รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
ตราราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อนุชา นาคาศัย

ตั้งแต่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ธนกร วังบุญคงชนะ
ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ที่ว่าการทำเนียบรัฐบาล
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งมุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์
สถาปนา15 ธันวาคม พ.ศ. 2494
เว็บไซต์The Prime Minister's Office

รายนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg พลอากาศตรีมุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
(ครม.ที่24)
15 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
1
(2)
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
(ครม.ที่25)
28 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
2
(1)
ประกาศสหกรณ์.jpg พระประกาศสหกรณ์
(สดับ วีรเธียร)
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
(ครม.ที่29)
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
2
(2)
พลเอก ถนอม กิตติขจร
(ครม.ที่30)
11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 9 กันยายน พ.ศ. 2507
3
(1)
แสวง เสนาณรงค์.jpg พลโทแสวง เสนาณรงค์ จอมพลถนอม กิตติขจร
(ครม.ที่31)
9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
3
(2)
จอมพลถนอม กิตติขจร
(ครม.ที่32)
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
3
(3)
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
(ครม.ที่33)
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
4 มนูญ บริสุทธิ์.jpg นายมนูญ บริสุทธิ์ นายสัญญา ธรรมศักดิ์
(ครม.ที่34)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
5
(1)
สุรินทร์ มาศดิตถ์.jpg นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(ครม.ที่35)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
6
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
7 ปรีดา พัฒนถาบุตร.jpg นายปรีดา พัฒนถาบุตร หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
(ครม.ที่36)
17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
8 ศาสตราจารย์นิพนธ์ ศศิธร.jpg นายนิพนธ์ ศศิธร 8 มกราคม พ.ศ. 2519 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
5
(2)
สุรินทร์ มาศดิตถ์.jpg นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(ครม.ที่37)
21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
9 Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg นายชวน หลีกภัย 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
5
(3)
สุรินทร์ มาศดิตถ์.jpg นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(ครม.ที่38)
5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
10 นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์.jpg นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
11 Dusit1.JPG นายดุสิต ศิริวรรณ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
(ครม.ที่39)
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
12 No picture Prime minister of Thailand.svg พลโทบุญเรือน บัวจรูญ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
(ครม.ที่40)
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
13 No picture Prime minister of Thailand.svg นายสมพร บุณยคุปต์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
14 No picture Prime minister of Thailand.svg พลเรือเอกถวิล รายนานนท์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
15
(1)
บุญยง วัฒนพงศ์.jpg เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
(ครม.ที่41)
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
16
(1)
สส-สวัสดิ์ (คำ).jpg นายสวัสดิ์ คำประกอบ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
17 No picture Prime minister of Thailand.svg พลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
18 Siddhi Savetsila (1980).jpg พลอากาศโท สิทธิ เศวตศิลา 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
19 Pp04.jpg นายเกษม จาติกวณิช 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
20 ปรีดา กรรณสูต.jpg นายปรีดา กรรณสูต 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
21 พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา.jpg พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
6
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
22 สส-ประมวล.jpg นายประมวล กุลมาตย์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
23 พลเอก พร ธนะภูมิ.jpg พลเอก พร ธนะภูมิ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
24 No picture Prime minister of Thailand.svg นายดำริ น้อยมณี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
25 สมศักดิ์ ชูโต.jpg นายสมศักดิ์ ชูโต พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(ครม.ที่42)
21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
26
(1)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
15
(2)
บุญยง วัฒนพงศ์.jpg เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
27 พลโทชาญ อังศุโชติ.jpg พลโทชาญ อังศุโชติ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
28
(1)
พล เริงประเสริฐวิทย์.jpg พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
29 Sudsai Hasdin 1974 (cropped).jpg พลตรี สุตสาย หัสดิน 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
30
(1)
ศุลี มหาสันทนะ.jpg เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
31
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
30
(2)
ศุลี มหาสันทนะ.jpg เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(ครม.ที่43)
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
31
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
26
(2)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
32 กระมล ทองธรรมชาติ.jpg นายกระมล ทองธรรมชาติ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
16
(2)
สส-สวัสดิ์ (คำ).jpg นายสวัสดิ์ คำประกอบ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
33
(1)
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์.jpg นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
34 Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
26
(3)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(ครม.ที่44)
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
30
(3)
ศุลี มหาสันทนะ.jpg เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
35 No picture Prime minister of Thailand.svg นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
33
(2)
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์.jpg นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
36 No picture Prime minister of Thailand.svg นายอำนวย สุวรรณคีรี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
37 วิชิต แสงทอง.jpg นายวิชิต แสงทอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
38 อรุณ ภาณุพงศ์.gif นายอรุณ ภานุพงศ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
26
(4)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
(ครม.ที่45)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 4 มกราคม พ.ศ. 2533
39 Bun-er Pasertsuwan.jpg นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
40
(1)
กร ทัพพะรังสี 1970.jpg นายกร ทัพพะรังสี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
41 Anuwat W.jpg นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
33
(3)
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์.jpg นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
42
(1)
Supatra Masdit.jpg นางสุพัตรา มาศดิตถ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
28
(2)
พล เริงประเสริฐวิทย์.jpg พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
43 เฉลิม อยู่บำรุง.jpg ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
44
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
45
(1)
Soraaut kr.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
46 สอาด ปิยวรรณ.jpg นายสอาด ปิยวรรณ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
(ครม.ที่46)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
40
(2)
กร ทัพพะรังสี 1970.jpg นายกร ทัพพะรังสี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
47 หาญ ลีนานนท์.jpg พลเอก หาญ ลีนานนท์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
48 จำรัส มังคลารัตน์.jpg พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
45
(2)
Soraaut kr.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
16
(3)
สส-สวัสดิ์ (คำ).jpg นายสวัสดิ์ คำประกอบ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
49 No picture Prime minister of Thailand.svg หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี นายอานันท์ ปันยารชุน
(ครม.ที่ 47)
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
50 Paichit E.jpg นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
51
(1)
Mechai Viravaidya 2008 (cropped).jpg นายมีชัย วีระไวทยะ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
52
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg นางสายสุรี จุติกุล 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
53 ใหม่ ศิรินวกุล.jpg นายใหม่ ศิรินวกุล พลเอก สุจินดา คราประยูร
(ครม.ที่ 48)
17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
54 ไฟล์:ชัชวาลย์ ชมภูแดง.jpg นายชัชวาลย์ ชมภูแดง 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
38
(3)
กร ทัพพะรังสี 1970.jpg นายกร ทัพพะรังสี 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
55 สุชน ชามพูนท.jpg นายสุชน ชามพูนท 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
56 No picture Prime minister of Thailand.svg นายวัฒนา อัศวเหม 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
57
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
58 No picture Prime minister of Thailand.svg นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
59 ภาพ ทินพันธุ์ นาคะตะ.jpg ร้อยเอก ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
51
(2)
Mechai Viravaidya 2008 (cropped).jpg นายมีชัย วีระไวทยะ นายอานันท์ ปันยารชุน
(ครม.ที่ 49)
18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
52
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg นางสายสุรี จุติกุล 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
60 No picture Prime minister of Thailand.svg นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ นายชวน หลีกภัย
(ครม.ที่ 50)
29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
61
(1)
Savit Photivihok 2010 (cropped).jpg นายสาวิตต์ โพธิวิหค 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
62 สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ.jpg นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
63 No picture Prime minister of Thailand.svg พันเอก ชินวุธ สุนทรสีมะ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
64 No picture Prime minister of Thailand.svg นางพิมพา จันทร์ประสงค์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
40
(4)
กร ทัพพะรังสี 1970.jpg นายกร ทัพพะรังสี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
65 Panja Kesornthong.jpg นายปัญจะ เกสรทอง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
66 Pongpol Adireksarn in 2008.jpg นายปองพล อดิเรกสาร นายบรรหาร ศิลปอาชา
(ครม.ที่ 51)
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
67 No picture Prime minister of Thailand.svg นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
57
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
44
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
68 No picture Prime minister of Thailand.svg นายจรัส พั้วช่วย 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
69
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายรักเกียรติ สุขธนะ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
70
(1)
โภคิน พลกุล 2020.jpg นายโภคิน พลกุล 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
71 No picture Prime minister of Thailand.svg นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
72 No picture Prime minister of Thailand.svg นายฉัตรชัย เอียสกุล 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
70
(2)
โภคิน พลกุล 2020.jpg นายโภคิน พลกุล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ครม.ที่ 52)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
73 No picture Prime minister of Thailand.svg นายชิงชัย มงคลธรรม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
52
(3)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540
74 Weerakorn Kumprakob.jpg นายวีระกร คำประกอบ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
75 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 2019.jpg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
69
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายรักเกียรติ สุขธนะ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
76 เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์.jpg นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
77 S 4137363.jpg นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
78 No picture Prime minister of Thailand.svg นายภูษณ ปรีย์มาโนช 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
79
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
42
(2)
Supatra Masdit.jpg คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ นายชวน หลีกภัย
(ครม.ที่ 53)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
61
(2)
Savit Photivihok 2010 (cropped).jpg นายสาวิตต์ โพธิวิหค 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
80 Jurin Laksanawisit 2009 (cropped).jpg นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
81 Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
82 Somboon rahong.jpg พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
83 No picture Prime minister of Thailand.svg นายไชยยศ สะสมทรัพย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
79
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
84 ปวีณา หงสกุล Paveena Hongsakul.jpg นางปวีณา หงสกุล 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543
85 No picture Prime minister of Thailand.svg นายภิญโญ นิโรจน์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 25 กันยายน พ.ศ. 2543
86 No picture Prime minister of Thailand.svg นายอดิศัย โพธารามิก 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
87 86 ปีประชาธิปไตยไทย Voicetv (1) (cropped).jpg นายจาตุรนต์ ฉายแสง พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ครม.ที่ 54)
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545
88 No picture Prime minister of Thailand.svg พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
89 No picture Prime minister of Thailand.svg นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
90 No picture Prime minister of Thailand.svg นายกระแส ชนะวงศ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
91 No picture Prime minister of Thailand.svg นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
92 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ.jpg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
93 Suranand Vejjajiva.jpg นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ครม.ที่ 55)
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
94 Newin Chidchob (cropped).jpg นายเนวิน ชิดชอบ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
95 No picture Prime minister of Thailand.svg คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
(ครม.ที่ 56)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
96 No picture Prime minister of Thailand.svg นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
97 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.jpg นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
98 Chusaksi.jpg นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายสมัคร สุนทรเวช
(ครม.ที่ 57)
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
99 Jakrapob Penkair.jpg นายจักรภพ เพ็ญแข 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
