มอดูล:RailGauge/data

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- This data used in [[Module:RailGauge]]. The format of a single entry is as follows:

--[=[ Full list to copy (then remove idle rows; remember to add a comma - except with the very last entry)
-- required: id, aliases, def1 plus a size in metric and a size in ft,in.
	{
		["id"] = "",
		["aliases"] = {[[]], [[]]},
		["def1"] = "met/imp",
		["name"] = "",
		["link"] = "[[]]",
		["pagename"] = "",
		["contentcat"] = "", -- Keep this blank value when not exists (saves expensive call)
		["m"] = "",
		["mm"] = "",
		["ft"] = "",
		["in"] = "",
		["num"] = "",
		["den"] = ""
	},
--]=]--
return
{
	-- Highly-used gauges (400+) are listed first to speed up table lookup.
	-- 1435mm, 1067mm, 610mm, 762mm, 914mm, 1000mm, 1600mm, 1676mm.
	{
		["id"] = "1435",
		["aliases"] = {[[1435]], [[1435mm]], [[sg]], [[standard]], [[metsg]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "standard gauge",
		["name"] = "standard gauge",
		["link"] = "[[สแตนดาร์ดเกจ]]",
		["mm"] = "1435",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1435",
		["aliases"] = {[[56.5]], [[4ft8.5in]], [[56.5in]], [[4ft81/2in]], [[561/2in]], [[ussg]], [[nasg]], [[usstandard]], [[nastandard]], [[uksg]], [[impsg]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "standard gauge",
		["name"] = "standard gauge",
		["link"] = "[[สแตนดาร์ดเกจ]]",
		["contentcat"] = "standard gauge railways",
		["mm"] = "1435",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1067",
		["aliases"] = {[[1067mm]]},
		["pagename"] = "3 ft 6 in gauge railways",
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1067",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "1067",
		["aliases"] = {[[3ft6in]], [[42in]]}, -- split off [[cape]] 2014-06-11
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "3 ft 6 in gauge railways",
		["mm"] = "1067",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "1067",
		["aliases"] = {[[cape]]}, --separate, only this one will give alt name Cape gauge 20140623
		["pagename"] = "3 ft 6 in gauge railways",
		["def1"] = "imp",
		["name"] = "Cape gauge",
		["link"] = "[[Cape gauge]]",
		["mm"] = "1067",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "610",
		["aliases"] = {[[610mm]]},
		["pagename"] = "2 ft and 600 mm gauge railways",
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "610",
		["ft"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "610",
		["aliases"] = {[[2ft]], [[24in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "2 ft and 600 mm gauge railways",
		["mm"] = "610",
		["ft"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "762",
		["aliases"] = {[[2ft6in]], [[30in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "2 ft 6 in gauge railways",
		["mm"] = "762",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "762",
		["aliases"] = {[[762mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "2 ft 6 in gauge railways",
		["mm"] = "762",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "914",
		["aliases"] = {[[914mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "3 ft gauge railways",
		["mm"] = "914",
		["ft"] = "3"
	},
	{
		["id"] = "914", --de:Chemnitz tramways, 3ft.
		["aliases"] = {[[915mm]]},
		["pagename"] = "3 ft gauge railways",
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "915",
		["ft"] = "3"
	},
	{
		["id"] = "914",
		["aliases"] = {[[3ft]], [[36in]]},
		["pagename"] = "3 ft gauge railways",
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "914",
		["ft"] = "3"
	},
	{
		["id"] = "1000",
		["aliases"] = {[[1000mm]], [[metre]], [[meter]], [[m]], [[1m]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "metre gauge",
		["name"] = "metre gauge",
		["link"] = "[[มีเตอร์เกจ]]",
		["contentcat"] = "metre gauge railways",
		["mm"] = "1000",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "3",
		["num"] = "3",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "1600",
		["aliases"] = {[[1600mm]], [[1.6m]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["mm"] = "1600",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "3"
	},
	{
		["id"] = "1600",
		["aliases"] = {[[5ft3in]], [[63in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["mm"] = "1600",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "3"
	},
	{
		["id"] = "1600",
		["aliases"] = {[[irish]]},
		["def1"] = "imp",
		["name"] = "Irish gauge",
		["link"] = "[[Irish gauge]]",
		["pagename"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["mm"] = "1600",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "3"
	},
	{
		["id"] = "1600",
		["aliases"] = {[[victorian]]},
		["def1"] = "met",
		["name"] = "Victorian broad gauge",
		["link"] = "[[Victorian broad gauge]]",
		["pagename"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["mm"] = "1600",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "3"
	},
	{
		["id"] = "1676",
		["aliases"] = {[[1676mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "five foot six inch gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft 6 in gauge railways",
		["mm"] = "1676",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "1676",
		["aliases"] = {[[5ft6in]], [[66in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "five foot six inch gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft 6 in gauge railways",
		["mm"] = "1676",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "1676", --20140623: local name
		["aliases"] = {[[indian]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "five foot six inch gauge railways",
		["name"] = "Indian gauge",
		["link"] = "[[Indian gauge]]",
		["contentcat"] = "5 ft 6 in gauge railways",
		["mm"] = "1676",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "6"
	},
	-- The gauges that follow are listed in order of size (id).
