รายชื่อสถานที่ที่ตั้งชื่อตามพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตั้งแต่อดีต จนถึง ปัจจุบัน สถานที่ต่างๆ ในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้ถูกตั้งตามพระปรมาภิไธย พระบรมนามาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม หรือถูกขนานนามให้มีความหมายเช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้นๆ โดยเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของเจ้านาย หรือเป็นที่ระลึกถึง โดยสถานที่ต่างๆ ที่ได้ถูกตั้งชื่อตามพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยอาจจะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือหนังสือเพื่อแสดงว่า ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต หรือพระอนุญาตให้ตั้งนามสถานที่ได้

พระมหากษัตริย์[แก้]

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช[แก้]

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช[แก้]

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี[แก้]

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช[แก้]

พระปรมาภิไธย พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี

ราชทินนาม สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย[แก้]

พระปรมาภิไธย พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระปรมาภิไธย พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี

พระราชสมัญญานาม พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พระนามกรม กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์

พระราชสัญลักษณ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระปรมาภิไธย พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี

พระบรมนามาภิไธย เจ้าฟ้ามหามกุฎ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระปรมาภิไธย พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี

พระบรมนามาภิไธย เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์

พระราชสมัญญานาม พระปิยมหาราช

พระนามกรม กรมขุนพินิตประชานาถ

พระนามกรม กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ

พระราชสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 5

พระนามอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระปรมาภิไธย พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี

พระบรมนามาภิไธย เจ้าฟ้าวชิราวุธ

พระราชสัญลักษณ์ สมเด็จพระยุพราช

พระนามกรม กรมขุนเทพทวาราวดี

พระนามแฝง ศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร[แก้]

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[แก้]

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

สมเด็จพระอัครมเหสี พระมเหสี และเจ้าจอมพระสนม[แก้]

สมเด็จพระสุริโยทัย[แก้]

สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี[แก้]

สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี[แก้]

สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี[แก้]

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[แก้]

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี[แก้]

สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[แก้]

พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา[แก้]

เจ้าดารารัศมี พระราชชายา[แก้]

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล[แก้]

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท[แก้]

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

สมเด็จพระบรมราชชนก[แก้]

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก[แก้]

สมเด็จพระบรมราชชนนี[แก้]

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี[แก้]

ตรามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมชื่อมหาวิทยาลัย

พระราชโอรสธิดา ในพระมหากษัตริย์[แก้]

รัชกาลที่ 2[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ[แก้]

รัชกาลที่ 3[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ[แก้]

สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร[แก้]

รัชกาลที่ 4[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา[แก้]

สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช[แก้]

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย[แก้]

รัชกาลที่ 5[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์[แก้]

  • ค่ายเขตอุดมศักดิ์ มณฑลทหารบกที่ 44 (มทบ.44) ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม[แก้]

สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม[แก้]

สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี[แก้]

สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช[แก้]

รัชกาลที่ 6[แก้]

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี[แก้]

รัชกาลที่ 9[แก้]

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี[แก้]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[แก้]

รายชื่อพระเกียรติยศในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี[แก้]

รัชกาลที่ 10[แก้]

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์[แก้]

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าขุนเณร[แก้]

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์[แก้]

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์[แก้]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต[แก้]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ[แก้]

หม่อมเจ้าหญิงเป้า สุริยกุล[แก้]

อื่นๆ[แก้]