รายชื่อวัดในจังหวัดมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดมหาสารคาม

บัญชีรายชื่อวัดเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม[แก้]

พระอารามหลวง(มหานิกาย)[แก้]

 • - วัดมหาชัย พระอารามหลวง(ชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลตลาด/อำเภอเมืองมหาสารคาม

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอกันทรวิชัย[แก้]

 - พระครูพิศาลโพธิธรรม   เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย/วัดศรีมหาโพธิ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอกุดรัง[แก้]

 - พระครูสารกิจจานุยุต   เจ้าคณะอำเภอกุดรัง/วัดกลางกุดรัง

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอชื่นชม[แก้]

 - พระครูประดิษฐ์วิริยาภรณ์   เจ้าคณะอำเภอชื่นชม/วัดพุทธประดิษฐ์ (อ.เชียงยืน)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอแกดำ[แก้]

 - พระครูอาทรโพธิกิจ   เจ้าคณะอำเภอแกดำ/วัดโพธิ์ศรีแกดำ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอโกสุมพิสัย[แก้]

 - พระครูโกสุมวิหารการ   เจ้าคณะอำเภอโกสมพิสัย/วัดกลางโกสุม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอเชียงยืน[แก้]

 - พระครูโกศลวรคุณ   เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน/วัดป่าทัพม้า

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอนาเชือก[แก้]

 - พระครูอรรถสารโสภิต   เจ้าคณะอำเภอนาเชือก/วัดกุดรังสุทธาราม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอนาดูน[แก้]

 - พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์   เจ้าคณะอำเภอนาดูน/วัดพระธาตุนาดูน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอบรบือ[แก้]

 - พระครูปัญญานันทคุณ   เจ้าคณะอำเภอบรบือ/วัดบรบือสราราม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย[แก้]

 - พระครูปริยัติพัฒโนดม(ธเนศ/ป.ธ.๔)  เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย/วัดพยัคฆภูมิวราราม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม[แก้]

 - พระครูวรกิจสุนทร(สุบิน/ป.ธ.๓)  เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม/วัดอภิสิทธิ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอยางสีสุราช[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย[แก้]

 • - วัดป่าศรีสุราษฎร์ (บ้านหนองขุ่น/ตำบลหนองบัวสันตุ)
  (พระครูบวรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

 คณะสงฆ์อำเภอยางสีสุราชได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ ตำบล ๕๙ วัด

โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทได้แก่ ๑. พัทธสีมา ๑๐ วัด ๒. สำนักสงฆ์ ๓๖ วัด ๓. ที่พักสงฆ์ ๑๓ วัด (ข้อมูลวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ / ๐๓:๒๐ น.)