	{
		["id"] = "3",
		["aliases"] = {[[3mm]]},
		["def1"] = "met",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "3",
		["in"] = "0.118"
	},
	{
		["id"] = "4",
		["aliases"] = {[[4mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "4",
		["in"] = "0.157"
	},
	{
		["id"] = "4.5",
		["aliases"] = {[[4.5mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "4.5",
		["in"] = "0.177"
	},
	{
		["id"] = "4.5",
		["aliases"] = {[[0.177in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "4.5",
		["in"] = "0.177"
	},
	{
		["id"] = "4.8",
		["aliases"] = {[[4.8mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "4.8",
		["in"] = "0.189"
	},
	{
		["id"] = "6.35",
		["aliases"] = {[[0.250in]], [[0.25in]], [[1/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "6.35",
		["in"] = "0.25"
	},
	{
		["id"] = "6.5",
		["aliases"] = {[[6.5mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "6.5",
		["in"] = "0.256"
	},
	{
		["id"] = "6.5",
		["aliases"] = {[[0.256in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "6.5",
		["in"] = "0.256"
	},
	{
		["id"] = "7",
		["aliases"] = {[[7mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "7",
		["in"] = "0.276"
	},
	{
		["id"] = "7",
		["aliases"] = {[[0.276in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "7",
		["in"] = "0.276"	
	},
	{
		["id"] = "8",
		["aliases"] = {[[8mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "8",
		["in"] = "0.315"
	},
	{
		["id"] = "8.97",
		["aliases"] = {[[0.353in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "N scale",
		["mm"] = "8.97",
		["in"] = "0.353"
	},
	{
		["id"] = "9",
		["aliases"] = {[[9mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "9",
		["in"] = "0.354"
	},
	{
		["id"] = "9.42",
		["aliases"] = {[[9.42mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "9.42",
		["in"] = "0.371"
	},
	{
		["id"] = "10.5",
		["aliases"] = {[[10.5mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "10.5",
		["in"] = "0.413"
	},
	{
		["id"] = "10.5",
		["aliases"] = {[[0.413in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "10.5",
		["in"] = "0.413"
	},
	{
		["id"] = "11.94",
		["aliases"] = {[[0.470in]], [[0.47in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "11.94",
		["in"] = "0.470"
	},
	{
		["id"] = "12",
		["aliases"] = {[[12mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "TT scale",
		["mm"] = "12",
		["in"] = "0.472"
	},
	{
		["id"] = "12",
		["aliases"] = {[[0.472in]], [[0.473in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "TT scale",
		["mm"] = "12",
		["in"] = "0.472"
	},
	{
		["id"] = "12.7",
		["aliases"] = {[[12.7mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "On2 gauge",
		["mm"] = "12.7",
		["in"] = "0.5"
	},
	{
		["id"] = "13",
		["aliases"] = {[[13mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "13",
		["in"] = "0.512"
	},
	{
		["id"] = "13.5",
		["aliases"] = {[[13.5mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "13.5",
		["in"] = "0.531"
	},
	{
		["id"] = "14",
		["aliases"] = {[[14mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "14",
		["in"] = "0.551"
	},
	{
		["id"] = "14.125",
		["aliases"] = {[[14.125mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "14.125",
		["in"] = "0.556"
	},
	{
		["id"] = "14.2",
		["aliases"] = {[[14.2mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "14.2",
		["in"] = "0.559"
	},
	{
		["id"] = "14.28",
		["aliases"] = {[[14.28mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "14.28",
		["in"] = "0.562"
	},
	{
		["id"] = "14.3",
		["aliases"] = {[[14.3mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "14.3",
		["in"] = "0.563"
	},
	{
		["id"] = "14.3",
		["aliases"] = {[[0.563in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "14.3",
		["in"] = "0.563"
	},
	{
		["id"] = "15.75",
		["aliases"] = {[[15.75mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "15.75",
		["in"] = "0.620"
	},
	{
		["id"] = "16.2",
		["aliases"] = {[[16.2mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "16.2",
		["in"] = "0.638"
	},
	{
		["id"] = "16.5",
		["aliases"] = {[[16.5mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "16.5",
		["in"] = "0.65"
	},
	{
		["id"] = "16.5",
		["aliases"] = {[[0.650in]], [[0.65in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "16.5",
		["in"] = "0.65"
	},
	{
		["id"] = "18",
		["aliases"] = {[[18mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "18",
		["in"] = "0.709"
	},
	{
		["id"] = "18.2",
		["aliases"] = {[[18.2mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "18.2",
		["in"] = "0.717"
	},
	{
		["id"] = "18.83",
		["aliases"] = {[[18.83mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "18.83",
		["in"] = "0.741"
	},
	{
		["id"] = "19",
		["aliases"] = {[[19mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "19",
		["in"] = "0.748"
	},
	{
		["id"] = "19.05",
		["aliases"] = {[[19.05mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "19.05",
		["in"] = "0.75"
	},
	{
		["id"] = "19.05",
		["aliases"] = {[[0.750in]], [[0.75in]], [[3/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "19.05",
		["in"] = "0.75"
	},
	{
		["id"] = "19.4",
		["aliases"] = {[[19.4mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "19.4",
		["in"] = "0.764"
	},
	{
		["id"] = "20.5",
		["aliases"] = {[[20.5mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "20.5",
		["in"] = "0.807"
	},
	{
		["id"] = "21",
		["aliases"] = {[[21mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "21",
		["in"] = "0.827"
	},
	{
		["id"] = "21.97",
		["aliases"] = {[[0.865in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "21.97",
		["in"] = "0.865"
	},
	{
		["id"] = "22",
		["aliases"] = {[[22mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "22",
		["in"] = "0.866"
	},
	{
		["id"] = "22.2",
		["aliases"] = {[[22.2mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "22.2",
		["in"] = "0.874"
	},
	{
		["id"] = "22.42",
		["aliases"] = {[[0.883in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "S scale",
		["mm"] = "22.43", --20140623
		["in"] = "0.883"
	},
	{
		["id"] = "22.5",
		["aliases"] = {[[22.5mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "22.5",
		["in"] = "0.886"
	},
	{
		["id"] = "23",
		["aliases"] = {[[23mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "23",
		["in"] = "0.906"
	},
	{
		["id"] = "24",
		["aliases"] = {[[24mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "24",
		["in"] = "0.945"
	},
	{
		["id"] = "28.08",
		["aliases"] = {[[28.08mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "28.08",
		["in"] = "1.106"
	},
	{
		["id"] = "28.6",
		["aliases"] = {[[1.125in]], [[11/8in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "28.6",
		["in"] = "1.125"
	},
	{
		["id"] = "29.9",
		["aliases"] = {[[1.177in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "29.9",
		["in"] = "1.177"
	},
	{
		["id"] = "30",
		["aliases"] = {[[30mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "30",
		["in"] = "1.181"
	},
	{
		["id"] = "31.75",
		["aliases"] = {[[1.25in]], [[11/4in]]},
