ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== [[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] ==
{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:100%; width:100%;"
|- bgcolor="#ebf5ff"
!จังหวัด
!ชื่อโรงเรียน
!ก่อตั้ง
!อ้างอิง
!หมายเหตุ
|- bgcolor="#ebf5ff"
|-
! width="5%" | [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
! width="10%" | ชื่อโรงเรียน
|| [[โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์]] <small> (ชาย) </small>
! width="5%" | ก่อตั้ง
[[โรงเรียนอนุกูลนารี]] <small> (หญิง) </small>
! width="30%" | หมายเหตุ
|| [[พ.ศ. 2456]]
 
<br />
|| <ref>โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์. (ม.ป.ป.). '''ประวัติโรงเรียน.''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.kalasinpit.ac.th/prawat.htm http://www.kalasinpit.ac.th/prawat.htm]. (เข้าถึงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2551).</ref>
||
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์|ขอนแก่นกาฬสินธุ์]]
|| [[โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2456<ref>[http://www.kalasinpit.ac.th/ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์]</ref>
[[โรงเรียนกัลยาณวัตร]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ “กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์”
|| [[พ.ศ. 2440]]
|-
[[5 ตุลาคม|9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2463]]
| [[โรงเรียนอนุกูลนารี]]
|| <ref>โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น. (ม.ป.ป.). '''ประวัติโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น.''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.kkw.ac.th/kkwweb/his_kkw/kkw_history.htm http://www.kkw.ac.th/kkwweb/his_kkw/kkw_history.htm]. (เข้าถึงเมื่อ: 20 สิงหาคม 2551).</ref>
| พ.ศ. 2482<ref>[http://www.kwanukoolnaree.ac.th/web/history.php ประวัติโรงเรียนกัลยาณวัตรอนุกูลนารี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ “อนุกูลนารี”
|| - โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไม่มีหลักฐานการก่อตั้งที่แน่ชัด ทราบข้อมูลเพียงว่าตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2440 ฉะนั้น จึงนับวันสถาปนาเป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันสถาปนาโรงเรียนแทน แต่การนับครบรอบปีการก่อตั้งยังยึดที่ปีก่อตั้ง พ.ศ. 2440 ดังเดิม
 
- โรงเรียนกัลยาณวัตร เดิมถือเอาวันสถาปนาโรงเรียนเป็นวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นวันย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีตำบลพระลับ (สวนหลวง) ภายหลังจึงยึดวันสถาปนาโรงเรียนเป็นวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ซึ่งเป็นวันสถาปนาที่แท้จริงของโรงเรียน
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดชัยภูมิขอนแก่น|ชัยภูมิขอนแก่น]]
|| [[โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลขอนแก่นวิทยายน]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2440<ref>[http://www.kkw.ac.th/ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน]</ref>
[[โรงเรียนสตรีชัยภูมิ]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่น “ขอนแก่นวิทยายน”
|| [[25 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2442]]
[[25 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2481]]
|| <ref>[http://www.cb.ac.th/main/joomla-overview/what-is-new-in-1-5.html ประวัติโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล]</ref>
<ref>[http://www.thaischool.in.th/satrichai.ac.th/data-14407/ ประวัติโรงเรียนสตรีชัยภูมิ]</ref>
||
<br />
|-
| [[โรงเรียนกัลยาณวัตร]]
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
|| พ.ศ. 2463<ref>[[http://www.kw.ac.th/ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย]กัลยาณวัตร]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีนครพนม <small>ประจำจังหวัดขอนแก่น (หญิง)“กัลยาณวัตร” </small>
 
|| [[พ.ศ. 2452]]
<br />
||<ref>[http://www.piya.ac.th/28 ประวัติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย]</ref>
|| <br />
ยุบรวมกับโรงเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเมื่อปี [[พ.ศ. 2512]]
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิ|นครราชสีมาชัยภูมิ]]
|| [[โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชัยภูมิภักดีชุมพล]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2442<ref>[http://www.cb.ac.th/ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล]</ref>
[[โรงเรียนสุรนารีวิทยา]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิ “ชัยภูมิภักดีชุมพล”
|-
| [[โรงเรียนสตรีชัยภูมิ]]
| พ.ศ. 2481<ref>[http://http://www.satrichaiyaphum.ac.th/ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชัยภูมิ “สตรีชัยภูมิ”
 
|-
[[โรงเรียนบุญวัฒนา]] <small> (สหศึกษา) </small>
| [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]]
|| [[พ.ศ. 2442]]
| [[โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย]]
[[18 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2468]]
| พ.ศ. 2452<ref>[http://www.piya.ac.th/ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม “ปิยะมหาราชาลัย” ต่อมาเมื่อปี [[พ.ศ. 2512]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครพนม “สตรีนครพนม” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย" โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ง[[โรงเรียนนครพนมวิทยาคม]] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดนครพนม
 
|-
[[3 มกราคม]] [[พ.ศ. 2516]]
|rowspan=2| [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
||<ref>[http://raa111.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4 ประวัติโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย]</ref>
| [[โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย]]
<ref>[http://www.srnclms.com/obec/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=48&namemenu= ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปโรงเรียนสุรนารีวิทยา]</ref>
| พ.ศ. 2442<ref>[http://www.rajsima.ac.th/ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย]</ref>
 
