มนุษยพันธุศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
A karyotype of a human male, showing 46 chromosomes including XY sex chromosomes.

มนุษยพันธุศาสตร์เป็นสาขาย่อยของพันธุศาสตร์ที่ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์ มีเนื้อหาครอบคลุมและทับซ้อนสาขาวิชาอื่นๆ เช่น พันธุศาสตร์คลาสสิก เซลล์พันธุศาสตร์ อณูพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ชีวเคมี จีโนมิกส์ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์การเจริญ พันธุศาสตร์คลินิก และการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม