รายชื่อวัดไทยในต่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

วัดไทยในต่างประเทศ หมายถึง วัดทางพระพุทธศาสนาที่สังกัดฝ่ายมหานิกาย หรือ ธรรมยุติกนิกาย ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และอยู่ในการปกครองของมหาเถรสมาคม

หน้านี้เป็นหน้ารวบรวมรายชื่อวัดไทยในต่างประเทศ ที่อยู่ในบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


วัดไทยในต่างประเทศ[แก้]

สหราชอาณาจักร[แก้]

 • วัดพุทธวิหารคิงส์บรอมลี่
 • วัดสันติวงศาราม
 • วัดธรรมปทีป
 • วัดพุทธาราม
 • วัดอมรวดี

วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา)

 • วัดป่าจิตตวิเวก

วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) Chithurst Petersfield Hampshire GU31 5EU

 • วัดอรุณรัตนคีรี

วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) Belsay Northumberland

 • วัดป่าสันติธรรม

วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) WARWICK

 • วัดฮาร์ทริดจ์

วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) Odle Cottage Upottery

 • วัดพระธรรมกาย ลอนดอน Wat Phra Dhammakaya London 2 Brushfield Way Knaphill Woking UK Tel. +44-148-475757 http://www.watlondon.org
 • วัดพุทธวิหารอ๊อกซ์ฟอร์ด The Oxford Buddha Vihara 33 Cherwell Drive, Marston

Oxford, OX3 0NB, United Kingdom Tel: 01865 791 591 Email: oxford_buddhavihara@yahoo.co.uk http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk

 • วัดพระธรรมกาย แมนเชสเตอร์ Edgeley Road, Edgeley, Stockport, SK3 0TL UK

http://www.watmanchester.org

 • วัดศรีรัตนาราม Wat Sriratanaram, 18 Paulden Avenue,Baguley, Manchester M23 1PD,UK

Tel & Fax:( +44) 0161 9984427 Mb.+44 77 910 69210 http://watsriuk.org Email: watsri.uk@gmail.com พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี เจ้าอาวาส

 • วัดสังฆปทีป แคว้นเวลส์ Templertyney Tredegar, South Wales,

NP22 5QN Tel. 0845 729 2292 พระมหาสวัสดิ์ หัวหน้าสงฆ์.

สหรัฐอเมริกา[แก้]

ประเทศฝรั่งเศส[แก้]

Wat Phradhammakaya Paris Dhammakaya International Paris (DIP) 77 Avenue Du President Francois Mitterrand 77200‎ Torcy France Tel: 0033 1 64 68 38 33

ประเทศแคนาดา[แก้]

 • Arrow River Forest Hermitage วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://www.arrowriver.ca/
 • Tisarana Buddhist Monastery วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://www.tisarana.ca/
 • Sitavana Birken Forest Monastery วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://birken.ca/

ประเทศเบลเยียม[แก้]

 • วัดไทยธรรมาราม
 • วัดธัมมปทีป เมืองเมเคอเลิน ประเทศเบลเยียม Wat Dhammapateep vzw, Kouterdreef 37, B-2800 Mechelen, België
  Tel. +32(0)15 29 00 99 Fax +32(0)15 29 00 99 http://watdhammapateep.be

ประเทศรัสเซีย[แก้]

ประเทศนอร์เวย์[แก้]

ประเทศเดนมาร์ก[แก้]

ประเทศสวีเดน[แก้]

 • วัดพุทธาราม วาร์มเดอ
 • วัดพุทธาราม เฟรดริก้า
 • วัดสันตินิวาส (ธรรมยุต)
 • วัดสังฆบารมี
 • วัดพระธรรมกายสวีเดน
 • วัดป่าโกเธนเบิร์ก
 • วัดดอลาร์น่าวนาราม
 • วัดสยามินทร์มังคลาราม
 • วัดพุทธาราม ซุนซวาล

ประเทศฟินแลนด์[แก้]

ประเทศออสเตรีย[แก้]

ประเทศมาเลเซีย[แก้]

 • Balik Pulau Buddhist Hermitage วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา)

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์[แก้]

 • วัดศรีนครินทราวราราม
 • วัดธรรมปาละ Dhammapala วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://www.dhammapala.org/Startseite.htm

ประเทศอิตาลี[แก้]

 • สำนักสงฆ์สังฆจิตตาราม วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) SANTACITTARAMA http://santacittarama.altervista.org/index.htm

ประเทศออสเตรเลีย[6][แก้]

