กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย) – ภาษาอื่น ๆ