มอดูล:AutomaticTOC/sandbox

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน[แก้]

พารามิเตอร์[แก้]

 1. name: เป็นชื่อของตาราง ถ้าไม่ระบุจะไม่แสดงผล อาจระบุเป็น {{MediaWiki:Toc}}: ก็ได้
 2. short: หากระบุ จะทำให้ name อยู่บรรทัดเดียวกับข้อมูล แต่ถ้าไม่ระบุจะทำให้ name อยู่บนสุด และลอยอยู่ตรงกลาง
 3. delim: ไว้ใช้เป็นตัวแบ่งสำหรับพารามิเตอร์ include, exclude, pre, post ค่ามาตรฐานคือ ","
 4. sep: ไว้ใช้เป็นตัวแบ่งเวลาแสดงผล TOC ค่ามาตรฐานคือ " " (ช่องว่าง) สามารถกำหนดเป็นอย่างอื่น เช่น " · " ได้
 5. pre: เป็นรายการอะไรก็ได้ที่ต้องการให้แสดงผลก่อนลิงก์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เช่น [[#top|บนสุด]]
 6. post: เป็นรายการอะไรก็ได้ที่ต้องการให้แสดงผลหลังลิงก์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เช่น [[#อ้างอิง|อ้างอิง]]
 7. prebreak: เป็นตัวคั่นระหว่าง pre กับชุดข้อมูล โดยปกติจะมีค่าเป็น sep อาจระบุเป็น <br> หากต้องการให้ pre กับชุดข้อมูลอยู่คนละบรรทัดกัน
 8. postbreak: เป็นตัวคั่นระหว่าง post กับชุดข้อมูล โดยปกติจะมีค่าเป็น sep อาจระบุเป็น <br> หากต้องการให้ post กับชุดข้อมูลอยู่คนละบรรทัดกัน
 9. include: เป็นรายการหัวเรื่องที่ต้องการให้รวมเป็นกรณีพิเศษ เช่น "0-9"
 10. exclude: เป็นรายการหัวเรื่องที่ต้องการให้นำออกเป็นกรณีพิเศษ
 11. top: หากกำหนด จะมีลิงก์โยงไปยังบนสุดของหน้า โดยมีชื่อแสดงผลลิงก์ตามที่กำหนดไว้ ค่ามาตรฐานคือค่าว่าง (นั่นคือไม่แสดงผล)
 12. anchor: จับกับ anchor ที่สร้างผ่านแม่แบบ anchor ด้วย
 13. title: หากกำหนดจะดึงข้อมูลจากหน้านั้น ๆ ค่ามาตรฐานคือหน้าปัจจุบันที่กำลังเปิดอยู่
 14. prefix: หากกำหนด จะใส่ข้อความแสดงผลลิงก์จะมีข้อความนี้เติมเข้าไปข้างหน้า
 15. suffix: หากกำหนด จะใส่ข้อความแสดงผลลิงก์จะมีข้อความนี้เติมเข้าไปด้านหลัง
 16. level: รวบรวมลิงก์ที่มีความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ level มาสร้างตาราง ค่ามาตรฐานคือ 1

ข้อจำกัด[แก้]

 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อย่อย อาจจะต้องทำการล้างแคชเซิร์ฟเวอร์เสียก่อน จึงจะแสดงผลถูกต้อง

ดูเพิ่ม[แก้]

z = {};

-- main function
function z.main(frame)
  local args = frame.args
  local pargs = frame:getParent().args
  local title = nil
  if (pargs.title or args.title) then
    title = mw.title.new(pargs.title or args.title)
  else
    title = mw.title.getCurrentTitle()
  end
  local delim = args.delim or ","
  local seperator = args.seperator or " "
  local include = args.include and Set(Split(args.include, "%" .. delim)) or {}
  local exclude = args.exclude and Set(Split(args.exclude, "%" .. delim)) or {}
  local top = args.top and '[[#top|' .. args.top .. ']] - ' or ''
  local anchor = args.anchor
  local wiki_text = title:getContent()
  local all = {}
  
  eval = function(v)
    v = v:match "^%s*(.-)%s*$"
    if v ~= "" then
      if (mw.ustring.len(v) == 1 or include[v]) then table.insert(all, v) end
    end
  end
  
  for line in wiki_text:gmatch("[^\n]+") do
    ---
    eval(string.gsub(line:match("^=+%s*(.-)%s*=+%s-$") or "", "%b{}", ""))
    if anchor then
      for _, v in pairs(Split(line:match("%{%{[Aa]nchor%|(.-)%}%}") or "", "%|")) do eval(v) end
    end
    ---
  end
  
  complete_list = {}
  table.sort(all, function(a, b) return mw.ustring.codepoint(a) < mw.ustring.codepoint(b) end)
  for k, v in pairs(all) do
    if not exclude[v] and (k == 0 or (k > 0 and all[k - 1] ~= v)) then
      table.insert(complete_list, table.concat{"[[#", v, "|", v, "]]"})
    end
  end
  out = '{| class="toccolours" style="margin: 0px auto;"\n! {{MediaWiki:Toc}}:\n' ..
     '| ' .. top .. table.concat(complete_list, seperator) .. ' __NOTOC__\n|}'
  if args.db then
    return frame:preprocess('<pre>' .. out .. '</pre>')
  else
    return frame:preprocess(out)
  end
end

-- http://stackoverflow.com/questions/656199/search-for-an-item-in-a-lua-list
function Set (list)
  local set = {}
  for _, l in pairs(list) do set[l] = true end
  return set
end

-- http://lua-users.org/wiki/SplitJoin
function Split(str, delim, maxNb)
  -- Eliminate bad cases...
  if string.find(str, delim) == nil then
    return { str }
  end
  if maxNb == nil or maxNb < 1 then
    maxNb = 0  -- No limit
  end
  local result = {}
  local pat = "(.-)" .. delim .. "()"
  local nb = 0
  local lastPos
  for part, pos in string.gfind(str, pat) do
    nb = nb + 1
    result[nb] = part
    lastPos = pos
    if nb == maxNb then break end
  end
  -- Handle the last field
  if nb ~= maxNb then
    result[nb + 1] = string.sub(str, lastPos)
  end
  return result
end

return z

-- 2 May 2013:‎ Thanks to [[:en:User:Darklama]] for helping improving the code :)