		["mm"] = "31.75",
		["def1"] = "imp",
		["in"] = "1.25"
	},
	{
		["id"] = "32",
		["aliases"] = {[[32mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "32",
		["in"] = "1.26"
	},
	{
		["id"] = "32.96",
		["aliases"] = {[[32.96mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "32.96",
		["in"] = "1.298"
	},
	{
		["id"] = "33",
		["aliases"] = {[[33mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "33",
		["in"] = "1.3"
	},
	{
		["id"] = "35",
		["aliases"] = {[[35mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "35",
		["in"] = "1.378"
	},
	{
		["id"] = "36.75",
		["aliases"] = {[[36.75mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "36.75",
		["in"] = "1.447"
	},
	{
		["id"] = "44.45",
		["aliases"] = {[[1.75in]], [[13/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "44.45",
		["in"] = "1.75"
	},
	{
		["id"] = "44.85",
		["aliases"] = {[[1.766in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "44.85",
		["in"] = "1.766"
	},
	{
		["id"] = "45",
		["aliases"] = {[[45mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "45",
		["in"] = "1.772"
	},
	{
		["id"] = "45",
		["aliases"] = {[[1.772in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "45",
		["in"] = "1.772"
	},
	{
		["id"] = "50.8",
		["aliases"] = {[[50.8mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "50.8",
		["in"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "49.2",
		["aliases"] = {[[49.20mm]], [[49.2mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "49.20",
		["in"] = "1.937"
	},
	{
		["id"] = "50.8",
		["aliases"] = {[[2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "50.8",
		["in"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "53.975",
		["aliases"] = {[[2.125in]], [[21/8in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "53.975",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "64",
		["aliases"] = {[[2.5in]], [[21/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "64 mm gauge railway",
		["mm"] = "64",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "64",
		["aliases"] = {[[64mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "64 mm gauge railway",
		["mm"] = "64",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "70.69",
		["aliases"] = {[[70.64mm]], [[70.69mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "70.69",
		["in"] = "2.781"
	},
	{
		["id"] = "70.69",
		["aliases"] = {[[2.781in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "70.69",
		["in"] = "2.781"
	},
	{
		["id"] = "89",
		["aliases"] = {[[89mm]]}, --Re-added 20140528 metric (MOROP/NEM sourced)
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "list of rail transport modelling scale standards#NEM",
		["name"] = "3 gauge",
		["link"] = "[[3 gauge]]",
		["mm"] = "89",
		["in"] = "3",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "89",
		["aliases"] = {[[3.5in]], [[31/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "89",
		["in"] = "3",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "121",
		["aliases"] = {[[4.75in]], [[43/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "121",
		["in"] = "4",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "127",
		["aliases"] = {[[5in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "127",
		["in"] = "5"
	},
	{
		["id"] = "184",
		["aliases"] = {[[184mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "7 1/4 in gauge railway",
		["mm"] = "184",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "184",
		["aliases"] = {[[7.25in]], [[71/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "7 1/4 in gauge railway",
		["mm"] = "184",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "190.5",
		["aliases"] = {[[7.5in]], [[71/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "190.5",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "210",
		["aliases"] = {[[8.25in]], [[81/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "210",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "229",
		["aliases"] = {[[9in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "229",
		["in"] = "9"
	},
	{
		["id"] = "240", --20140623
		["aliases"] = {[[9.4375in]], [[97/16in]]},
		["def1"] = "imp",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "240",
		["in"] = "9",
		["num"] = "7",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "241",
		["aliases"] = {[[9.5in]], [[91/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "241",
		["in"] = "9",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "254",
		["aliases"] = {[[10in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "254",
		["in"] = "10"
	},
	{
		["id"] = "260",
		["aliases"] = {[[10.25in]], [[101/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "ten and a quarter inch gauge",
		["mm"] = "260",
		["in"] = "10",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "267",
		["aliases"] = {[[10.5in]], [[101/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "267",
		["in"] = "10",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "305",
		["aliases"] = {[[12in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "305",
		["in"] = "12"
	},
	{
		["id"] = "311",
		["aliases"] = {[[12.25in]], [[121/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "311",
		["in"] = "12",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "340", --20140701
		["aliases"] = {[[340mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "DierenPark Amersfoort",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "340",
		["in"] = "13",
		["num"] = "3",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "350",
		["aliases"] = {[[350mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Narrow gauge railways in the Netherlands",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "350",
		["in"] = "13",
		["num"] = "25",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "356",
		["aliases"] = {[[14in]]},
		["def1"] = "imp",
		["in"] = "14",
		["mm"] = "356"
	},
	{
		["id"] = "381",
		["aliases"] = {[[381mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "15 in gauge railways",
		["mm"] = "381",
		["in"] = "15"
	},
	{
		["id"] = "381",
		["aliases"] = {[[15in]], [[1ft3in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "15 in gauge railways",
		["mm"] = "381",
		["in"] = "15"
	},
	{
		["id"] = "387",
		["aliases"] = {[[15.25in]], [[151/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "387",
		["in"] = "15",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "400",
		["aliases"] = {[[400mm]], [[0.4m]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "400 mm gauge railway",
		["mm"] = "400",
		["in"] = "15",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "406",
		["aliases"] = {[[16in]], [[1ft4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "List of ridable miniature railways#16 in",
		["mm"] = "406",
		["in"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "410",
		["aliases"] = {[[410mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Narrow gauge railways in Germany#410 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "410",
