มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
Rajamangala University of Technology Isan Thung Kula Ronghai Roi Et Campus
RMUTI KORAT.png
ประเภทโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อธิการบดีผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
นายกสภามหาวิทยาลัยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ที่ตั้งเลขที่ 228 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เว็บไซต์www.roiet.rmuti.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติ[แก้]

นายกสภาฯ และคณะผู้บริหารมทร.อีสาน ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รับฟังความคิดเห็นผู้บริหารทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ มุ่งจัดตั้ง วข.ทุ่งกุลาร้องไห้ เน้นใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังความคิดเห็นขององค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่ ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ และได้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 59 โดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนวัตน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอสุวรรณภูมิ นายกเทศบาลตำบลหินกอง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมหารือถึงประเด็นสำคัญต่างๆ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นแรก มติของประชาคมในพื้นที่และความต้องการในการจัดตั้งวิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ประเด็นที่สองเรื่องหลักกฎหมายในการใช้พื้นที่ การจัดตั้งวิทยาเขต ซึ่งจะมีพื้นที่กว่า 1,700 ไร่ประเด็นสุดท้ายคือความคิดเห็นและผลตอบรับจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสถาน ศึกษาในพื้นที่ จากนั้นในวันที่ 27 พ.ค. 59 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบพี่น้องประชาชนชาวตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมรับข้อเสนอแนะโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การจัดตั้งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและสามารถเป็นแหล่งแก้ไขปัญหาความยากจน อีกทั้งยังจะเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมที่มีการผสมผสานทั้งเทคโนโลยีและปราชญ์ ชาวบ้านเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของชาวร้อยเอ็ดและข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ร้องไห้ได้ถูกขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากสหภาพยุโรปแล้ว ซึ่งมทร.อีสาน จะนำจุดเด่นนนี้มาพัฒนาต่อยอดต่อไป สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่[1]

เมื่อปี พ.ศ. 2550 อาจารย์สุริยน บุญเสริม และผู้นำชุมชนบ้านหินกอง บ้านเล้าข้าว บ้านหนองอีเข็ม และบ้านกู่กาสิงห์ เล็งเห็นว่าพื้นที่สาธารณะประโยชน์นี้ เป็นพื้นที่ของชุมชนประชาชนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน ระยะหลังมานี้นับวันยิ่งจะมีผู้บุกรุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งผิดวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทำให้อาจารย์สุริยน บุญเสริม และคณะผู้นำชุมชนดังกล่าว ได้นำข้อมูลเสนอแผนการตั้งมหาวิทยาลัยชุมชนให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้พิจารณา สมัยนั้นท่าน รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้สั่งการให้ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ และ ผศ.ณรงค์ ผลวงศ์ ไปดำเนินการ ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ตั้งคณะทำงานชุดแรกคือ อาจารย์เกษม เชตะวัน และอาจารย์สุบรรณ ทุมมา ดำเนินการลงพื้นที่ประสานงานกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการวางแผนงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลารองไห้

ต่อมาปี พ.ศ. 2551 คณะทำงานชุดแรกได้นำเสนอข้อมูลแผนการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลารองไห้ ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลสภาฯมีมติอนุมัติหลักการรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์จำนวน 2900 ไร่ (ในขณะนั้น) ไว้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ แต่เป้าหมายยังคงเหมือนเดิมยังคงผลักดันนโยบายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ขั้นตอนวิธีการคือ เริ่มแรกตั้งศูนย์วิจัยฯให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่างาน ขั้นตอนที่สองดำเนินนโยบายควบรวมเอาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (สังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษา) จัดตั้งเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้มีระดับเทียบเท่าคณะ ขั้นตอนที่สามยกระดับศูนย์วิจัยฯให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เมื่อมีสองหน่วยงานเทียบเท่าคณะแล้วจึงสามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลารองไห้ได้ในกาลต่อไป[2]


เปิดสอน[แก้]

โครงการจัดตั้ง คณะนวัตกรรมการเกษตร[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต[แก้]

  • สาขานวัตกรรมข้าว
  • สาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร


โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมการเกษตร[แก้]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต[แก้]

  • สาขาฟาร์มอัจฉริยะ
  • สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง[แก้]

  1. [http://www.roiet.rmuti.ac.th/index.php/information/2014-10-14-07-23-06 โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้
  2. [http://www.roiet.rmuti.ac.th/index.php/information/2014-10-14-07-23-066 โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้_V2

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]