พูดคุย:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศรอุดมเดช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

พระนามและนามราชสกุลที่ถูกต้องของกรมหลวงอดิศรอุดมเดช[แก้]

(คัดจากคำปรารภในหนังสือ "สืบสาย...ศุขสวัสดิ")

ด้วยมักมีประเด็นอันได้รับหยิบยกมาถกกันในหมู่ญาติและผู้ใกล้ชิดถึงความสับสนของพระนามองค์ต้นราชสกุลว่าอย่างไรจึงจะถูกต้อง โดยต่างก็มีเอกสารมาใช้อ้างอิงสนับสนุนกันหลายรูปหลายเล่ม

ข้าพเจ้าเองเมื่อมีความคิดจะรวบรวมเรียบเรียงพระประวัติเพื่อนำมาจัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน ด้วยในเอกสารต่าง ๆ ที่นำมาค้นคว้าศึกษา บางเล่มก็ว่า “พระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์” บ้าง บางเล่มก็ว่า “พระองค์เจ้าศุขสวัสดิ์” บ้าง อีกทั้งเมื่อตอนเริ่มต้นที่ยังไม่มีเอกสารใด ๆ ข้าพเจ้าได้ลองไปค้นจากพระประวัติของ “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ” ที่เป็นพระอนุชาร่วมเจ้าจอมมารดา ที่ผู้สืบสายราชสกุล “เกษมศรี” ได้เรียบเรียงไว้ โดยมีความเล่าไว้ในตอนหนึ่งว่า พระองค์ท่านได้รับพระราชทานพระนามให้คล้องกับพระนามของพระเชษฐา ซึ่งก็เป็นข้อมูลอย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชนิยมที่จะพระราชทานพระนามพระราชโอรสโดยเฉพาะที่มีพระประสูติกาลร่วมพระอุทรสมเด็จพระมารดา หรือร่วมอุทรเจ้าจอมมารดา ให้มีพระนามคล้องจองกัน ทำให้เกิดปัญหาข้อสงสัยเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า แล้ว “ศุขสวัสดิ์” หรือ “สุขสวัสดิ์” นั้น คล้องจองกันกับ “เกษมศรีศุภโยค” ได้อย่างไร

จนเมื่อข้าพเจ้าได้ไปค้นพบหนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณ ที่จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับงานพระศพ พลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ ที่มีส่วนของพระประวัติซึ่งเรียบเรียงโดยพระโอรส คือ นายพลโท หม่อมเจ้าอลงกฎ ศุขสวัสดิ (พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์) จึงได้รับคำตอบให้คลายสงสัยและให้ได้ข้อยุติ พระนามที่จัดพิมพ์ในหนังสือนี้ทำให้ได้ทราบถึงพระนามจริงที่ถูกต้อง และยังอาจใช้เป็นเอกสารยืนยันได้ ด้วยเหตุที่หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือร่วมสมัยที่จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับงานพระศพหลังสิ้นพระชนม์ไปไม่กี่เดือน ทั้งผู้เรียบเรียงยังเป็นพระโอรสที่ทรงเจริญด้วยวัยวุฒิและพระฐานะในหน้าที่ราชการเป็นที่ยอมรับ ทำให้หมดความพะวงสงสัยในเรื่องความถูกผิดจนอาจกล่าวได้ว่า “หนังสือนี้มีความน่าเชื่อถือ มีน้ำหนักพอที่จะใช้อ้างอิง ด้วยเหตุที่เกิดร่วมสมัย ที่ลูกผู้ใกล้ชิดเป็นผู้เขียนให้พ่อ” ผิดกับเอกสารอื่นในสมัยหลังที่เกิดจากการเขียนขึ้นของคนในปัจจุบันที่ต่ออายุกันไม่ติด ทั้งยังมีอิทธิพลของการปรับเปลี่ยนการเขียนภาษาในบางสมัย ประกอบเข้ากับความเห็นของคนต่างยุคที่นำความนิยมหรือความเข้าใจของตนไปเปรียบเทียบปรับเปลี่ยนการใช้ภาษาของคนในอดีต ทำให้การออกพระนามต้องผิดเพี้ยนไป

พระนามตามที่ได้รับพระราชทานที่ปรากฏในคาถาพระราชทานพระพรเมื่อมีพระประสูติกาล ที่โปรดเกล้า ฯ ให้ออกพระนามไว้ว่า “พระองค์เจ้าศุขสวัสดี” นั้น ทำให้ความเคลือบแคลงต่าง ๆ ได้คลายลง รวมทั้งให้ได้รับความกระจ่างอันเป็นการยืนยันเรื่องความคล้องจองแห่งการเรียงพระนามพระเจ้าลูกยาเธอให้เป็นไปตามพระราชนิยม คือ “ศุขสวัสดี-เกษมศรีศุภโยค” ที่ควรจะต้องออกเสียงพระนามตามหลักการอ่านคำที่มาจากภาษาสันสกฤตนี้ว่า “สุก-ขะ-สะ-หวัด-ดี” เพื่อความถูกต้องอีกด้วย

สำหรับนามราชสกุลที่สืบลงมาจากพระองค์ท่านก็เช่นกัน แม้ปัจจุบันจะผิดเพี้ยนเขียนไปตามความเห็นความนิยมความเคยชินหรือความสะดวกสุดแท้แต่จะเป็นประการใด แต่ที่ถูกต้องนั้นก็คือ “ศุขสวัสดิ” ตามที่ได้รับพระราชทาน โดยข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นไว้แล้วในหนังสือนี้.

58.64.42.132 08:12, 15 กันยายน 2006 (UTC)หม่อมหลวงรักเกียรติ ศุขสวัสดิ58.64.42.132 08:12, 15 กันยายน 2006 (UTC)rakkiat@decclay.com

  • สรุปว่า ต้องแก้เป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดิ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ต้นราชสกุล ศุขสวัสดิ หรือครับ ถ้าคุณ 58.64.42.xxx คือ หม่อมหลวงรักเกียรติ ศุขสวัสดิ ช่วยยืนยันอีกครั้งด้วยครับ - 2T - ('-' )( '-' )( '-') - 10:39, 15 กันยายน 2006 (UTC)
  • พระนามที่ถูกต้อง คือ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี (สระอี-เสียงยาว) กรมหลวงอดิศรอุดมเดช" ต้นราชสกุล "ศุขสวัสดิ" (สระอิ-เสียงสั้น) ครับ ท้ายพระนามกับท้ายชื่อราชสกุลใช้สระคนละตัวกัน ลองขยายขนาดอักษรดู ครับ.

58.64.42.144 15:46, 15 กันยายน 2006 (UTC)รักเกียรติ