ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== ราชการส่วนภูมิภาค ===
* สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีพัฒนาการจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
** กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน มีผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงาน
** กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงาน
** กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงาน
** กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงาน
* สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีพัฒนาการอำเภอ (วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ-ชำนาญการ) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม