พูดคุย:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/FA1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การประเมินซ้ำบทความคัดสรร

บทความ (แก้ | แก้แบบเห็นภาพ | ประวัติ) · พูดคุย (แก้ | ประวัติ) · เฝ้าดู

รายการตรวจ

เกณฑ์บทความคัดสรร ผลการประเมิน
1ก) เขียนอย่างดี Symbol question.svg
1ข) ครอบคลุม X mark.svg
1ค) ค้นคว้าเป็นอย่างดี X mark.svg
1ง) เป็นกลาง Yes check.svg
1จ) มีเสถียรภาพ Yes check.svg
2ก) ส่วนนำ X mark.svg
2ข) โครงสร้างเหมาะสม X mark.svg
2ค) การอ้างอิงอย่างเหมาะสม Yes check.svg
3) สื่อ X mark.svg (ปัญหาเรื่องการตกแต่งด้วยภาพ ไม่ใช่เรื่องลิขสิทธิ์)
4) ความยาว X mark.svg

ผู้ทบทวนหลัก: Horus

ผลการประเมิน: ถอดถอน

เสนอแนะการปรับปรุง

(มาจากข้อเสนอให้ปรับปรุงเมื่อปี 2559 ของผมครับ)

 1. ส่วนบทนำ ย่อหน้าแรกโอเค กล่าวถึงประวัติ แต่คิดว่าอธิบายยาวไปหน่อย คงต้องเผื่อที่ไว้สำหรับประวัติต่อจากนั้น (มีด้านล่าง), ย่อหน้าที่สอง คิดว่าไม่จำเป็น อย่างดีก็ควรไปอยู่ในเนื้อหาบทความ, ย่อหน้าที่สาม คิดว่าไม่จำเป็นเช่นกัน, ย่อหน้าที่สี่และห้าโอเค ย่อหน้าที่ห้าอาจปรับไปเป็นย่อหน้าที่หนึ่ง และแยกประวัติออกมาเป็นย่อหน้าต่างหาก
 2. ส่วนประวัติ เนื้อหาบางตอนไม่จำเป็น ตัวอย่างเช่น "ด้วยมีพระราชปรารภที่จะทรงจัดการปกครองพระราชอาณาจักรให้ทันกาลสมัย จึงจัดตั้งโรงเรียนเพื่อฝึกหัดนักเรียน" แล้วมีพระราชดำรัสเพื่อเสริมข้อเท็จจริงนี้ จึงคิดว่าพระราชดำรัสนั้นไม่จำเป็นต้องยกมา และประวัติสิ้นสุดลงเพียงปี 2504 เท่านั้นคิดว่าควรจะเขียนเพิ่ม
  • Yes check.svg ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปแล้ว
   • ส่วนประวัติหลังปี 2504 อาจจะมาเขียนเพิ่มภายหลังครับ Mr.CN (คุย) 18:24, 4 สิงหาคม 2563 (+07)
 3. ส่วนสัญลักษณ์ เขียนเป็นน้ำเสียเยอะ เช่น "ประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนมหาดเล็กซึ่งเป็นต้นกำเนิดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายของโรงเรียน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจนกระทั่งโรงเรียนได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ส่วนรูปตกแต่งสองรูปก็ดูรกไปหน่อย ควรลดเหลือรูปเดียว
  • Yes check.svg ดูเหมือนว่ามีการนำรูปออกไปก่อนแล้ว ส่วนเนื้อหาก็ตัดน้ำออกให้แล้ว --Mr.CN (คุย) 19:34, 11 สิงหาคม 2563 (+07)
 4. ส่วนผู้บัญชาการและอธิการบดี ไม่จำเป็นต้องเขียนแยกวาระ ๆ คนเดียวก็ใส่ตั้งแต่เริ่มจนจบเลย
  Yes check.svg ยุบรวมให้เหลือเพียงท่านละวาระเดียวแล้ว Mr.CN (คุย) 18:24, 4 สิงหาคม 2563 (+07)
 5. ส่วนการให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะส่วนย่อย บุกเบิกสารสนเทศเพื่อการศึกษาในประเทศไทย เขียนออกแนวโฆษณาอยู่บ้าง เช่น "สถาบันวิทยบริการ(สำนักงานวิทยทรัพยากร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง นำมาซึ่งความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ทุก ๆ แขนงแก่บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปที่สนใจอีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญของการศึกษาวิจัยในประเทศไทย"
  • Yes check.svg เอาโฆษณาออก --Mr.CN (คุย) 20:34, 11 สิงหาคม 2563 (+07)
 6. ส่วนอันดับและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ควรลดจำนวนส่วนย่อยและย่อหน้าลง โดยอาจตัดส่วนที่เป็นน้ำออก เช่น "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา" อาจตัดเหลือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ส่วนการมีแถบข้างถือว่าเป็นการสรุปที่ดี
 7. ส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัย ส่วนย่อยพื้นที่การศึกษา คิดว่าไม่ต้อง list มาทุกอาคาร แต่อาคารใดมีความสำคัญ เช่น มีบทความลิงก์ไปก็อาจจะกล่าวถึงเล็กน้อย เรื่องต้นไม้สำคัญคิดว่าอาจจะไม่จำเป็น ส่วนย่อยพื้นที่พาณิชยกรรมและพื้นที่ต่างจังหวัด ควรตัดน้ำออก และรูปคิดว่ามากเกินไป ไม่ควรมีรูปอยู่ซ้ายขวาในระดับเดียวกัน