100 No picture Prime minister of Thailand.svg นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
(ครม.ที่ 58)
24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
101 No picture Prime minister of Thailand.svg นายสุพล ฟองงาม 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
102 Virachai Virameteekul - 20100714.jpg นายวีระชัย วีระเมธีกุล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(ครม.ที่ 59)
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
103 นายกรัฐมนตรี รับเสด็จนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เร - Flickr - Abhisit Vejjajiva (34) (cropped).jpg นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
104 Ongart Klampaibul 2010.jpg นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
105 No picture Prime minister of Thailand.svg นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(ครม.ที่ 60)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
106 No picture Prime minister of Thailand.svg นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
107 No picture Prime minister of Thailand.svg นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
108 No picture Prime minister of Thailand.svg นางนลินี ทวีสิน 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
109 Niwatthamrong Boonsongpaisan at Ministerial Conference 2013 crop.jpg นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 18 มกราคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
110 No picture Prime minister of Thailand.svg นายวราเทพ รัตนากร 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
111 Sansanee Narkpongse.jpg นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
112 No picture Prime minister of Thailand.svg นายสันติ พร้อมพัฒน์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
113 No picture Prime minister of Thailand.svg หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ครม.ที่ 61)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
114
(1)
Suwaphan Tanyuvardhana (cropped).jpg นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
115 No picture Prime minister of Thailand.svg นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
116 No picture Prime minister of Thailand.svg นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
114
(2)
Suwaphan Tanyuvardhana (cropped).jpg นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
117 No picture Prime minister of Thailand.svg นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 29 มกราคม พ.ศ. 2562
118 Tewan Liptapanlop.jpg เทวัญ ลิปตพัลลภ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ครม.ที่ 62)
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
- Prawit Wongsuwan (2018) cropped.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[1] 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
119 Anucha Nakasai.jpg อนุชา นาคาศัย 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน
120 ธนกร วังบุญคงชนะ 2020.jpg ธนกร วังบุญคงชนะ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ 72 คน

รายนาม วาระ วันเกิด
บุญพันธ์ แขวัฒนะ พ.ศ. 2538–2539 6 มกราคม พ.ศ. 2473 (93 ปี)
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี พ.ศ. 2534–2535 9 มีนาคม พ.ศ. 2473 (93 ปี)
กระแส ชนะวงศ์ พ.ศ. 2544–2548 1 มีนาคม พ.ศ. 2477 (89 ปี)
สายสุรี จุติกุล พ.ศ. 2534–2535;
พ.ศ. 2535
2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (89 ปี)
ทินพันธุ์ นาคะตะ พ.ศ. 2535 19 มีนาคม พ.ศ. 2477 (89 ปี)
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พ.ศ. 2533;
พ.ศ. 2538–2539
13 ตุลาคม พ.ศ. 2479 (86 ปี)
มีชัย ฤชุพันธุ์ พ.ศ. 2523–2526;
พ.ศ. 2526–2529;
พ.ศ. 2529–2531;
พ.ศ. 2531–2533
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (85 ปี)
ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2544–2545 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
ชวน หลีกภัย พ.ศ. 2519 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
อำนวย สุวรรณคีรี พ.ศ. 2529–2531 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 (84 ปี)
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พ.ศ. 2540 11 ธันวาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
อดิศัย โพธารามิก พ.ศ. 2543 23 เมษายน พ.ศ. 2483 (83 ปี)
เรืองวิทย์ ลิกค์ พ.ศ. 2538–2539 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 (83 ปี)
มีชัย วีระไวทยะ พ.ศ. 2534–2535;
พ.ศ. 2535
17 มกราคม พ.ศ. 2484 (82 ปี)
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พ.ศ. 2535–2537 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (82 ปี)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พ.ศ. 2540 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (81 ปี)
ปองพล อดิเรกสาร พ.ศ. 2538–2539 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
บัญญัติ บรรทัดฐาน พ.ศ. 2526–2529 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2529–2530 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 (80 ปี)
พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ พ.ศ. 2540;
พ.ศ. 2541–2542
16 เมษายน พ.ศ. 2486 (80 ปี)
ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล พ.ศ. 2549–2550 22 มิถุนายน พ.ศ. 2486 (79 ปี)
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พ.ศ. 2540 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 (79 ปี)