 • วัดพุทธรังษี แอนนันเดล (เถรวาท)[7]
 • วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ (เถรวาท)
 • วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ตั้งอยู่ที่เมืองแคมเบลล์ทาวน์
 • วัดธรรมรังษี
 • วัดรัตนประทีปวิหาร
 • วัดป่าสุญญตารามบันดานูน
 • วัดธัมมธโร
 • วัดเขมะรังษี
 • วัดป่าสังฆโลกะ
 • วัดไทยเมลเบิร์น
 • วัดไทยพุทธาราม
 • วัดพุทธธัมมะ
 • วัดป่าโพธิญาณ (มหานิกาย)
 • Buddha Bodhivana Monastery วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา)
 • Vimokharama Forest Monastery วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา)
 • Dhammagiri Forest Hermitage วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://www.dhammagiri.org.au/
 • Wat Buddha Dhamma วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://www.wbd.org.au/

ประเทศนิวซีแลนด์[แก้]

ประเทศเนปาล[แก้]

ประเทศจีน[แก้]

สาธารณรัฐประชาชนจีน[แก้]
สาธารณรัฐจีน[แก้]
 • มณฑลไต้หวัน
  • วัดไทยพุทธธรรม (ธรรมยุต)
  • วัดป่าสามัคคีวนาราม (ธรรมยุต)

ประเทศสิงคโปร์[แก้]

 • วัดอานันทเมตยาราม เจ้าอาวาส. พระเทพสิทธิวิเทศ (ดร.สุจินต์ ป.ธ.๖) ประธาน สมัชชาสงฆ์ไทย ฯ
 • วัดพุทธสันติธรรม เจ้าอาวาส. พระครูวิมลสันติธรรม (จรัญ ป.ธ.๓) เจ้าคณะรัฐสิงคโปร์
 • วัดพุทธคุณ เจ้าอาวาส. พระครูโสภณพุทธิคุณ (ดร.คองเหียน มหาวีโร)
 • วัดป่าเลไลยก์ เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศธรรมคุณ (ดร.ประสิทธิ์ ป.ธ.๕)
 • วัดกาญจนาราม เจ้าอาวาส. พระครูจารุธรรมวิเทศ (บุญจันทร์)
 • วัดสัทธาปูชนียาราม เจ้าอาวาส. พระครูสันติธรรมพิทักษ์ (สุพล)
 • วัดอุตตมญาณมุนี เจ้าอาวาส. พระครูอุดมธรรมวิเทศ (เพียร)
 • วัดพระธรรมกาย สิงคโปร์ เจ้าอาวาส. พระครูภาวนากิจวิเทศ (สมเกียรติ)
 • วัดธรรมจักรัตนาราม เจ้าอาวาส. พระครูพิมลธรรมานุยุต (จะเด็ด ประโยค.๑-๒)
 • วัดชัยมงคล เจ้าอาวาส. พระครูกิตติธรวิเทศ (ปพน)
 • วัดพุทธจักรรัตนาราม เจ้าอาวาส. พระครูอานันทกิจจานุกูล (สุริยา ประโยค.๑-๒)
 • วัดสุวรรณคีรีวนาราม เจ้าอาวาส. พระครูปัญญาธรรมวิเทศ (บุญราย)
 • วัดพุทธอรุณชัย เจ้าอาวาส. พระครูอรุณชัยธรรม (วิมน)
 • วัดธรรมคุณาราม เจ้าอาวาส. พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ)
 • วัดธรรมทินนาราม (พุทธล้านนา) เจ้าอาวาส. พระครูปัญญาประดิษฐ์ธรรม (สมเกศ)
 • วัดอโศการาม เจ้าอาวาส. พระครูสังวรธรรมวิเทศ (สำเริง)
 • วัดไทยอูบิน เจ้าอาวาส. พระครูโสภิตธรรมานุรักษ์ (โสภณ)
 • วัดปัญจพุทธวิหาร เจ้าอาวาส. พระครูฉันทธรรมาวัตร (กุมารเวลู)
 • วัดคีรีวิหาร เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศกิตติธรรม (กิตติ)
 • วัดอุดมชัยวราราม เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศอุดมธรรม (ทวน ประโยค.๑-๒)
 • วัดมุนีอโนมคุณ เจ้าอาวาส. พระครูนันทรัตนคุณ (ทองใบ)
 • วัดไตรรัตนาราม เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศรัตนธรรม (ลิ้มฮุยเซียง)
 • วัดมงคลรัตนาราม เจ้าอาวาส. พระครูรัตนธรรมวิเทศ (ตาล)
 • วัดสิทธิมงคลวราราม เจ้าอาวาส. พระครูสิทธิวรธรรมวิเทศ (จี๊ด)
 • วัดบุญญาราม เจ้าอาวาส. พระครูสถิตญาณธรรม (บุญเกื้อ)
 • วัดธรรมสาทิส เจ้าอาวาส. พระครูวีรธรรมวิเทศ (เฉลิมชัย)
 • วัดศรีสุวรรณ เจ้าอาวาส. พระครูสุตธรรมวรวิเทศ (แสวง)
 • วัดพุทธางกูร เจ้าอาวาส. พระครูประโชติพุทธิคุณ (ไสว)
 • วัดสังฆรัตนาราม เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศสังฆกิจ (สมเพชร)
 • วัดพุทธคยา เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศโชติธรรม (วาสนา)
 • วัดพรชัยยาราม เจ้าอาวาส. พระครูอดุลชัยกิจ (อานันตคุณ)
 • วัดพุทธญาณ เจ้าอาวาส. พระมหาวิหาร พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗
 • วัดพรหมวิหาร เจ้าอาวาส. พระมหามนตรี ฐิตญาโณ ป.ธ.๖
 • วัดมงคลโสธร เจ้าอาวาส. พระมหาศุภกฤษ์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๖
 • วัดพุทธเมตตา เจ้าอาวาส. พระมหานวรัตน์ ครุโก ป.ธ.๓
 • วัดมงคลธรรม เจ้าอาวาส. พระมหา ดร.วิญญู วิชโย ป.ธ.๓
 • วัดไทยล้านนา เจ้าอาวาส. พระมหากรวิก อินฺทวีโร ป.ธ.๓
 • วัดพุทธชินราช เจ้าอาวาส. พระปลัด คำพล เตชธมฺโม
 • วัดธรรมมงคล เจ้าอาวาส. พระครูธรรมธร แผ้ว ธมฺมปาโล
 • วัดสันติธรรมาราม เจ้าอาวาส. พระธรรมธร พงษ์พัศ ภทฺทวํโส
 • วัดสุคโตวราราม เจ้าอาวาส. พระสมุห์ อุทัย อรุโณ
 • วัดพุทธสันติสุข. เจ้าอาวาส. พระสมุห์ สุทธิ วิสุทฺโธ
 • วัดศิริชัยมงคล เจ้าอาวาส. พระสมุห์ มนัส ญาณสิทฺโธ
 • วัดสิรินันทาราม เจ้าอาวาส. พระใบฎีกา บรรหาร ปญฺญาธโร
 • วัดสิงหะธรรมาราม เจ้าอาวาส. พระใบฎีกา ธวัชชัย นราสโภ
 • วัดปัญญาธรรมาราม เจ้าอาวาส. พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ (เสมอ ฐิตโสภโณ ป.ธ.๓)

