พูดคุย:กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ส่วนที่ได้รับแจ้งว่าไม่เป็นสารานุกรม[แก้]

 • ราชการบริหารส่วนกลาง
  • มีหน้าที่บริหารจัดการในการให้สัมปทานการสำรวจ การผลิต การเก็บ รักษา การขนส่ง การขาย และจำหน่ายปิโตรเลียม
  • วิเคราะห์ วิจัย ประเมินศักยภาพ ปริมาณสำรอง และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • พิจารณาสิทธิ ประสาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อผูกพันต่อรัฐ
  • จัดเก็บค่าภาคหลวง และผลประโยชน์อื่นใดจากปิโตรเลียม
  • ปฏิบัติงานด้านวิชาการ กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
  • วิเคราะห์และจัดทำแผนการดำเนินงาน การพัฒนาแหล่งและจัดการแหล่งปิโตรเลียม กำหนดแนวทางการจัดหา และพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม พื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างประเทศ และประเทศอื่น
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
 • สำนักบริหารกลาง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกรม
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรม
  • จัดระบบงาน บริหารงาน และพัฒนาบุคลากรของกรม
  • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของกรม
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนงาน แนวทาง และกลยุทธ์การบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ และการพัฒนาเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • จัดทำงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
  • จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
  • พัฒนาระบบการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • กำกับ ดูแลการสำรวจปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย สัญญาสัมปทาน
  • ประเมินศักยภาพทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • ประเมินปริมาณสำรองทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม และกำหนดสมรรถนะเชิงพาณิชย์ของแหล่งปิโตรเลียม
  • เสนอแนะมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และการบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม
  • กำกับ ดูแลการผลิตปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย สัญญาสัมปทาน
  • กำกับ ดูแลด้านวิศวกรรมระบบ อุปกรณ์หลุมปิโตรเลียม อุปกรณ์การผลิต และกรรมวิธีในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม
  • กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • ตรวจสอบปริมาณการผลิต การขนส่ง การซื้อขายและจำหน่ายปิโตรเลียม
  • กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
  • กำกับ ดูแล ด้านการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างรวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ
  • จัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม และพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงาน และการจัดเก็บรายได้ และผลประโยชน์อื่น ๆ จากการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม
  • ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานขององค์กรร่วม ผู้ได้รับสัญญาและหน่วยงานอื่น
  • เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฝ่ายไทยเพื่อการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมและพื้นที่ทับซ้อน
  • ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติและประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างประเทศ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้สัมปทานปิโตรเลียม
  • กำกับ บริหารจัดการสัมปทานปิโตรเลียมตามสัญญาข้อผูกพันและกฎหมาย
  • ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้ประกอบการปิโตรเลียม ตามข้อกำหนดในสัญญา และกฎหมาย
  • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัมปทานและข้อกฎหมาย
  • จัดเก็บรายได้รัฐ และผลประโยชน์อื่นใดจากการประกอบกิจการ
  • พิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตสิทธิตามกฎหมาย
  • ประสานงานการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายปิโตรเลียม
  • ประสานงาน และกลั่นกรองเรื่องราวเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการปิโตรเลียม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • บริหารจัดการข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  • จัดทำและบริหารจัดการระบบข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ศูนย์ปฏิบัติการกรม และเพื่อการเผยแพร่
  • บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

--Horus | พูดคุย 19:37, 17 มกราคม 2553 (ICT)