		["in"] = "16",
		["num"] = "5",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "419",
		["aliases"] = {[[1ft4.5in]], [[16.5in]], [[161/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "419",
		["in"] = "16",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "432",
		["aliases"] = {[[17in]], [[1ft5in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "432",
		["in"] = "17"
	},
	{
		["id"] = "450",
		["aliases"] = {[[450mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "450",
		["in"] = "17",
		["num"] = "23",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "457",
		["aliases"] = {[[457mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "18 in gauge railway",
		["mm"] = "457",
		["in"] = "18"
	},
	{
		["id"] = "457",
		["aliases"] = {[[18in]], [[1ft6in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "18 in gauge railway",
		["mm"] = "457",
		["in"] = "18"
	},
	{
		["id"] = "470",
		["aliases"] = {[[18.5in]], [[1ft6.5in]], [[181/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "470",
		["in"] = "18",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "480",
		["aliases"] = {[[480mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Permanent way (history)",
		["mm"] = "480",
		["in"] = "18",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "483",
		["aliases"] = {[[19in]], [[1ft7in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "19 in gauge railway",
		["mm"] = "483",
		["in"] = "19"
	},
	{
		["id"] = "495",
		["aliases"] = {[[19.5in]], [[1ft7.5in]], [[191/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "495",
		["in"] = "19",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "500",
		["aliases"] = {[[500mm]], [[0.5m]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "500 mm gauge railway",
		["mm"] = "500",
		["in"] = "19",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "508",
		["aliases"] = {[[20in]], [[1ft8in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "508",
		["in"] = "20"
	},
	{
		["id"] = "520", --20140701
		["aliases"] = {[[520mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "List of track gauges#520 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "520",
		["in"] = "20",
		["num"] = "15",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "533",
		["aliases"] = {[[21in]], [[1ft9in]]},
		["mm"] = "533",
		["def1"] = "imp",
		["in"] = "21"
	},
	{
		["id"] = "550",
		["aliases"] = {[[550mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "550",
		["in"] = "21",
		["num"] = "21",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "557",
		["aliases"] = {[[557mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "557",
		["in"] = "21",
		["num"] = "15",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "559",
		["aliases"] = {[[22in]], [[1ft10in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "559",
		["ft"] = "1",
		["in"] = "10"
	},
	{
		["id"] = "560", --20140701
		["aliases"] = {[[560mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "List of track gauges#560 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "560",
		["in"] = "22",
		["num"] = "1",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "575", --20140701
		["aliases"] = {[[575mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "List of track gauges#575 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "575",
		["in"] = "22",
		["num"] = "5",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "578",
		["aliases"] = {[[1ft10.75in]], [[22.75in]], [[1ft103/4in]], [[223/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "578",
		["ft"] = "1",
		["in"] = "10",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "580", --20140701
		["aliases"] = {[[580mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "List of track gauges#580 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "580",
		["in"] = "22",
		["num"] = "27",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "597",
		["aliases"] = {[[23.5in]], [[1ft11.5in]], [[1ft111/2in]], [[231/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "2 ft and 600 mm gauge railways",
		["mm"] = "597",
		["ft"] = "1",
		["in"] = "11",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "600",
		["aliases"] = {[[600mm]], [[0.6m]]},
		["pagename"] = "2 ft and 600 mm gauge railways",
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "600",
		["ft"] = "1",
		["in"] = "11",
		["num"] = "5",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "603",
		["aliases"] = {[[23.75in]], [[1ft11.75in]], [[1ft113/4in]], [[233/4in]]},
		["pagename"] = "2 ft and 600 mm gauge railways",
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "603",
		["ft"] = "1",
		["in"] = "11",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "613",
		["aliases"] = {[[24.125in]], [[2ft0.125in]], [[2ft1/8in]], [[241/8in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "2 ft and 600 mm gauge railways",
		["mm"] = "613",
		["ft"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "620",
		["aliases"] = {[[620mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "620",
		["ft"] = "2",
		["num"] = "13",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "622",
		["aliases"] = {[[24.5in]], [[2ft0.5in]], [[2ft1/2in]], [[241/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "Penrhyn Quarry Railway", --20140623
		["mm"] = "622",
		["ft"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "630", --20140701
		["aliases"] = {[[630mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "List of track gauges#630 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "630",
		["in"] = "24",
		["num"] = "13",
		["den"] = "16"
	},
{
		["id"] = "655", --20140701
		["aliases"] = {[[655mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "List of track gauges#655 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "655",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "1",
		["num"] = "25",
		["den"] = "34"
	},
	{
		["id"] = "660",
		["aliases"] = {[[26in]], [[2ft2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "660",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "686",
		["aliases"] = {[[27in]], [[2ft3in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "list of 2 ft 3 in gauge railways", --20140623
		["mm"] = "686",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "3"
	},
	{
		["id"] = "693",
		["aliases"] = {[[693mm]]}, --Added 20140528
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "narrow gauge railways in Sweden",
		["mm"] = "693",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "3",
		["num"] = "9",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "700",
		["aliases"] = {[[700mm]], [[0.7m]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "700",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "3",
		["num"] = "9",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "705",
		["aliases"] = {[[27.75in]], [[2ft3.75in]], [[2ft33/4in]], [[273/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "705",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "3",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "711",
