ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Factorization

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
local p = {}

function p.factor(frame)
  number = tonumber(frame.args[1])
  productSymbol = frame.args['product'] or '·'
  bold = frame.args['bold'] and true
  big = frame.args['big'] and true
  serif = frame.args['serif'] and true
  primeLink = frame.args['prime'] and true

  number = math.floor(number)
  if number < 2 or number > 1000000 then
    return '<strong class="error">number out of range</strong>'
  end

  result = ""
  currentNumber = number
  power = 0
  
  --First take care of 2, the only even prime number.
  if currentNumber % 2 == 0 then
    result = '2'
    currentNumber = currentNumber / 2
    power = 1
  end

  while currentNumber % 2 == 0 do
    currentNumber = currentNumber / 2
    power = power + 1
  end

  if power > 1 then
    result = result..'<sup>'..power..'</sup>'..productSymbol..' '
  elseif power == 1 then
    result = result..' '..productSymbol..' '
  end

  --Now do all odd numbers.
  prime = 3

  while prime <= math.sqrt(currentNumber) do

    power = 0

    if currentNumber % prime == 0 then
      result = result..prime
      currentNumber = currentNumber / prime
      power = 1
    end

    while currentNumber % prime == 0 do
      currentNumber = currentNumber / prime
      power = power + 1
    end

    if power > 1 then
      result = result..'<sup>'..power..'</sup>'..productSymbol..' '
    elseif power == 1 then
      result = result..' '..productSymbol..' '
    end

    prime = prime + 2
  end

  if currentNumber ~= 1 then
    result = result..currentNumber..' '..productSymbol..' '
  end

  if currentNumber == number and primeLink then
    return '[['..'prime'..']]'
  end

  result = string.sub(result,1,-4)

  return format(result)
end

function format(num)
  if bold then
    num = '<b>'..num..'</b>'
  end

  if serif then
    if big then
      num = '<span class="texhtml" style="font-size:165%">'..num..'</span>'
    else
      num = '<span class="texhtml">'..num..'</span>'
    end
  elseif big then
    num = '<span style="font-size:165%">'..num..'</span>'
  end

  return num
end

return p