ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
*พ.ศ. 2562 จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี <ref>ข้อกำหนดมหำวิทยำลัยมหาจุฬาลงกรณรำชวิทยาลัย เรื่อง กำรจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี พุทธศักราช 2562 ประกาศในราชกิจจานเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 104 ง ราชกิจจานุเบกษา 26 เมษายน 2562 หน้า 65 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/104/T_0065.PDF </ref>
*พ.ศ. 2562 จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี <ref>ข้อกำหนดมหาวิทยำลัยมหาจุฬาลงกรณรำชวิทยาลัย เรื่อง กำรจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธศักราช 2562 ประกาศในราชกิจจานเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 104 ง ราชกิจจานุเบกษา 26 เมษายน 2562 หน้า 66 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/104/T_0066.PDF</ref>
*พ.ศ.2563 จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี <ref> ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 67 ง พิเศษ หน้า 44 เมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/067/T_0044.PDF</ref>
 
== เชิงอรรถ ==
3,419

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์