ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(หน้าใหม่: '''จังหวัดตรัง''' มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่...)
 
 
 
== ประวัติศาสตร์ ==
หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้ง[[สมาชิกวุฒิสภา]]ครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540]] มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/127/5.PDF พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 (ในวันที่ 4 มีนาคม 2543)]</ref> จังหวัดสงขลาตรังมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 2 คน คือ พลอากาศเอก [[กานต์ สุระกุล]] และ [[สมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ]]
 
* นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามากครั้งที่สุด คือ 2 สมัย ได้แก่ [[สมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ|นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ]]
20,461

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์