เจ้าชายดาเนียล ดยุกแห่งเวสเตร์เยิตลันด์ – ภาษาอื่น ๆ