 8. ส่วนสถาปัตยกรรมที่สำคัญในมหาวิทยาลัย ควรไปรวมในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัย และตัดน้ำออก เช่น อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็ควรบอกเพียงว่าได้รางวัลก็พอแล้ว เพราะถ้าจะกล่าวว่าอาคารใดคณะใดใช้เรียนก็น่าจะมีเขียนในบทความแต่ละคณะอยู่แล้ว และรูปมีมากเกินไป
 9. ส่วนพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ ควรไปรวมกับส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัย และตัดน้ำออก
  • Yes check.svg ผมขอย้ายเนื้อหาพิพิธภัณฑ์ของแต่ละคณะไปไว้ในบทความของคณะต่าง ๆ แทน เหลือไว้เพียงพิพิธภัณฑ์กลางที่ผมย้ายไปรวมในพื้นที่ --Mr.CN (คุย) 20:34, 11 สิงหาคม 2563 (+07)
 10. ส่วนชีวิตนิสิต ส่วนย่อยการพักอาศัยของนิสิตจุฬาฯ คิดว่ามีการเขียนจากประสบการณ์ผู้เขียน เช่น "การพักอาศัยของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีลักษณะคล้ายกับนิสิตนักศึกษาอื่นในกรุงเทพฯ โดยคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือเขตปริมณฑล หรือมีญาติพี่น้องอยู่แถบนั้น ก็จะพักอาศัยตามบ้านหรือบ้านคนรู้จัก" คิดว่าควรอธิบายในลักษณะที่ว่าจุฬาฯ มีหอในให้อยู่ และมีหอนอกในสังกัด บลา ๆ เป็นต้น ส่วนย่อยกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย ควรหยิบมากล่าวถึงเป็นรายกิจกรรม และควรเขียนเป็นร้อยแก้วไม่ใช่ list มา
  • {{{done}}} กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย ปรับเป็นร้อยแก้ว และอาจจะกล่าวถึงละเอียดขึ้นในบางกิจกรรม --Mr.CN (คุย) 19:34, 11 สิงหาคม 2563 (+07)
 11. ส่วนการเดินทาง คิดว่าไม่ต้องอธิบายละเอียด โดยเฉพาะรถเมล์และจักรยานในมหาวิทยาลัย คิดว่าอธิบายว่าจัดให้มีกี่สายทำนองนี้ก็น่าจะพอ
  • Yes check.svg ตัดน้ำ --Mr.CN (คุย) 18:40, 12 สิงหาคม 2563 (+07)
   • คิดว่ายังไม่พอนะครับ พวกรถเมล์มีกี่สายนี่ไม่น่าเกี่ยวกับจุฬาฯ ไปเขียนที่บทความเส้นทางเดินรถ ขสมก. จะเหมาะกว่า และประโยค "นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถเดินทางมาจุฬาฯ ได้หลายเส้นทาง ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร และรถโดยสารประจำทาง" ดูก็รู้ว่าควรเขียนในเว็บจุฬามากกว่าเขียนในสารานุกรมที่เป็นกลาง --Horus (พูดคุย) 18:54, 12 สิงหาคม 2563 (+07)
    • Yes check.svg เอาข้อความ และรายชื่อสายออก --Mr.CN (คุย) 20:27, 12 สิงหาคม 2563 (+07)
 12. ส่วนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ควรรวมกับส่วนชีวิตนิสิต และตัดน้ำออก
  • Yes check.svg ย้ายไปรวมและตัดน้ำออก --Mr.CN (คุย) 19:34, 11 สิงหาคม 2563 (+07)
 13. ส่วนวันสำคัญที่เกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดว่าควรตัดออก เหลือวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจจะไปรวมกับส่วนอื่น
  • ดูเหมือนว่ามีการนำเนื้อหาส่วนนี้ออกไปก่อนแล้ว --Mr.CN (คุย) 18:34, 12 สิงหาคม 2563 (+07)
 14. ส่วนการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล ควรรวมกับส่วนประวัติ และตัดน้ำออก
  • ดูเหมือนว่ามีการนำเนื้อหาส่วนนี้ออกไปก่อนแล้ว --Mr.CN (คุย) 19:34, 11 สิงหาคม 2563 (+07)
 15. ส่วนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน คิดว่ามีเนื้อหาที่ไม่เป็นสารานุกรมเสียมาก อาจจะลองพิจารณาดูว่าเนื้อหาจริง ๆ ยาวพอให้เขียนหรือไม่ และควรรวมกับส่วนอื่น
 16. ส่วนปัญหาระบบและการระบายน้ำและเรื่องอื้อฉาว ควรพิจารณาว่าเป็นสารานุกรมหรือไม่ ปัญหาระบบและการระบายน้ำดูเขียนขึ้นจากประสบการณ์และไม่มีแหล่งอ้างอิง และตัดน้ำออก ส่วนเรื่องอื้อฉาวคิดว่าไม่จำเป็น เพราะควรไปเขียนอยู่ในชีวประวัติของบุคคลที่กล่าวถึงมากกว่า
 17. คิดว่าควรพยายามจัดระเบียบบทความโดยยึดหรือดัดแปลงจาก University of Oxford โดยมีส่วนการจัดระเบียบ (organization) โดยเขียนส่วนย่อย การบริหาร (governance) ครับ อาจจะเพิ่มส่วนย่อยการเงินเข้าไปด้วยเพราะมีอยู่ในส่วนพื้นที่บ้างแล้ว และโพรไฟล์วิชาการ (Academic profile) จุดประสงค์เพื่อลดพาดหัวระดับ 2
 18. ส่วน ประวัติ ขอเพิ่มอ้างอิงที่ไม่ใช่ราชกิจด้วยครับ เพราะสามารถใช้อ้างอิงว่าเกิดเหตุการณ์ได้ก็จริง แต่ไม่สามารถบอกสาเหตุหรือเบื้องลึกเบื้องหลังได้ --Horus (พูดคุย) 18:50, 12 สิงหาคม 2563 (+07)

