การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก – ภาษาอื่น ๆ