ภาวะคอนเวกซ์ (เศรษฐศาสตร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาวะคอนเวกซ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนเมื่อราคาของตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไป อีกนัยหนึ่ง convexity จะจับความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นโค้งมีลักษณะเป็น convex ระหว่างราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสาร ซึ่งดูเรชั่นไม่สามารถวัดความสัมพันธ์นี้ได้

Bond price.jpg

สูตรคำนวณภาวะคอนเวกซ์[แก้]


D = ดอกเบี้ยที่ตราสารจ่ายในแต่ละงวด
P = ราคาของตราสารหนี้
B = ราคาหน้าตั๋ว
i = อัตราคิดลดต่องวด (6 เดือน)
a = สัดส่วนระยะเวลาคงเหลือจนถึงการจ่ายดอกเบี้ยในงวดถัดไป
m = จำนวนงวดจนถึง maturity

ปัจจัยที่มีผลต่อ convexity[แก้]

  1. เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาของตราสารหนี้จะลดลง ดูเรชั่นจะมีค่าลดลง
  2. ตราสารหนี้ที่จ่ายคูปองสูงจะมีค่า convexity ต่ำ ดังนั้น zero-coupon bond จะมีค่า convexity สูงที่สุด
  3. โดยปกติ convexity จะมีค่าเป็นบวก ยกเว้นกรณี callable bond ณ บางช่วงของราคาและอัตราผลตอบแทน

การใช้งาน[แก้]

ดูเรชั่น และ convexity ใช้ในการประมาณความไวของราคาตราสารหนี้ เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลง

ประมาณการเปลี่ยนแปลงจากดูเรชั่น


dp/p = Dm * di
Dm = ดูเรชั่น

ประมาณการเปลี่ยนแปลงจาก convexity


dp/p = 1/2 * convexity * (di)^2

ประมาณการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่ออัตราคิดลดเปลี่ยนแปลง


dp/p = (Dm * di) + (1/2 * convexity * (di)^2)


อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]