เพิ่มเติม

 1. ควรลดจำนวนภาพที่ใช้ในบทความ มีการใช้ภาพพาโนรามามากกว่าบทความอื่น ๆ --Horus (พูดคุย) 19:22, 30 กรกฎาคม 2563 (+07)
 2. เขียนส่วนนำเพิ่ม (ผมลบบางส่วนที่คิดว่าไม่ครอบคลุม หรือย้ายลงไปในเนื้อหาแล้ว) --Horus (พูดคุย) 19:22, 30 กรกฎาคม 2563 (+07)
 3. พิจารณาลดความยาวบทความ ผมเสนอให้แยก ranking กับพื้นที่จุฬา --Horus (พูดคุย) 19:23, 30 กรกฎาคม 2563 (+07)
  • Yes check.svg ยก ranking กับพื้นที่จุฬา ออกไปเป็นบทความใหม่ --Mr.CN (คุย) 18:34, 12 สิงหาคม 2563 (+07)
 4. จัดเนื้อหาตาม MOS พวกตัวเส้นหนา --Horus (พูดคุย) 18:42, 12 สิงหาคม 2563 (+07)

สอบถาม

@Mr.BuriramCN: คุณตั้งใจจะแก้ไขต่อหรือเปล่าครับ จะได้ขยายเวลาให้ --Horus (พูดคุย) 23:56, 10 สิงหาคม 2563 (+07)

ผมกำลังแก้ไขตรงส่วนพิธีพระราชทานปริญญากับกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย แต่คุณมาแก้ไขส่วนดูเพิ่มเติม งานของผมเลยหายไปหมดเลยครับ --Mr.CN (คุย) 19:36, 11 สิงหาคม 2563 (+07) --> https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย&type=revision&diff=9013563&oldid=9013548 การแก้ไขที่ชนกัน
ก็อปข้อความที่หายไปในประวัติครับ --Horus (พูดคุย) 19:38, 11 สิงหาคม 2563 (+07)

@Mr.BuriramCN: ขอถามอีกรอบหนึ่งครับ --Horus (พูดคุย) 21:44, 26 สิงหาคม 2563 (+07)

ช่วงนี้ผมมีงานที่มากขึ้น จึงอาจไม่มีเวลาแก้ไขมากเท่าเดิม และไม่ค่อยมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุฬาฯ คิดว่าน่าจะไม่สามารถมาช่วยเขียนใหม่ให้ได้แล้วครับ --Mr.CN (คุย) 21:58, 26 สิงหาคม 2563 (+07)
งั้นผมขอปิดนะครับ ถ้าพร้อมเสนอใหม่ก็เสนอได้เลย --Horus (พูดคุย) 22:09, 26 สิงหาคม 2563 (+07)