มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา
ประเภทมูลนิธิ
ก่อตั้ง14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 (42 ปี)
สำนักงานใหญ่วังรื่นฤดี 69 ซอยสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10100
บุคลากรหลัก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
หม่อมราชวงศ์บุตรี วีระไวทยะ
เว็บไซต์http://www.bsf.or.th http://www.bejaratana-suvadhana.org

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เป็นมูลนิธิที่ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดตั้งขึ้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 เลขทะเบียน 1259 สำนักงานมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่วังรื่นฤดี เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีทุนเริ่มต้น 100,000 บาท[1]

ประวัติ[แก้]

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีทรงโปรดให้จัดตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เนื่องด้วย ในช่วงทรงมีพระชนมายุมากขึ้น นางข้าหลวงและพระประยูรญาติก็คงเริ่มสังเกตได้ว่าพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงครุ่นคิดเพื่อตอบคำถามในพระหฤทัย เพราะ เมื่อทรงพระชนมายุมากก็ทรงตระหนักพระหฤทัยแน่แล้วว่า จะทรงพระชนมายุไปอีกได้ไม่เท่าใดนัก และทรงมีห่วงในพระหฤทัยอยู่ 2 สิ่ง คือ หนึ่งทรงห่วงสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีพระราชธิดา จึงทรงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า "หม่อมฉันขอฝากเจ้าฟ้าด้วยนะ เพคะ" ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะทุกครั้ง จึงทรงคลายห่วงข้อนี้ได้ ส่วนห่วงที่สองของพระองค์นั้น คือ ทรงห่วงประชาชน ซึ่งห่วงข้อนี้ทรงตรึกตรองพระหฤทัยมานานนับปี ในที่สุดก็ทรงได้คำตอบในพระหฤทัยข้อนี้ว่า ฉันจะตั้งมูลนิธิ

เมื่อทรงตัดสินพระหฤทัยได้ดังนั้น ก็ทรงปรึกษากับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีพระราชธิดาพระองค์เดียวว่าจะทรงจัดตั้งมูลนิธิ โดยทรงพระราชทานนามว่า มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี โดยมีพระราชธิดาเป็นนายกกิตติมศักดิ์และพระองค์เป็นองค์ประธานมูลนิธิ(ไม่ออกพระนาม) จนเมื่อทรงประชวรด้วยพระโรคอัลไซเมอร์จึงทรงมอบตำแหน่งนี้ให้แก่พระราชธิดา จนสิ้นพระชนม์ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระราชธิดาจึงดำเนินการต่อ

ในปี พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดา สิ้นพระชนม์จากพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช ตำแหน่งประธานมูลนิธิและนายกกิตติมศักดิ์จึงว่างลง ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จึงทรงรับตำแหน่งทั้งสอง

วัตถุประสงค์[แก้]

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ดำเนินงานการกุศลทุกด้านที่จะก่อเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม อาทิ

 • สืบสานพระปณิธานตลอดจนเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6
 • ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ แก่ผู้สละชีวิต เลือดเนื้อ และร่างกาย เพื่อป้องกันรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • สนับสนุน ส่งเสริม ทุกวิถีทางเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 • ทำนุบำรุงการพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านวัตถุและการศึกษา เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบต่อไป
 • บำรุงโรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 • ให้ทุนแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนเก่งและความประพฤติดี ควรได้รับทุนอุดหนุนตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษานั้น ๆ และให้ทุนแก่บุคคลใดคณะใดเพื่อได้ศึกษาวิจัยวิทยาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
 • บริหารงานวังรื่นฤดีและตำหนักส่วนพระองค์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ตลอดจนจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
 • บริหารจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ รวมทั้งการนำทรัพย์สินให้เช่าในระยะยาว
 • ดำเนินการสนับสนุนหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
 • ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อการสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง[2]

ประธานกิตติมศักดิ์[แก้]

พระฉายาลักษณ์ พระนาม ลักษณะ ดำรงตำแหน่ง สุดตำแหน่ง รวมเวลา
Queen Suvadhana in Rama VI.jpg พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ตลอดพระชนมายุ พ.ศ. 2522 10 ตุลาคม พ.ศ. 2528 6 ปี

นายกกิตติมศักดิ์[แก้]

พระฉายาลักษณ์ พระนาม ลักษณะ ปีเริ่มต้น ปีสุดตำแหน่ง รวมปีดำรงตำแหน่ง
Princess Bejaratana Rajasuda.jpg สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตลอดพระชนมายุ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2554 32 ปี
Soamsavali Kitiyakara.jpg พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ตลอดพระชนม์ พ.ศ. 2554 อยู่ในตำแหน่ง 10 ปี

คณะการดำเนินงานเริ่มแรก[แก้]

 • หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล ประธานกรรมการ
 • พลเอก หลวงสุรณรงค์ กรรมการ
 • นายจินตา บุณยอาคม กรรมการ
 • นายกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ
 • นายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ กรรมการ
 • นายภิญโญ เอครพานิช กรรมการและเหรัญญิก
 • นายกิตติ สีหนนทน์ กรรมการและเหรัญญิก

คณะกรรมการของมูลนิธินี้มี จำนวนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๕ คน อย่างมากไม่เกิน ๒๐ คน อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ ๔ ปี ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นครั้งคราวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้คณะกรรมการเลือกกันเองเป็นประธานคนหนึ่ง เหรัญญิกคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงกรรมการที่เหลืออยู่นั้น เป็นผู้พิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการซ่อมแทนให้ครบจำนวน เพื่อให้การบริหารงานและกิจการของมูลนิธิดำเนินไปโดยติดต่อกัน หนึ่งในสองของจำนวนกรรมการมูลนิธิที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกจะต้องออกจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก ในเมื่อกรรมการมูลนิธิชุดแรกได้ทำหน้าที่ครบ ๒ ปี การออกจากตำแหน่งในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการออกตามวาระ แต่กรรมการที่ออกไปแล้วอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ มูลนิธิอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม

ตราประจำมูลนิธิ[แก้]อ้างอิง[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]