ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภัคจีรา วรรณสุทธิ์"

== การศึกษา ==
* ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 :[[โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา]]
* ระดับอาชีวศึกษา : ปวช. ปีที่ 1 - 3 ประเภทสาขาวิชาเอกคหกรรม [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ]] (วิทยาเขตพระนครใต้)
*ระดับอุดมศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] (ย้ายจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการท่องเที่ยว โรงแรม)
 
ผู้ใช้นิรนาม