ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณิต ณ นคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ลิงก์แก้ความกำกวม
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
[[คณิต ณ นคร]] เกิดเมื่อวันที่ [[9 เมษายน]] [[พ.ศ. 2480]] ที่[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] เป็นบุตรของนายนับ ณ นคร กับนางเปรียบ ณ นคร มีพี่น้องจำนวน 8 คน สมรสกับนางโสธร ณ นคร มีบุตรธิดารวม 3 คน ในวัยเด็ก คณิต ณ นคร เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดม่วง [[อำเภอฉวาง]] จังหวัดนครศรีธรรมราช และเข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช]] จากนั้นจึงเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] จนสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2504 และสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตจาก[[สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา]] ในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้รับทุนรัฐบาลให้ไปศึกษาด้านกฎหมายที่[[มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์]] จนสำเร็จการศึกษาระดับ[[ปริญญาเอก]] นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( Doctor of Laws : Dr.jur.) ที่[[ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี]] นอกจากนั้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ยังได้รับปริญญา[[นิติศาสตร์]]ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย[[ธรรมศาสตร์]]อีกด้วย
 
== การทำงาน ==
45,437

การแก้ไข