		["aliases"] = {[[28in]], [[2ft4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "711",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "716",
		["aliases"] = {[[716mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "716",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "4",
		["num"] = "3",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "724",
		["aliases"] = {[[28.5in]], [[2ft4.5in]], [[2ft41/2in]], [[281/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "724",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "4",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "737",
		["aliases"] = {[[29in]], [[2ft5in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "737",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "5"
	},
	{
		["id"] = "740", --20140701
		["aliases"] = {[[740mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "List of track gauges#740 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "740",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "750",
		["aliases"] = {[[750mm]], [[0.75m]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "750 mm gauge railways",
		["mm"] = "750",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "750",
		["aliases"] = {[[29.5in]], [[2ft5.5in]], [[2ft51/2in]], [[291/2in]]},
		["pagename"] = "750 mm gauge railways",
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "750",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "760",
		["aliases"] = {[[760mm]], [[bosnian]]},
		["def1"] = "met",
		["name"] = "Bosnian gauge",
		["link"] = "[[Bosnian gauge]]",
		["pagename"] = "Bosnian gauge",
		["mm"] = "760",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "5",
		["num"] = "15",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "765",
		["aliases"] = {[[765mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "765",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "6",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "775",
		["aliases"] = {[[30.5in]], [[2ft6.5in]], [[2ft61/2in]], [[301/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "775",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "6",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "783",
		["aliases"] = {[[783mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "783",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "6",
		["num"] = "13",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "785",
		["aliases"] = {[[785mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "785",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "6",
		["num"] = "29",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "791",
		["aliases"] = {[[791mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "791",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "7",
		["num"] = "5",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "800",
		["aliases"] = {[[800mm]], [[0.8m]]},
		["pagename"] = "800 mm gauge railways",
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "800",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "802",
		["aliases"] = {[[802mm]]}, --not 800 mm?
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "802",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "7",
		["num"] = "9",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "813",
		["aliases"] = {[[32in]], [[2ft8in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "813",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "820",
		["aliases"] = {[[820mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "820",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "8",
		["num"] = "9",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "825",
		["aliases"] = {[[2ft8.5in]], [[32.5in]], [[2ft81/2in]], [[321/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "825",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "838",
		["aliases"] = { [[2ft9in]], [[33in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "838",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "9"
	},
	{
		["id"] = "850",
		["aliases"] = {[[850mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "850",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "9",
		["num"] = "15",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "857",
		["aliases"] = {[[2ft9.75in]], [[33.75in]], [[2ft93/4in]], [[333/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "857",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "9",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "860",
		["aliases"] = {[[860mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "860",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "9",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "864", --20140623
		["aliases"] = {[[34in]], [[2ft10in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "Porthgain Railway#2 ft 10 in",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "864",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "10"
	},
	{
		["id"] = "876",
		["aliases"] = {[[2ft10.5in]], [[34.5in]], [[2ft101/2in]], [[341/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "876",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "10",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "880", --20140701
		["aliases"] = {[[880mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "List of track gauges#880 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "880",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "10",
		["num"] = "21",
		["den"] = "34"
	},
	{
		["id"] = "889",
		["aliases"] = {[[35in]], [[2ft11in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "889",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "11"
	},
	{
		["id"] = "891",
		["aliases"] = {[[891mm]], [[swedish]], [[swedishthreefoot]]},
		["def1"] = "met",
		["name"] = "Swedish three foot",
		["link"] = "[[Swedish three foot gauge railways|Swedish three foot]]",
		["pagename"] = "Swedish three foot gauge railways",
		["mm"] = "891",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "11",
		["num"] = "3",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "900",
		["aliases"] = {[[900mm]], [[0.9m]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "900",
		["pagename"] = "900 mm gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "11",
		["num"] = "7",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "925",
		["aliases"] = {[[925mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "925",
		["ft"] = "3",
		["num"] = "13",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "927", --20140623
		["aliases"] = {[[3ft0.5in]], [[36.5in]], [[3ft1/2in]], [[361/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "British industrial narrow gauge railways#3 ft 1/2 in",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "927",
		["ft"] = "3",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "940",
		["aliases"] = {[[37in]], [[3ft1in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "940",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "1"
