ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Br separated entries

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
local p = {}

local function _main( args )
  local sep = '<br />'
  local lastsep
  local t = {}
  for i, v in ipairs( args ) do
    table.insert( t, v )
    if mw.ustring.match( v, '%S' ) then
      table.insert( t, sep )
      lastsep = #t
    end
  end
  if lastsep then
    table.remove( t, lastsep )
  end
  return table.concat( t )
end

function p.main( frame )
  local origArgs
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
    -- We're being called via #invoke. If the invoking template passed any arguments,
    -- use them. Otherwise, use the arguments that were passed into the template.
    origArgs = frame:getParent().args
    for k, v in pairs( frame.args ) do
      origArgs = frame.args
      break
    end
  else    
    -- We're being called from another module or from the debug console, so assume
    -- the arguments are passed in directly.
    origArgs = frame
  end
  
  -- Use integer args only, and allow for explicit positional arguments
  -- that are specified out of order, e.g. {{br separated entries|3=entry3}}.
  -- After processing, the args can be accessed accurately from ipairs.
  local args = {}
  for k, v in pairs( origArgs ) do
    if type( k ) == 'number' and k >= 1 and math.floor( k ) == k then
      table.insert( args, k )
    end
  end
  table.sort( args )
  for i,v in ipairs( args ) do
    args[ i ] = origArgs[ v ]
  end
  
  return _main( args )
end

return p