ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# พ.ศ. 2560 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา[[วิทยาการคอมพิวเตอร์]] จาก[[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
# พ.ศ. 2562 ปริญญา[[การศึกษา]]ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา[[การบริหารการศึกษา]] จาก [[มหาวิทยาลัยพะเยา]]
#พ.ศ. 2564 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารการศึกษา จาก[[มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ]]
 
== อ้างอิง ==
97

การแก้ไข