ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# หม่อมเจ้านพรัตน์ สิงหรา (ประสูติ พ.ศ. 2391)
# หม่อมเจ้าหญิงโกสุมภ์ สิงหรา (พ.ศ. 2391 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2462)
# หม่อมเจ้าวัชรินทร์ สิงหรา (พ.ศ. 2393 – 3 เมษายน พ.ศ. 2462) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงสุคนธราศรี สุบรรณ (พระธิดาใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล]] และมีหม่อม คือ หม่อมทองคำ สิงหรา ณ อยุธยา
## หม่อมราชวงศ์ถนอมวงศ์ สิงหรา สมรสกับเปลี่ยมเปี่ยม สิงหรา ณ อยุธยา (สกุลเดิม ณ บางช้าง)
### หม่อมหลวงนัดดาดวง สมรสกับหม่อมเจ้าพงศ์ภูวนาถ ทวีวงศ์
### หม่อมหลวงช่วงวิเชียร สิงหรา
### หม่อมหลวงเกษสุดา สมรสกับหม่อมเจ้าพงศ์ภูวนาถ ทวีวงศ์
### หม่อมหลวงวิชาชาญ สิงหรา
## หม่อมราชวงศ์พงศ์ประยูร สิงหรา สมรสกับเนย สิงหรา ณ อยุธยา (สกุลเดิม โชตึกเสถียร)
### หม่อมหลวงศยุมพร สิงหรา
### หม่อมหลวงสมรทิพย์พิศ สิงหราสมรสกับชื้น จารุจินดา
### หม่อมหลวงดิศรา สิงหรา
### หม่อมหลวงธนาภรณ์ สิงหรา สมรสกับยุพา สิงหรา ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศักดิ์ภูเขียว)
## หม่อมราชวงศ์ตระกูลรัตน์ สิงหรา สมรสกับชุบ สิงหรา ณ อยุธยา (สกุลเดิม วังสุวรรณสวรรณ)
### หม่อมหลวงวิเชียรโชติ สิงหรา
### หม่อมหลวงศรีสุคนธ์ สิงหรา
## หม่อมราชวงศ์หญิงวงศ์ขนิษฐ์ สมรสกับ[[พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์)]]
## หม่อมราชวงศ์กิตติศัพท์ สิงหรา
## หม่อมราชวงศ์ฉบับบูรณ์ สิงหรา สมรสกับอรุณ สิงหรา ณ อยุธยา (สกุลเดิม ณ นคร)
### หม่อมหลวงรุ่งเรือง สิงหรา
### หม่อมหลวงอุทัย สิงหรา สมรสกับประนอม สิงหรา ณ อยุธยา (สกุลเดิม ภูมิจิตร)
## หม่อมราชวงศ์อักษรศิลป์ สิงหรา สมรสกับหม่อมหลวงระทวย สิงหรา (ราชสกุลเดิม เสนีย์วงศ์) และอุ่นเรือน สิงหรา ณ อยุธยา
### หม่อมหลวงยุพินศิลป์ สิงหราสมรสกับสง่า หงสเดช
### หม่อมราชวงศ์หญิงยุพินพิทย์หม่อมหลวงยอดอักษร สิงหรา
### หม่อมหลวงอักษรศิลป์ สิงหรา
## หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา สมรสกับละม่อม สิงหรา ณ อยุธยา
## หม่อมราชวงศ์หญิงยุพินพิทย์ สมรสกับต้อ แดงอยู่
## หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา สมรสกับละม่อม สิงหรา ณ อยุธยา (สกุลเดิม กสิโสภา)
## หม่อมราชวงศ์จักรพันธ์ สิงหรา
## หม่อมราชวงศ์หญิงภคินีภาคินี สมรสกับสงบ วสุธาร
# หม่อมเจ้าหญิงกินเรศร์ สิงหรา (ประสูติ พ.ศ. 2395)
# หม่อมเจ้าหญิงภคินี สิงหรา (พ.ศ. 2398 – พ.ศ. 2418)
5,488

การแก้ไข