รายนามคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีไทย

ลำดับ ภาพ ชื่อ เริ่ม สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 คุณหญิงนิตย์ มโนปกรณนิติธาดา คุณหญิง นิตย์ มโนปกรณนิติธาดา
ภริยาของ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (3 ครม.)
2 บุญหลง พลพยุหเสนา คุณหญิง พิจ พหลพลพยุหเสนา[1]
ภริยาของ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 (5 ครม.)
3 ละเอียด พิบูลสงคราม พันโทหญิง ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม (สกุลเดิม พันธุ์กระวี)
ภริยาของ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
8 เมษายน พ.ศ. 2491
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 (ครั้งที่ 1 2 ครม.)
16 กันยายน พ.ศ. 2500 (ครั้งที่ 2 6 ครม.)
4 เลขา อภัยวงศ์ คุณหญิง เลขา อภัยวงศ์ (สกุลเดิม คุณะดิลก)
ภริยาของพันตรี ควง อภัยวงศ์
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
31 มกราคม พ.ศ. 2489
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (ครั้งที่ 1 1 ครม.)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 (ครั้งที่ 2 1 ครม.)
8 เมษายน พ.ศ. 2491 (ครั้งที่ 3 และ 4 2 ครม.)
5 อำภาศรี บุณยเกตุ คุณหญิง อำภาศรี บุณยเกตุ
ภริยาของ ทวี บุณยเกตุ
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488 (1 ครม.)
6 อุศนา ปราโมช ณ อยุธยา ท่านผู้หญิง อุศนา ปราโมช ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศาลิคุปต์)
ภริยาของ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
17 กันยายน พ.ศ. 2488
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
20 เมษายน พ.ศ. 2519
31 มกราคม พ.ศ. 2489 (ครั้งที่ 1 1 ครม.)
14 มีนาคม พ.ศ. 2518 (ครั้งที่ 2 1 ครม.)
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 (ครั้งที่ 3 2 ครม.)
7 พูนศุข พนมยงค์ ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ (สกุลเดิม ณ ป้อมเพชร)
ภริยาของ ปรีดี พนมยงค์
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (3 ครม.)
8 ระเบียบ สุมาวงศ์ คุณหญิง ระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ภริยาของพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 (2 ครม.)
8 บรรจง สุมาวงศ์ บรรจง ธำรงนาวาสวัสดิ์
ภริยาของพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 (2 ครม.)
9 ศิริ สารสิน คุณหญิง ศิริ สารสิน (สกุลเดิม โชติกเสถียร)
ภริยาของ พจน์ สารสิน
21 กันยายน พ.ศ. 2500 1 มกราคม พ.ศ. 2501 (1 ครม.)
10 จงกล กิตติขจร ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร (สกุลเดิม ถนัดรบ)
ภริยาของ จอมพล ถนอม กิตติขจร
1 มกราคม พ.ศ. 2501
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (ครั้งที่ 1 1 ครม.)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (ครั้งที่ 2 2 ครม.)
11 ฉวี ธนะรัชต์ นางฉวี ธนะรัชต์ (สกุลเดิม มิลินทจินดา[2])
ภริยาของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 (1 ครม.)
11 นวลจันทร์ ธนะรัชต์ นางนวลจันทร์ ธนะรัชต์
ภริยาของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 (1 ครม.)
11 ไปรมา ธนะรัชต์ นางไปรมา ธนะรัชต์
ภริยาของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 (1 ครม.)
11 วิจิตรา ธนะรัชต์ ท่านผู้หญิง วิจิตรา ธนะรัชต์ (สกุลเดิม ชลทรัพย์)
ภริยาของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 (1 ครม.)
12 พงา ธรรมศักดิ์ ท่านผู้หญิง พงา ธรรมศักดิ์ (สกุลเดิม เพ็ญชาติ[3])
ภริยาของ สัญญา ธรรมศักดิ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (2 ครม.)
13 หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่
ภริยาของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
14 มีนาคม พ.ศ. 2518 20 เมษายน พ.ศ. 2519 (1 ครม.)
14 คาเรน กรัยวิเชียร คุณหญิง คาเรน กรัยวิเชียร (สกุลเดิม แอนเดอร์เซ่น)
ภริยาของ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 (1 ครม.)
15 วิรัตน์ ชมะนันทน์ คุณหญิง วิรัตน์ ชมะนันทน์
ภริยาของ เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 (2 ครม.)
17 บุญเรือน ชุณหะวัณ ท่านผู้หญิง บุญเรือน ชุณหะวัณ (สกุลเดิม โสพจน์[4])
ภริยาของ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 (2 ครม.)
18 หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน (สกุลเดิม จักรพันธุ์ [5])
ภริยาของ อานันท์ ปันยารชุน
2 มีนาคม พ.ศ. 2534
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
7 เมษายน พ.ศ. 2535 (ครั้งที่ 1 1 ครม.)
23 กันยายน พ.ศ. 2535 (ครั้งที่ 2 1 ครม.)
19 วรรณี คราประยูร คุณหญิง วรรณี คราประยูร (สกุลเดิม หนุนภักดี)
ภริยาของ สุจินดา คราประยูร
7 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 (1 ครม.)
20 ภักดิพร สุจริตกุล นางภักดิพร สุจริตกุล
ภริยา (นอกสมรส) ของ ของ ชวน หลีกภัย
23 กันยายน พ.ศ. 2535
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (ครั้งที่ 1 1 ครม.)
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 (ครั้งที่ 2 1 ครม.)
21 แจ่มใส ศิลปอาชา คุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา (สกุลเดิม เลขวัต)
ภริยาของ บรรหาร ศิลปอาชา
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (1 ครม.)
22 พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ คุณหญิง พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ (สกุลเดิม ลิมปภมร)
ภริยาของ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 (1 ครม.)
23 คุณหญิง พจมาน ชินวัตร คุณหญิง พจมาน ชินวัตร (สกุลเดิม ดามาพงศ์ สกุลปัจจุบัน ณ ป้อมเพชร )
ภริยาของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 19 กันยายน พ.ศ. 2549 (2 ครม.)
24 จิตรวดี จุลานนท์ พันเอกหญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ (สกุลเดิม สันทัดเวช)
ภริยาของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 29 มกราคม พ.ศ. 2551 (1 ครม.)
25 สุรัตน์ สุนทรเวช คุณหญิง สุรัตน์ สุนทรเวช (สกุลเดิม นาคน้อย)
ภริยาของ สมัคร สุนทรเวช
29 มกราคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551 (1 ครม.)
26 เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (สกุลเดิม ชินวัตร)
ภริยาของ สมชาย วงศ์สวัสดิ์
9 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (1 ครม.)
27 พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ (สกุลเดิม ศกุนตาภัย)
ภริยาของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (1 ครม.)
28 อนุสรณ์ อมรฉัตร นายอนุสรณ์ อมรฉัตร
คู่สมรส ของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (1 ครม.)
29 นราพร จันทร์โอชา รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา (สกุลเดิม โรจนจันทร์)
ภริยาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๓๐๒๐
  2. บ้าน ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์. งานเขียนชิ้นแรก ๑๐. 5 ตุลาคม 2555
  3. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์. ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์. 25 กันยายน 2555
  4. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. แม่เล่าให้ฟัง. 5 ตุลาคม 2555
  5. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.