ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะภาค"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 745 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| '''เจ้าคณะภาค 5 ''' || [[พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)]] || วัดปากน้ำ || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="3"| สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถุ์, ตาก
|-
| รองเจ้าคณะภาค 5 || [[พระเทพวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)]] || วัดปากน้ำ || กรุงเทพมหานคร
|-
| รองเจ้าคณะภาค 5<ref>เพิ่มตำแหน่งตามมติมหาเถรสมาคมที่ 81/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564</ref> || -[[พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ)]] || วัดพระเชตุพนฯเชตุพนวิมลมังคลาราม || กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 6''' || [[พระเทพเวที (พล อาภากโร)]] || วัดสังเวชวิศยาราม || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="3"| ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน
| รองเจ้าคณะภาค 6 || [[พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส)]] || วัดนางชี || กรุงเทพมหานคร
|-
| รองเจ้าคณะภาค 6 || [[พระอุดมบัณฑิต (สมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี)]] || วัดเบญจมบพิตรฯเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม || กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 7''' || [[พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)]] || วัดปทุมคงคา || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="3"| เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน
| '''เจ้าคณะภาค 1-2-3''' || [[พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส)]]<ref name=":4">{{Cite web|date=2021-05-12|title='สมเด็จพระสังฆราช' มีพระบัญชาตั้งเจ้าคณะภาคทั่วประเทศแล้ว|url=https://www.dailynews.co.th/education/843041|website=dailynews|language=th}}</ref> || วัดชูจิตธรรมาราม || พระนครศรีอยุธยา ||rowspan="2"| กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท-อุทัยธานี
|-
| รองเจ้าคณะภาค 1-2-3 || [[พระราชบัณฑิต (สุดใจ ปสิทฺธิโก)]] || วัดธาตุทอง || กรุงเทพมหานคร
| รองเจ้าคณะภาค 1-2-3 || -ว่าง-<ref name=":3">{{Cite web|last=120|date=2021-04-18|title=มส.ตั้ง 11 ที่ปรึกษาจภ.คณะธรรมยุต - นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ|url=https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6342183|website=ข่าวสด|language=th}}</ref>|| - || -
|-
| '''เจ้าคณะภาค 4-5''' || [[พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต)]]<ref name=":4" />|| วัดโสมนัสวิหาร || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="2"| นครสวรรค์, กำแพงเพชร-พิจิตร, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก-อุตรดิตถ์, สุโขทัย-ตาก
|-
| รองเจ้าคณะภาค 4-5 || [[พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต)]] || วัดสนธิกรประชาราม || เพชรบูรณ์
| รองเจ้าคณะภาค 4-5 || -ว่าง-<ref name=":1">เนื่องจาก พระเทพมงคลโมลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ.)</ref> || - || -
|-
| '''เจ้าคณะภาค 6-7''' || [[พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)]]<ref name=":4" /> || วัดบวรนิเวศวิหาร || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="2"|ลำปาง-แพร่, พะเยา-น่าน, เชียงราย, เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน
|-
| รองเจ้าคณะภาค 6-7 || -ว่าง-<ref[[พระเทพวัชรเมธี name=":1"(สมคิด />จินฺตามโย)]] || -วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม || -กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 8'''|| [[พระราชพุทธิมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน)]]<ref name=":4" /> || วัดบวรนิเวศวิหาร || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="2"| อุดรธานี, เลย, หนองคาย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ
|-
| รองเจ้าคณะภาค 8 || -ว่าง-<ref[[พระราชธรรมกวี name=":3"(วราวุฒิ />วรวุฑฺโฒ)]] || -วัดสัมมาชัญญาวาส || -กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 9''' || [[พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย)]]<ref name=":4" /> || วัดปทุมวนาราม || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="2"| ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด
|-
| รองเจ้าคณะภาค 9 || -ว่าง-[[พระอมรโมลี (สุภาพ สุภาโว)]] || -วัดปทุมวนาราม || -กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 10''' || [[พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก)]]<ref name=":4" /> || วัดบวรนิเวศวิหาร || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="2"| อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ
|-
| รองเจ้าคณะภาค 10 || -ว่าง-[[พระอมรมุนี (ชูชาติ โชติธมฺโม)]] || วัดนรนาถสุนทริการาม || -กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 11''' || [[พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม)]]<ref name=":4" /> || วัดบรมนิวาส || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="2"| นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์
|-
| รองเจ้าคณะภาค 11 || [[พระศรีปริยัติมงคล (นิยม กิตฺติเมธี)]] || วัดลำผักชี || กรุงเทพมหานคร
| รองเจ้าคณะภาค 11 || -ว่าง-<ref name=":5">เนี่องจาก พระเทพวราลังการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธ)</ref> || - || -
|-
|'''เจ้าคณะภาค 12-13''' || [[พระราชเมธากรกวี (วินัย ถิรวินโย)]]<ref name=":4" /> || วัดสนามพราหมณ์ || เพชรบุรี ||rowspan="2"|ปราจีนบุรี-สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
|-
| รองเจ้าคณะภาค 12-13 || -ว่าง-<ref[[พระศรีกิตติเมธี name=":5"(รุ่งโรจน์ />ฐิตโรจโน)]] || -วัดเทพนิมิตร || -ฉะเชิงเทรา
|-
| '''เจ้าคณะภาค 14-15''' || [[พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ)]]<ref name=":4" /> || วัดตรีทศเทพ || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="2"| นครปฐม-สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์
|-
| รองเจ้าคณะภาค 14-15 || [[พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กัลยาณธมฺโม)]] || วัดจันทร์กะพ้อ || ปทุมธานี
| รองเจ้าคณะภาค 14-15 || -ว่าง-<ref name=":2">เนื่องจาก พระธรรมวราภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธ)</ref>|| - || -
|-
| '''เจ้าคณะภาค 16''' || [[พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ปภารตโน)]] || วัดพระมหาธาตุ || นครศรีธรรมราช ||rowspan="2"|นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร
|-
| รองเจ้าคณะภาค 16 || -ว่าง-<ref[[พระศรีวิสุทธิญาณ name=":3"(เนรมิต />ธมฺมวีโร)]] || -วัดราชาธิวาส || -กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 17-18''' || [[พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)]]<ref name=":4" />|| วัดเสนาสนาราม || พระนครศรีอยุธยา ||rowspan="2"| ภูเก็ต-ตรัง-พังงา-กระบี่-ระนอง, สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
|-
| รองเจ้าคณะภาค 17-18 || [[พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต)]] || วัดบุรณศิริมาตยาราม || กรุงเทพมหานคร
3,295

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์