ข้ามไปเนื้อหา

มงคลสูตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพ:หนังสือมงคลัตถทีปนี จัดพิมพ์โดยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรเปรียญธรรม 4 ประโยค คัมภีร์ชั้นฎีกาอธิบายความในมงคลสูตร

มงคลสูตร เป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ประวัติ[แก้]

ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา อธิบายความโดยพิสดารถึงสาเหตุของการที่พระพุทธเจ้าตรัสมงคลสูตรไว้ว่า ประมาณ 12 ปีก่อนพุทธกาล ประชาชนต่างตื่นตัวว่า อะไรคือเหตุที่ทำให้ชีวิตเป็นมงคล กล่าวว่า บ้างก็ว่า วัตถุสิ่งของ เช่น ต้นไม้ สัตว์ หรือว่ารูปเคารพต่าง ๆ จะทำให้ชีวิตเป็นมงคล[1] เรื่องราวการอภิปรายเรื่องมงคล ก็ไปถึงภุมเทวา คือเทวดาในระดับพื้นดิน เทวดาก็สนทนากันว่าอะไรคือมงคล ประเด็นนี้ก็ลุกลามไปถึงอากาศเทวา ไปถึงสวรรค์ชั้นต่าง ๆ จนถึงพรหมโลกชั้นสุธาวาส ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ของผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีแล้ว มีความเข้าใจในเรื่องมงคลชีวิตเป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถอธิบายได้ จึงได้ประกาศให้เทวดาทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเสด็จลงมาตรัสรู้ธรรมในอีก 12 ปี ให้ไปถามพระพุทธองค์ในตอนนั้น

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว คืนหนึ่งขณะที่ประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร ใกล้เมืองสาวัตถี ท้าวสักกเทวราชได้นำหมู่เทวดาเข้าเฝ้า และบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งทูลถามพระองค์ว่า อะไรคือมงคลของชีวิต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหลักมงคลสูตร ซึ่งมีทั้งหมด 10 หมวด นับเป็นรายการได้ 38 ประการ*

 • (ผู้ทรงความรู้บางท่านที่จำแนกโดยการแปลจากภาษาบาลี นับได้ 37 ประการ เพราะ "การสงเคราะห์บุตรและคู่ครอง" เป็นสองข้อที่อยู่ในวลีเดียว).

เนื้อหาในพระสูตร[แก้]

ตามเนื้อหาในพระสูตร มงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยึดถือวัตถุ แต่ยึดถือการปฏิบัติฝึกฝนตนเอง ซึ่งมีอยู่ 38 ประการ ทั้งหมดจำแนกอยู่ในเนื้อหาโดยแบ่งเป็น 10 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1

 1. ไม่คบคนพาล
 2. คบบัณฑิต
 3. บูชาคนที่ควรบูชา

หมวดที่ 2

 1. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
 2. มีบุญวาสนามาก่อน
 3. ตั้งตนชอบ

หมวดที่ 3

 1. เป็นพหูสูต
 2. มีศิลปะ
 3. มีวินัย
 4. มีวาจาสุภาษิต

หมวดที่ 4

 1. บำรุงมารดาบิดา
 2. เลี้ยงดูบุตร
 3. สงเคราะห์ภรรยา(สามี)
 4. ทำงานไม่คั่งค้าง

หมวดที่ 5

 1. บำเพ็ญทาน
 2. ประพฤติธรรม
 3. สงเคราะห์ญาติ
 4. ทำงานไม่มีโทษ

หมวดที่ 6

 1. งดเว้นจากบาป
 2. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
 3. ไม่ประมาทในธรรม

หมวดที่ 7

 1. มีความเคารพ
 2. มีความถ่อมตน
 3. มีความสันโดษ
 4. มีความกตัญญู
 5. ฟังธรรมตามกาล

หมวดที่ 8

 1. มีความอดทน
 2. เป็นผู้ว่าง่าย
 3. เห็นสมณะ
 4. สนทนาธรรมตามกาล

หมวดที่ 9

 1. บำเพ็ญตบะ
 2. ประพฤติพรหมจรรย์
 3. เห็นอริยสัจจ์
 4. ทำพระนิพพานให้แจ้ง

หมวดที่ 10

 1. จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
 2. จิตไม่โศก
 3. จิตปราศจากธุลี
 4. จิตเกษม

อย่างไรก็ตาม แม้พระพุทธองค์จะทรงแสดงธรรมไว้ชัดเจนดีแล้ว ก็มีผู้ที่เชื่อบ้าง ไม่เชื่อบ้าง จึงได้ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้ แนวทางการยึดถือความเป็นมงคล จึงมีอยู่ 2 แนวทาง คือ

 1. มงคลจากการมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้
 2. มงคลจากการฝึกตัว

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระสิริมังคลาจารย์. มงคลทีปนี. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]