พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมัยวุฒิวโรดม – ภาษาอื่น ๆ