กองพลองครักษ์ที่ 3 (สาธารณรัฐประชาชนจีน) – ภาษาอื่น ๆ