ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
| group2 = [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ|สถาบันอุดมศึกษา <br /> ในกำกับของรัฐ]]
| list2 = [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ขอนแก่น]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|จุฬาลงกรณ์]] • [[คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|เชียงใหม่]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ|ทักษิณ]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ธรรมศาสตร์]] • [[มหาวิทยาลัยบูรพา|บูรพา]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา|พะเยา]] • [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล|มหิดล (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)]] • [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล|มหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ)]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ|ศรีนครินทรวิโรฒ]] • [[คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศิลปากร (จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์)]] • [[คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศิลปากร (ดุริยางคศาสตร์)]] • [[คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศิลปากร (มัณฑนศิลป์)]] • [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร|ศิลปากร (วิทยาลัยนานาชาติ)]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|สงขลานครินทร์]] • [[สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา]]
 
| group3 = [[มหาวิทยาลัยราชภัฏ]]
180

การแก้ไข