	},
	{
		["id"] = "943",
		["aliases"] = {[[37.125in]], [[3ft11/8in]], [[371/8in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "943",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "1",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "946", --20140701
		["aliases"] = {[[946mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Kaprun disaster",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "946",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "1",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "950",
		["aliases"] = {[[950mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "950",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "1",
		["num"] = "3",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "955",
		["aliases"] = {[[955mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "955",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "1",
		["num"] = "19",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "965",
		["aliases"] = {[[38in]], [[3ft2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "965",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "972",
		["aliases"] = {[[38.25in]], [[3ft2.25in]], [[3ft21/4in]], [[381/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "972",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "985",
		["aliases"] = {[[985mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "985",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "2",
		["num"] = "25",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "991",
		["aliases"] = {[[3ft3in]], [[39in]]}, --Added 20140528
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "Tranent to Cockenzie Waggonway",
		["mm"] = "991",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "3"
	},
	{
		["id"] = "1009",
		["aliases"] = {[[1009mm]]},
		["def1"] = "met",
		["name"] = "metre gauge",
		["link"] = "[[มีเตอร์เกจ]]",
		["pagename"] = "metre gauge",
		["mm"] = "1009",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "3",
		["num"] = "23",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "1016",
		["aliases"] = {[[40in]], [[3ft4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1016",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "1029",
		["aliases"] = {[[40.5in]], [[3ft4.5in]], [[3ft41/2in]], [[401/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1029",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "4",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1035",
		["aliases"] = {[[40.75in]], [[3ft4.75in]], [[3ft43/4in]], [[403/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1035",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "4",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "1040",
		["aliases"] = {[[1040mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1040",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "5"
	},
	{
		["id"] = "1050",
		["aliases"] = {[[1050mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1050",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "5",
		["num"] = "11",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "1055",
		["aliases"] = {[[1055mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1055",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1055",
		["aliases"] = {[[41.5in]], [[3ft5.5in]], [[3ft51/2in]], [[411/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1055",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1093",
		["aliases"] = {[[1093mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1093",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7"
	},
	{
		["id"] = "1093",
		["aliases"] = {[[43in]], [[3ft7in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1093",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7"
	},
	{
		["id"] = "1099",
		["aliases"] = {[[1099mm]]}, --Added 20140528
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Narrow gauge railways in Sweden",
		["mm"] = "1099",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "1100",
		["aliases"] = {[[1100mm]], [[1.1m]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1100",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7",
		["num"] = "5",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "1106",
		["aliases"] = {[[1106mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1106",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1106",
		["aliases"] = {[[43.5in]], [[3ft7.5in]], [[3ft71/2in]], [[431/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1106",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1124",
		["aliases"] = {[[44.25in]], [[3ft8.25in]], [[3ft81/4in]], [[441/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1124",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "1130",
		["aliases"] = {[[44.5in]], [[3ft8.5in]], [[3ft81/2in]], [[441/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1130",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1143",
		["aliases"] = {[[45in]], [[3ft9in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1143",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "9"
	},
	{
		["id"] = "1156",
		["aliases"] = {[[45.5in]], [[3ft9.5in]], [[3ft91/2in]], [[451/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1156",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "9",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1168",
		["aliases"] = {[[46in]], [[3ft10in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "Fajardo, Puerto Rico",
		["mm"] = "1168",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "10"
	},
	{
		["id"] = "1188",
		["aliases"] = {[[1188mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1188",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "10",
		["num"] = "25",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "1194",
		["aliases"] = {[[47in]], [[3ft11in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1194",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "11"
	},
	{
		["id"] = "1200",
		["aliases"] = {[[1200mm]], [[1.2m]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1200",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "11",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "1217",
		["aliases"] = {[[1217mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1217",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "11",
		["num"] = "29",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "1219",
		["aliases"] = {[[48in]], [[4ft]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "four foot gauge railway",
		["mm"] = "1219",
		["ft"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "1245",
		["aliases"] = {[[49in]], [[4ft1in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1245",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "1"
	},
	{
		["id"] = "1257",
		["aliases"] = {[[49.5in]], [[4ft1.5in]], [[4ft11/2in]], [[491/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1257",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "1",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1270",
