รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 16

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวทีเอ็นเอ็น 16

[แก้]

 • กฤษณา ฐีติปริวัติ
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • กุลชา ตั้งมหาศุกร์
  • ผู้สื่อข่าว
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวนี้จริงไหม?) (จ., พ., ศ.)
  • ข่าวดังสุดสัปดาห์ - (ข่าวหลัก) (ส.)
 • กาญจนา ทัพจีน
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวเย็น - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • กล้าณรงค์ มาโชค
  • TNN สปอร์ต - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวกีฬา) (อ.-พ.)
  • TNN ข่าวดึก - (ข่าวกีฬา) (ส.-อา.)

[แก้]

 • ขวัญชนก เจริญพะกุไพศาล
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

[แก้]

 • จิรัฐิติ ขันติพะโล
  • TNN รู้ทันลงทุน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • เจก รัตนตั้งตระกูล
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (จ.-อา.)
  • บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าว
 • เจษฎา ศาลาทอง
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (ส.)
 • จารุณี ปิริดี
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • แพทย์หญิงฉัตรดาว จางวางกร
  • TNN Health - (พิธีกรหลัก) (ส.)

[แก้]

 • ชล วจนานนท์
  • TNN Tech Reports - (ข่าวหลัก) (จ.-ส.)
  • บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวไอที
 • ชลธิชา อัศวาณิชย์
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ไปตามเกม) (อ., พฤ.)
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • ชญาณ์ทิพย์ โลจนะโกสินทร์
  • Business Watch จับกระแสธุรกิจ - (ข่าวหลัก) (อา.-ศ.)
 • ไชยา ยิ้มวิไล
  • อาทิตย์ข่าวเด็ดกับไชยายิ้ม - (ข่าวหลัก) (อา.)

[แก้]

 • ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร
  • TNN รู้ทันลงทุน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • เศรษฐกิจคิดต่าง - (ข่าวหลัก) (ส.)
 • ฐิติมา สุขเปรม
  • TNN Tech Reports - (ข่าวหลัก) (จ.-ส.)

[แก้]

 • ฑิฆัมพร อยู่กำเหนิด
  • Money Today - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
  • Money Today - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • ณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์
  • คนหลังข่าว - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • ณัฐพงศ์ นำศิริกุล
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวเศรษฐกิจ) (จ.-ศ.)
  • TNN World Today - (China World) (จ., อ., พ., พฤ., ศ.)
 • ณัฐพล ทุมมา
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • ทวีรัตน์ จิรดิลก
  • เศรษฐกิจ Insight - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวเศรษฐกิจ) (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ธนวัน ปันทะโชติ
  • TNN Wealth Live ภาคบ่าย - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.) (ทางเพจ TNN WEALTH)
 • ธีรยุทธ บัญหนองสา
  • TNN สปอร์ต - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวกีฬา
 • ธวัลรัตน์ เด่นเลิศชัยกุล
  • การตลาดเงินล้าน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • ธัญญาพร สุวรรณรัตน์
  • ผู้สื่อข่าว
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวนี้จริงไหม?) (จ., พ., ศ.)
 • ธัญรมณ ไพศาลสุนทรกิจ
  • ผู้สื่อข่าว
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวนี้จริงไหม?) (จ., พ., ศ.)
 • ธันย์ชนก จงยศยิ่ง
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (จ.-ส.)
  • บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวต่างประเทศ

[แก้]

 • นคนันทินี บุญอินทร์
  • ผู้สื่อข่าว
 • นิรัชญา หมอนทอง
  • TNN ข่าวดึก - (ข่าวหลัก) (จ.-อา.)
 • นัฐชา กิจโมกข์
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (อ., พฤ.)

[แก้]

 • บรรพต ธนาเพิ่มสุข
  • ย่อโลกเศรษฐกิจ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

[แก้]

 • ปาลิดา หงษ์กระจ่าง
  • เกษตรนิวเจน - (พิธีกรหลัก) (ส.)
 • ปิยลักษณ์ รักประทานพร
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • Meet The Top - (พิธีกรหลัก) (ส.)
  • บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวเศรษฐกิจ
 • ปนัดดา ประสิทธิเมกุล
  • TNN ข่าวเช้า - (ปนัดดาสตอรี่) (จ.-พ.)
 • ปฐมภพ อินทรบำรุง
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวกีฬา) (จ.)
 • ปริชญา ทัพพระจันทร์
  • ผู้สื่อข่าว
 • ปารินทร์ เจือสุวรรณ์
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวกีฬา) (พฤ.-อา.)

[แก้]

 • พลวัชร ภู่พิพัฒน์
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • TNN Tech Reports - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • พิชญาภา สูตะบุตร
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (พ.)
 • พัสวี ฐิติพรวัฒนกุล
  • การตลาดเงินล้าน - (ข่าวหลัก) (จ.-ส.)

[แก้]

 • ภัทร จินตนะกุล
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

[แก้]

 • มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล
  • เศรษฐกิจ Insight - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • TNN Startup - (พิธีกรหลัก) (อา.)
 • โมไนย เย็นบุตร
  • คนชนข่าว - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
  • เศรษฐกิจคิดต่าง - (ข่าวหลัก) (ส.)

[แก้]

 • รวิฌา ทังสุบุตร
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • รัชนี ผันนะทัย
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • พ.อ.ทพ.ฤทธิกร การะเวก
  • TNN สปอร์ต - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)

[แก้]

 • วรุณวรรณ วราสินธุ์
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • วรรณวณิช ภัสสรธนาพิชัย
  • ชั่วโมงทำเงิน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • EEC Focus - (พิธีกรหลัก) (ส.)
 • วารินทร์ สัจเดว
  • TNN World Today - (ข่าวหลัก) (ส.)
 • วุฒิพันธ์ เปรมาสวัสดิ์
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • โศภณ นวรัตนาพงษ์
  • ชั่วโมงทำเงิน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • Business Watch จับกระแสธุรกิจ - (ข่าวหลัก) (อา.-ศ.)

[แก้]

 • สุหัชชา สวัสดิพรพัลลภ
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (จ.-ศ.)
 • สุนิดา สวัสดิพรพัลลภ
  • TNN ข่าวเช้า - (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (จ.-ศ.)
  • TNN ข่าวค่ำ - (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (จ.-ศ.)
 • สินีดา เพชรวีระกุล
  • TNN รู้ทันลงทุน - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • The Pet Stop จุดนัดพบคนรักสัตว์ Season 2 - (พิธีกรหลัก) (อา.)
 • โสภา ฉันทารุมัย
  • TNN Wealth Live ภาคเช้า - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.) (ทางเพจ TNN WEALTH)

[แก้]

 • อัญธิญาน์ เนติระพีศักดิ์
  • เรื่องดีดีทั่วไทย - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • อรวรรณ พยัคชาติ
  • ผู้สื่อข่าว
 • อารียา ใจสุข
  • TNN Tech - (ข่าวหลัก) (ทางเพจ TNN Tech)
 • อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย
  • TNN ข่าวเที่ยง - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • อดิสรณ์ พึ่งยา
  • TNN สปอร์ต - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • เอกชาย ธนันไชย
  • TNN Tech Reports - (ข่าวหลัก) (จ.-ส.)