ประเทศมาเลเซีย[แก้]

ประเทศอินเดีย[แก้]

ประเทศญี่ปุ่น[แก้]

ประเทศเยอรมนี[แก้]

 • วัดไทยมิวนิก มิวนิก[10]
 • วัดพุทธเบญจพล (ธรรมยุต)
 • วัดพุทธาราม
 • วัดพุทธวิหาร
 • วัดพุทธปิยะวราราม
 • วัดศรีสุทธาราม
 • วัดพุทธบารมี (ธรรมยุต)
 • วัดป่าอนาลโย (ธรรมยุต)
 • วัดพุทธสโมธานิวาส (ธรรมยุต)
 • วัดธรรมนิวาส (ธรรมยุต)
 • วัดป่าภูริทัตตาราม (ธรรมยุต)
 • วัดธรรมบารมี (ธรรมยุต) ดอร์ทมุนด์
 • วัดป่ามุตโตทัย (เถรวาท) (สาขาวัดหนองป่าพง วัดป่านานาชาติ)

ประเทศอินโดนีเซีย[แก้]

ประเทศไอซ์แลนด์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 2. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 3. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 4. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 5. คณะการการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป [ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี บรรณาธิการ],แผนพัฒนา ประวัติวัด ผลงานพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ,(นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์,2555),หน้า 64-207].
 6. [[1]]
 7. [[2]]
 8. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1343275535&grpid=03&catid=&subcatid=
 9. พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศอินเดีย.หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง:2550,หน้า 300
 10. http://www.datacenter.mbu.ac.th/index.php?option=content&task=view&id=196

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]