		["aliases"] = {[[50in]], [[4ft2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1270",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1295",
		["aliases"] = {[[51in]], [[4ft3in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1295",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "3"
	},
	{
		["id"] = "1300",
		["aliases"] = {[[1300mm]], [[1.3m]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1300",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "3",
		["num"] = "3",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "1321",
		["aliases"] = {[[52in]], [[4ft4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1321",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "1333",
		["aliases"] = {[[52.5in]], [[4ft4.5in]], [[4ft41/2in]], [[521/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1333",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "4",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1350",
		["aliases"] = {[[1350mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1350",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "5",
		["num"] = "5",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "1372",
		["aliases"] = {[[1372mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "4 ft 6 in gauge railway",
		["contentcat"] = "4 ft 6 in gauge railways",
		["mm"] = "1372",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "1372",
		["aliases"] = {[[54in]], [[4ft6in]]},
		["pagename"] = "4 ft 6 in gauge railway",
		["contentcat"] = "4 ft 6 in gauge railways",
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1372",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "1372",
		["aliases"] = {[[scotch]]},
		["name"] = "Scotch gauge",
		["link"] = "[[Scotch gauge]]",
		["pagename"] = "4 ft 6 in gauge railway",
		["contentcat"] = "4 ft 6 in gauge railways",
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1372",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "1384",
		["aliases"] = {[[54.5in]], [[4ft6.5in]], [[4ft61/2in]], [[541/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1384",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "6",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1397", --20140701
		["aliases"] = {[[4ft7in]], [[55in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "List of track gauges#4 ft 7 in",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "1397",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "7"
	},
	{
		["id"] = "1416",
		["aliases"] = {[[55.75in]], [[4ft7.75in]], [[4ft73/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1416",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "7",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "1422",
		["aliases"] = {[[1422mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1422",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "1422",
		["aliases"] = {[[56in]], [[4ft8in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1422",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "1429",
		["aliases"] = {[[56.25in]], [[4ft8.25in]], [[4ft81/4in]], [[561/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1429",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "1432",
		["aliases"] = {[[1432mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Track gauge in Hong Kong",
		["contentcat"] = "1432 mm gauge railways",
		["mm"] = "1432",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "3",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "1440",
		["aliases"] = {[[1440mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1440",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "11",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "1445",
		["aliases"] = {[[1445mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1445",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "1448",
		["aliases"] = {[[57in]], [[4ft9in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1448",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "9"
	},
	{
		["id"] = "1450",
		["aliases"] = {[[1450mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1450",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "9",
		["num"] = "3",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "1458",
		["aliases"] = {[[1458mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1458",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "9",
		["num"] = "13",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "1473",
		["aliases"] = {[[58in]], [[4ft10in]], [[ohio]]},
		["def1"] = "imp",
		["name"] = "Ohio gauge",
		["link"] = "[[Ohio gauge]]",
		["pagename"] = "four foot ten inch gauge railways",
		["mm"] = "1473",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "10"
	},
	{
		["id"] = "1492",
		["aliases"] = {[[58.75in]], [[4ft10.75in]], [[4ft103/4in]], [[583/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1492",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "10",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "1495",
		["aliases"] = {[[58.875in]], [[4ft10.875in]], [[4ft107/8in]], [[587/8in]], [[toronto]]},
		["def1"] = "imp",
		["name"] = "Toronto gauge",
		["link"] = "[[Toronto gauge]]",
		["pagename"] = "1495 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "4 ft 10⅞ in gauge railways",
		["mm"] = "1495",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "10",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "1500",
		["aliases"] = {[[1500mm]], [[1.5m]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1500",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "11",
		["num"] = "1",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "1520",
		["aliases"] = {[[1520mm]], [[russian]]},
		["def1"] = "met",
		["name"] = "Russian gauge",
		["link"] = "[[Russian gauge]]",
		["pagename"] = "5 ft and 1520 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "1520 mm gauge railways",
		["mm"] = "1520",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "11",
		["num"] = "27",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "1524",
		["aliases"] = {[[1524mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "5 ft and 1520 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft gauge railways", --20140623
		["mm"] = "1524",
		["ft"] = "5"
	},
	{
		["id"] = "1524",
		["aliases"] = {[[60in]], [[5ft]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "5 ft and 1520 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft gauge railways",
		["mm"] = "1524",
		["ft"] = "5"
	},
	{
		["id"] = "1537",
		["aliases"] = {[[60.5in]], [[5ft0.5in]], [[5ft1/2in]], [[601/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1537",
		["ft"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1575",
		["aliases"] = {[[62in]], [[5ft2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1575",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1581", --not Penn. 20140623
		["aliases"] = {[[62.25in]], [[5ft2.25in]], [[5ft21/4in]], [[621/4in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1581",
