มอดูล:TimeAgo

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- Replacement for [[Template:Time ago]]
local getArgs = require('Module:Arguments').getArgs

local p = {}

function p.main( frame )
	local args = getArgs( frame, {
		valueFunc = function( k, v )
			if v then
				v = v:match( '^%s*(.-)%s*$' ) -- Trim whitespace.
				if k == 'ก่อน' or v ~= '' then
					return v
				end
			end
			return nil
		end
	})
	return p._main( args )
end

function p._main( args )
	-- Initialize variables
	local lang = mw.language.getContentLanguage()
	local ago
	local auto_magnitude_num
	local min_magnitude_num
	local result
	local result_unit
	local magnitude = args.magnitude
	local min_magnitude = args.min_magnitude
	local purge = args.purge
	
	-- Generate the "ago" string. If ago is the blank string, do nothing - this allows overriding of args.ago
	-- in cases where the module is used to generate something like "where he has worked for the past 20 years."
	ago = args.ago
	if not ago then
		ago = 'ก่อน'
	end

	-- Add a purge link if something (usually "yes") is entered into the purge parameter
	if purge then
		purge = ' <span class="plainlinks">([' .. mw.title.getCurrentTitle():fullUrl('action=purge') .. ' purge])</span>'
	else
		purge = ''
	end

	-- Check that the entered timestamp is valid. If it isn't, then give an error message.
	local noError, inputTime = pcall( lang.formatDate, lang, 'U', args[1] )
	if not noError then
		return '<strong class="error">Error: first parameter cannot be parsed as a date or time.</strong>'
	end

	-- Store the difference between the current time and the inputted time, as well as its absolute value.
	local timeDiff = lang:formatDate( 'U' ) - inputTime
	if args.tz_offset == "yes" then
		timeDiff = timeDiff + lang:formatDate( 'Z', nil, true )
	end
	local absTimeDiff = math.abs( timeDiff )

	if magnitude then
		auto_magnitude_num = 0
		min_magnitude_num = timeText[magnitude]
	else
		-- Calculate the appropriate unit of time if it was not specified as an argument.
		local autoMagnitudeData = {
			{denom = 63115200, amn = 31557600},
			{denom = 5356800, amn = 2678400},
			{denom = 172800, amn = 86400},
			{denom = 7200, amn = 3600},
			{denom = 120, amn = 60}
		}
		for i, t in ipairs(autoMagnitudeData) do
			if absTimeDiff / t.denom >= 1 then
				auto_magnitude_num = t.amn
				break
			end
		end
		auto_magnitude_num = auto_magnitude_num or 1
		if min_magnitude then
			min_magnitude_num = timeText[min_magnitude]
		else
			min_magnitude_num = -1
		end
	end

	if not min_magnitude_num then
		-- Default to seconds if an invalid magnitude is entered.
		min_magnitude_num = 1
	end

	local magnitude_num = math.max( min_magnitude_num, auto_magnitude_num )
	local result_num = math.floor ( absTimeDiff / magnitude_num )

	if timeDiff >= 0 then -- Past
		if result_num == 1 then
			result_unit = timeUnits[ magnitude_num ][1]
		else
			result_unit = timeUnits[ magnitude_num ][2]
		end
		result = result_num .. ' ' .. result_unit .. ago -- Spaces for "ago" are added earlier.
	else -- Future
		if result_num == 1 then
			result_unit = timeUnits[ magnitude_num ][3]
		else
			result_unit = timeUnits[ magnitude_num ][4]
		end
		result = 'อีก ' .. result_num .. ' ' .. result_unit
	end

	return result .. purge
end

-- Table to convert entered text values to numeric values.
timeText = {
	['seconds'] = 1,
	['minutes'] = 60,
	['hours'] = 3600,
	['days'] = 86400,
	['weeks'] = 604800,
	['months'] = 2678400,
	['years'] = 31557600
}

-- Table containing tables of possible units to use in output.
timeUnits = {
	[1] = { 'วินาที', 'วินาที', "วินาที", "วินาที" },
	[60] = { 'นาที', 'นาที', "นาที", "นาที" },
	[3600] = { 'ชั่วโมง', 'ชั่วโมง', "ชั่วโมง", "ชั่วโมง" },
	[86400] = { 'วัน', 'วัน', "วัน", "วัน" },
	[604800] = { 'สัปดาห์', 'สัปดาห์', "สัปดาห์", "สัปดาห์" },
	[2678400] = { 'เดือน', 'เดือน', "เดือน", "เดือน" },
	[31557600] = { 'ปี', 'ปี', "ปี", "ปี" }
}

return p