(๑.) ตำบลสร้างแซ่ง มี ๙ วัด ดังนี้
 • - วัดหูลิง
  (พระครูอมรปัญญาคุณ(สอง) เจ้าคณะตำบลสร้างแซ่ง)
 • - วัดฉนวน
  (พระอธิการประเคน วุฒิธมฺโม รองเจ้าคณะตำบลสร้างแซ่ง)
 • - วัดสระจันทร์ (บ้านตาพวน)
 • - วัดสตือสร้างแช่ง (บ้านสะตือ)
 • - วัดหนองบัวแปะ
 • - วัดโนนสวรรค์
 • - วัดหนองบัวน้อย
 • - วัดพังคีศรีวนาราม (บ้านพังคี)
 • - วัดหัวเสือ
(๒.) ตำบลดงเมือง มี ๖ วัด ดังนี้
 • - วัดดงเมืองน้อย
  (พระครูสุตธรรมโสภิต(ประเวศน์/ป.ธ.๔) เจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช)
 - วัดหนองหน่อง
  (พระมหาสิทธินนท์ สิทธินนฺโท (ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช
 • - วัดสว่างอารมณ์ (บ้านสว่าง)
 • - วัดโนนจาน
 • - วัดโนนแห่
 • - วัดป่าสุธรรมมาราม (บ้านโคกม่วง)
(๓.) ตำบลนาภูมี ๙ วัด ดังนี้ 
 • - วัดสะเดาหวาน
  (พระครูอุดมบุญโชติ(บุญชู) เจ้าคณะตำบลนาภู) 
 • - วัดบ้านสวอง
  (พระครูสุจิตธรรมสร(ดำริ) รองเจ้าคณะตำบลนาภู)
 • - วัดนาเลิง
 • - วัดศาลา
 • - วัดสว่างนาภู (บ้านนาภู)
 • - วัดหนองบัวชุม
 • - วัดเหล่าหมากคำ
 • - วัดป่าจิก (วัดร่าง)
 • - วัดป่าสะเดาหวาน (บ้านสะเดาหวาน)
(๔.) ตำบลบ้านกู่ มี ๗ วัด ดังนี้
 • - วัดชัยมงคล (บ้านกู่)
  (พระครูจารุธรรโมภาส(ทองพูน/พธ.บ.) เจ้าคณะตำบลบ้านกู่)
 • - วัดโนนรัง
  (พระครูปริยัติวรธรรมรังษี(สุรสิทธิ์/ป.ธ.๔,พธ.บ.) รองเจ้าคณะตำบลบ้านกู่) 
 • - วัดหนองจิก
 • - วัดหนองหญ้าปล้อง
 • - วัดหัวช้าง
 • - วัดโคกม่วง
 • - วัดป่าตองโพธิการาม (บ้านป่าตอง)
(๕.) ตำบลยางสีสุราช มี ๖ วัด ดังนี้
 • - วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม (บ้านโพธิ์ชัย)
  (พระครูกิตติญาณประสุต(คำพันธ์) เจ้าคณะตำบลยางสีสุราช)
 • - วัดหนองแปน
  (พระครูกัลยาณสราภิรักษ์(มงคล) เจ้าคณะตำบลดงเมือง)
 • - วัดอุตตาราม (บ้านแวงยาง)
 • - วัดหนองกอก
 • - วัดยางสีสุราช
 • - วัดกุดตะเข้
(๖.) ตำบลแวงดง มี ๑๒ วัด ดังนี้
 • - วัดดงแดน
  (พระครูวีรธรรมาภิบาล(สุริยัน/พธ.บ.) เจ้าคณะตำบลแวงดง) 
 • - วัดชัยมงคลวนาราม (บ้านโนนสมบูรณ์)
  (พระครูประภากรวิชัย(ทองอินทร์/พธ.บ.) รองเจ้าคณะตำบลแวงดง) 
 • - วัดแวงดง
 • - วัดดอนกลาง
 • - วัดบุ่งง้าว
 • - วัดหนองโดน (บ้านโดน)
 • - วัดสว่างโนนดวน(บ้านนกเหาะ)
 • - วัดบ้านเปล่ง
 • - วัดป่าโนนเจริญ (บ้านโนนเจริญ)
 • - วัดโคกสะทอน
 • - วัดโนนกระยอม
 • - วัดป่าสันติธรรม (บ้านแวงดง)
(๗.) ตำบลหนองบัวสันตุ มี ๘ วัด ดังนี้
 • - วัดหนองบัวสันตุ
  (พระครูปทุมสันติธรรม(สวัสดิ์) เจ้าคณะตำบลหนองบัวสันตุ)
 • - วัดหนองบัวพัฒนาราม (บ้านหนองรูแข้ใต้)
  (พระครูโอภาสอุดมคุณ(อุดม) รองเจ้าคณะตำบลหนองบัวสันตุ)
 • - วัดโพธิ์ชัยหนองแวง (บ้านหนองแวงเหนือ)
 • - วัดศรีวิชัยหนองขุ่น(บ้านหนองขุ่น)
 • - ดหนองพุก
 • - วัดเหล่างิ้วบุญญาวาส(บ้านเหล่างิ้ว)
 • - วัดเหล่างิ้ววนาราม(บ้านเหล่างิ้ว
 • - วัดหนองบัวใต้

บัญชีรายชื่อวัดในเขตปกครองอำเภอวาปีปทุม[แก้]

 - พระครูวรพรตสิทธิการ   เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม/วัดโสมนัสประดิษฐ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

บัญชีรายชื่อวัด หมวดหมู่ : บัญชีรายชื่อวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ (หนตะวันออก)

     - (พระเทพเมธี(สมเกียรติ/ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙/วัดอรุณฯ กทม.)

หมวดหมู่ : บัญชีรายชื่อวัด หมวดหมู่ : เขตปครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ๑๓ อำเภอ

     - (พระเทพสิทธาจารย์(น้อย) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม/วัดมหาชัย พระอารามหลวง)