		["pagename"] = "SEPTA Subway–Surface Trolley Lines",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "1588", --not named Penn. 20140623
		["aliases"] = {[[62.5in]], [[5ft2.5in]], [[5ft21/2in]], [[621/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "five foot two and a half inch gauge railways",
		["mm"] = "1588",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1588", --Penn: 20140623
		["aliases"] = {[[pennsylvania]], [[pennsylvaniatrolley]], [[pennsylvanian]], [[pennsylvaniantrolley]]},
		["def1"] = "imp",
		["name"] = "Pennsylvania trolley gauge",
		["link"] = "[[Pennsylvania trolley gauge]]",
		["pagename"] = "five foot two and a half inch gauge railways",
		["mm"] = "1588",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1613",
		["aliases"] = {[[63.5in]], [[5ft3.5in]], [[5ft31/2in]], [[631/2in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1613",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "3",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1638",
		["aliases"] = {[[64.5in]], [[5ft4.5in]], [[5ft41/2in]], [[641/2in]], [[baltimore]], [[baltimorestreetcar]]},
		["def1"] = "imp",
		["name"] = "Baltimore streetcar gauge",
		["link"] = "[[Baltimore Streetcar Museum#5 ft 4 1/2 in|Baltimore streetcar gauge]]",
		["pagename"] = "5 ft 4½ in gauge railways",
		["mm"] = "1638",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "4",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1664",
		["aliases"] = {[[1664mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Iberian gauge#1664 mm",
		["mm"] = "1664",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1668",
		["aliases"] = {[[1668mm]], [[iberian]]},
		["def1"] = "met",
		["name"] = "Iberian gauge",
		["contentcat"] = "Iberian gauge railways",
		["link"] = "[[Iberian gauge]]",
		["pagename"] = "Iberian gauge",
		["mm"] = "1668",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "5",
		["num"] = "21",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "1672",
		["aliases"] = {[[1672mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Iberian gauge#1672 mm",
		["mm"] = "1672",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "5",
		["num"] = "13",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "1727",
		["aliases"] = {[[68in]], [[5ft8in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1727",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "1750",
		["aliases"] = {[[1750mm]], [[1.75m]]},
		["def1"] = "met",
		["m"] = "1.75",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "8",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "1800", --20140701
		["aliases"] = {[[1800mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "List of track gauges#1800 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "1800",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "10",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "1829",
		["aliases"] = {[[6ft]], [[72in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "1829",
		["ft"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "1850",
		["aliases"] = {[[1850mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1850",
		["ft"] = "6",
		["num"] = "27", --20140629
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "1880",
		["aliases"] = {[[1880mm]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Taipei Metro", --20140629
		["contentcat"] = "6 ft 2 in gauge railways",	
		["mm"] = "1880",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1880",
		["aliases"] = {[[6ft2in]], [[74in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "Ulster Railway", --20140629
		["contentcat"] = "6 ft 2 in gauge railways",	
		["mm"] = "1880",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "2"
	},
	{
		["id"] = "1945",
		["aliases"] = {[[1945mm]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "1945",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "4",
		["num"] = "9",
		["den"] = "16"
	},
	{
		["id"] = "1981",
		["aliases"] = {[[1980mm]]}, --Added 20140528
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Carmelit", -- Where the odd '1980' is sourced.
		["mm"] = "1980",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "1981",
		["aliases"] = {[[78in]], [[6ft6in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "Scarborough funiculars#St Nicholas Cliff Lift",
		["mm"] = "1981",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "2000",
		["aliases"] = {[[2000mm]], [[2m]]},
		["def1"] = "met",
		["mm"] = "2000",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "6",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4"
	},	{
		["id"] = "2134",
		["aliases"] = {[[84in]], [[7ft]], [[brunel]]},
		["def1"] = "imp",
		["name"] = "Brunel gauge",
		["link"] = "[[7-foot gauge railway|Brunel gauge]]",
		["pagename"] = "7-foot gauge railway",
		["contentcat"] = "7 ft gauge railways",
		["mm"] = "2134",
		["ft"] = "7"
	},
	{
		["id"] = "2140",
		["aliases"] = {[[84.25in]], [[7ft0.25in]], [[7ft1/4in]], [[841/5in]]},
		["def1"] = "imp",
		["name"] = "Brunel gauge",
		["link"] = "[[7-foot-¼-inch gauge railway|Brunel gauge]]",
		["pagename"] = "7-foot-¼-inch gauge railway",
		["contentcat"] = "7 ft gauge railways",
		["mm"] = "2140",
		["ft"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4"
	},
	{
		["id"] = "2286",
		["aliases"] = {[[90in]], [[7ft6in]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "2286",
		["ft"] = "7",
		["in"] = "6"
	},
	{
		["id"] = "2440",
		["aliases"] = {[[96in]], [[8ft]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "2440",
		["ft"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "2743",
		["aliases"] = {[[108in]], [[9ft]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "2743",
		["ft"] = "9"
	},
	{
		["id"] = "3000",
		["aliases"] = {[[3000mm]], [[3m]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Breitspurbahn",
		["m"] = "3",
		["ft"] = "9",
		["in"] = "10",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8"
	},
	{
		["id"] = "3048",
		["aliases"] = {[[120in]], [[10ft]]},
		["def1"] = "imp",
		["mm"] = "3048",
		["ft"] = "10"
	},
	{
		["id"] = "3327", --20140701
		["aliases"] = {[[10ft11in]], [[131in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "List of track gauges#3327 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "3327",
		["ft"] = "10",
		["in"] = "11",
	},
	{
		["id"] = "5486", --20140701
		["aliases"] = {[[18ft]], [[216in]]},
		["def1"] = "imp",
		["pagename"] = "List of track gauges#18 ft",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "5486",
		["ft"] = "18"
	},
	{
		["id"] = "8200",
		["aliases"] = {[[8200mm]], [[8.2m]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "List of track gauges#8200 mm",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "8200",
		["ft"] = "26",
		["in"] = "10",
		["num"] = "27",
		["den"] = "32"
	},
	{
		["id"] = "9000", --20140701
		["aliases"] = {[[9000mm]], [[9m]]},
		["def1"] = "met",
		["pagename"] = "Krasnoyarsk Dam",
		["contentcat"] = "",
		["mm"] = "9000",
		["ft"] = "29",
		["in"] = "6",
		["num"] = "5",
		["den"] = "16"
	}
}