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พ.ศ. 2535–2538 25 มีนาคม พ.ศ. 2487 (79 ปี)
สาวิตต์ โพธิวิหค พ.ศ. 2535–2538;
พ.ศ. 2540–2544
19 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (77 ปี)
กร ทัพพะรังสี พ.ศ. 2531–2533;
พ.ศ. 2533–2534;
พ.ศ. 2535;
พ.ศ. 2537–2538
14 กันยายน พ.ศ. 2488 (77 ปี)
ชัชวาลย์ ชมภูแดง พ.ศ. 2535 14 กันยายน พ.ศ. 2488 (77 ปี)
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ พ.ศ. 2549–2550 1 มกราคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
ดุสิต ศิริวรรณ พ.ศ. 2519–2520 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 (77 ปี)
วัฒนา อัศวเหม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2489 (76 ปี)
เฉลิม อยู่บำรุง พ.ศ. 2531–2533 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490 (76 ปี)
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล พ.ศ. 2555–2556 25 มกราคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
ชูศักดิ์ ศิรินิล พ.ศ. 2551 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พ.ศ. 2535;
พ.ศ. 2538–2539;
พ.ศ. 2539–2540
13 เมษายน พ.ศ. 2492 (74 ปี)
สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พ.ศ. 2554–2555 23 เมษายน พ.ศ. 2492 (74 ปี)
ปวีณา หงสกุล พ.ศ. 2542–2543 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
สุพัตรา มาศดิตถ์ พ.ศ. 2531–2533;
พ.ศ. 2540–2544
9 มกราคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พ.ศ. 2540–2541 5 ธันวาคม พ.ศ. 2493 (72 ปี)
ออมสิน ชีวะพฤกษ์ พ.ศ. 2559–2560 1 เมษายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
ภิญโญ นิโรจน์ พ.ศ. 2542–2543 22 เมษายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
ชิงชัย มงคลธรรม พ.ศ. 2539–2540 24 เมษายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
สันติ พร้อมพัฒน์ พ.ศ. 2556–2557 1 มกราคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
โภคิน พลกุล พ.ศ. 2538–2539;
พ.ศ. 2539–2540
15 เมษายน พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สุขุมพงศ์ โง่นคำ พ.ศ. 2551 30 มกราคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ พ.ศ. 2557–2559;
พ.ศ. 2560–2562
23 ธันวาคม พ.ศ. 2496 (69 ปี)
องอาจ คล้ามไพบูลย์ พ.ศ. 2553–2554 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 (69 ปี)
วีระกร คำประกอบ พ.ศ. 2539–2540 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)
ภูษณ ปรีย์มาโนช พ.ศ. 2540 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 (68 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน พ.ศ. 2544–2545 13 มกราคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2545 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (68 ปี)
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ พ.ศ. 2549–2550 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (68 ปี)
ฉัตรชัย เอียสกุล พ.ศ. 2538–2539 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
จาตุรนต์ ฉายแสง พ.ศ. 2544–2545 1 มกราคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พ.ศ. 2540–2544 15 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม พ.ศ. 2533;
พ.ศ. 2533–2534
17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พ.ศ. 2535 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (66 ปี)
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พ.ศ. 2557–2559 26 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
พงศ์เทพ เทพกาญจนา พ.ศ. 2545 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 (66 ปี)
เนวิน ชิดชอบ พ.ศ. 2548–2549 4 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (64 ปี)
ศันสนีย์ นาคพงศ์ พ.ศ. 2555–2556 4 มีนาคม พ.ศ. 2502 (64 ปี)
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พ.ศ. 2555 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 (63 ปี)
เทวัญ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2562–2563 29 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (63 ปี)
นลินี ทวีสิน พ.ศ. 2555 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 (63 ปี)
อนุชา นาคาศัย พ.ศ. 2563–ปัจจุบัน 15 เมษายน พ.ศ. 2503 (63 ปี)
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พ.ศ. 2551–2554 23 เมษายน พ.ศ. 2504 (62 ปี)
สุรนันทน์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2548–2549 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
สุวิทย์ เมษินทรีย์ พ.ศ. 2559–2560 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
กฤษณา สีหลักษณ์ พ.ศ. 2554–2555 15 มิถุนายน พ.ศ. 2505 (60 ปี)
สุพล ฟองงาม พ.ศ. 2551 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 (60 ปี)
วราเทพ รัตนากร พ.ศ. 2555–2557 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 (58 ปี)
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2540–2544 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 (58 ปี)
วีระชัย วีระเมธีกุล พ.ศ. 2551–2553 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 (55 ปี)
จักรภพ เพ็ญแข พ.ศ. 2551 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 (55 ปี)
กอบศักดิ์ ภูตระกูล พ.ศ. 2560–2562 23 สิงหาคม พ.ศ. 2511 (54 ปี)
ธนกร วังบุญคงชนะ พ.ศ. 2565–ปัจจุบัน 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (50 ปี)

อ้างอิง[แก้]

  1. ""บิ๊กป้อม" รักษาการ รมต. สำนักนายกฯ "วิษณุ" ควบพลังงาน". ประชาชาติ. 21 กรกฎาคม 2563. สืบค้นเมื่อ 2020-07-22. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)