พูดคุย:สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ถ้าต้องการมีส่วนร่วมกับโครงการ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยเข้าไปที่ โครงการวิกิสถานศึกษา และ หน้าสถานีสถาบันอุดมศึกษาไทย
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

โครงสร้างของสถาบันฯ ผู้บริหารสูงสุดคือ ผู้อำนวยการสถาบัน แต่อยู่ภายใต้โครงสร้างใหญ่ คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในบทความนี้ น่าจะใส่ตำแหน่ง และชื่อผู้อำนวยการสถาบันนะครับ -- --ธวัชชัย 01:14, 7 กันยายน 2005 (UTC)

SIIT เป็นสถาบันอุดมศึกษา 1 ใน 4 แห่ง ที่ได้รับมอบทุนจาก สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา โดยทุนนี้จะมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ท ุนการศึกษาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษ าจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระดับอุดมศึก ษา นักเรียนที่ได้รับทุนนี้นอกจากจะได้รับเงินช่วยเหลือทางการศึกษาแล้วยังมีโอ กาสได้ทำงานวิจัยอย่างใกล้ชิดกับนักวิจัยในสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาแนวความคิดเพื่อให้เป็นนักวิจัยที่มีประสิท ธิภาพต่อไปในอนาคต

http://radioeducation.prd.go.th/center/index.php?option=com_content&task=view&id=1225&Itemid=0