ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉบับร่าง:คดีความเงินผาติกรรมของวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ฉบับร่างบทความ}}
'''คดีความเงินผาติกรรมของวัดบึงทองหลาง '''กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุการณ์ว่าด้วยเรื่องของการฟ้องร้องทางอาญา ที่เกิดขึ้น ที่วัดบึงทองหลาง ลาดพร้าว 101 กรุงเทพมหานคร ที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ.2541-2553 รวมระยะเวลาประมาณ 11 ปี ในช่วงสมัยพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส) ที่ได้เงินเวนคืนจากค่าผาิตกรรม มาในนามของวัดบึงทองหลาง แต่เจ้าอาวาสได้นำเงินเข้ามูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺมทตฺโต) ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาครูอาจารย์ที่ได้จัดหาที่ดินมาระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส (ระหว่าง พ.ศ.2454-2501)<ref>คณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง. (2552). หนังสือที่ระลึกงานสมโภชน์ยกช่อฟ้าและฉลองมณฑปธรรมสมาจารย์นุสรณ์ วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กทม. วันที่ 30 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2552,กรุงเทพ ฯ , สำนักพิมพ์ธรรมสภา,2552, หน้า 20-30.</ref> เมื่อได้เงินมา จึงนำเงินนั้นฝากในนามมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺทตฺโต) ด้วยเจตนารมณืเพื่อเป็นการบูชาคุณ หรือใช้เงินผ่านระบบของมูลนิธิ ที่เห็นว่ามีคณะกรรมการชัดเจน มีการใช้ในแต่ละคราวภายใต้กรอบของการประชุมและมีมติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการทำบัญชีรายรับจ่ายเป็นระบบ มีการสำแดงการใช้จ่ายเงินผ่านบัญชีงบดุลในแต่ละปีอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในเรื่องความโปร่งใส จึงนำเงินมาใส่ไว้ในบัญชีขอมูลนิธิ ที่มีพระครูพิศาลวิริยคุณเป้นประธานมูลนิธิ จนกระทั่งเกิดข้อพิพาท และนำไปสู่การฟ้องร้อง
===ความเป็นมาแห่งของเงินผาติกรรม===
วัดบึงทองหลางมี่ที่ดินจำนวนมากรวมประมาณแล้วเกินกว่า 300 ไร่ โดยประมาณ
3,405

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์