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา “ราชสีมาวิทยาลัย”
<ref>[http://www.boon.ac.th= ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปโรงเรียนบุญวัฒนา]</ref>
|-
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา
อดีต| [[โรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครราชสีมาสุรนารีวิทยา]]
| พ.ศ. 2468<ref>[http://www.srn.ac.th/ โรงเรียนสุรนารีวิทยา]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครราชสีมา “สุรนารีวิทยา”
 
ขึ้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัย
|-
| [[จังหวัดบึงกาฬ|บึงกาฬ]]
|| [[โรงเรียนบึงกาฬ]]
| พ.ศ. 2509<ref>[http://www.bksc.ac.th/ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมบึงกาฬ]</ref>
| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเมื่อปี [[พ.ศ. 2554]]
|| [[พ.ศ. 2509]]
 
พ.ศ. 2532
||
|| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเมื่อปี [[พ.ศ. 2554]]
เป็นโรงเรียนระดับตำบล ตั้งอยู่เลขที่ 199 ต. นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เว็บไซต์ : http://nsp.ac.th
|-
|
|
|
|
|
|-
| [[จังหวัดบุรีรัมย์|บุรีรัมย์]]
|| [[โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม]]
| พ.ศ. 2447<ref>[https://www.brp.ac.th/ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม]</ref>
โรงเรียนศรีบุรีรัมย์ <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “บุรีรัมย์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี [[พ.ศ. 2515]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “ศรีบุรีรัมย์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2481]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม" โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ได้มีการจัดตั้ง[[โรงเรียนภัทรบพิตร]] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดบุรีรัมย์
|| [[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2447]]
 
[[พ.ศ. 2481]]
||<ref>[http://www.brrphit.th.edu/BP4.htm ประวัติโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม]</ref>
|| ยุบรวมกับโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัยเมื่อปี [[พ.ศ. 2515]] และใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
|| [[โรงเรียนสารคามพิทยาคม]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2449<ref>[https://www.spk.ac.th/ โรงเรียนสารคามพิทยาคม]</ref>
[[โรงเรียนผดุงนารี]] <small>(หญิง)</small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดมหาสารคาม “สารคามพิทยาคม”
||[[พ.ศ. 2449]]
|-
[[พ.ศ. 2469]]
| [[โรงเรียนผดุงนารี]]
|| <ref>[http://www.eduzones.com/school-5-1-5248.html ประวัติโรงเรียนสารคามพิทยาคม]</ref>
| พ.ศ. 2469<ref>[http://www.phadungnaree.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=20 ประวัติโรงเรียนผดุงนารี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมหาสารคาม “ผดุงนารี”
||
 
|-
| [[จังหวัดมุกดาหาร|มุกดาหาร]]
|| [[โรงเรียนมุกดาหาร]]
| พ.ศ. 2491<ref>[http://www.muk.ac.th/ โรงเรียนมุกดาหาร]</ref>
|| [[พ.ศ. 2491]]
| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารเมื่อปี [[พ.ศ. 2525]]
|| <ref>[http://www.muk.ac.th/MD_schoolHistory.aspx ประวัติโรงเรียนมุกดาหาร]</ref>
 
|| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารเมื่อปี [[พ.ศ. 2525]]
|-
| [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
|| [[โรงเรียนยโสธรพิทยาคม]]
| พ.ศ. 2493<ref>[http://www.ysp.ac.th/ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม]</ref>
|| [[พ.ศ. 2493]]
| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดยโสธรเมื่อปี [[พ.ศ. 2515]]
|| <ref>[http://www.ysp.ac.th/articles.php?article_id=5 ประวัติโรงเรียนยโสธรพิทยาคม]</ref>
 
|| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดยโสธรเมื่อปี [[พ.ศ. 2515]]
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
|| [[โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2450<ref>[http://www.rw.ac.th/ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย]</ref>
[[โรงเรียนสตรีศึกษา (จังหวัดร้อยเอ็ด)|โรงเรียนสตรีศึกษา]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลร้อยเอ็ด “ร้อยเอ็ดวิทยาลัย”
|| [[พ.ศ. 2450]]
|-
[[พ.ศ. 2456]]
| [[โรงเรียนสตรีศึกษา]]
|| <ref>[http://www.rw.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=9 ประวัติโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย]</ref>
| พ.ศ. 2456<ref>[http://www2.strisuksa.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=53 ประวัติโรงเรียนสตรีศึกษา]</ref>
|| อดีตเดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลร้อยเอ็ด “สตรีศึกษา”
 
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลร้อยเอ็ด
|-
| [[จังหวัดเลย|เลย]]
|| [[โรงเรียนเลยพิทยาคม]]<small> (สหศึกษา) </small>
| พ.ศ. 2450<ref>[https://www.loeipit.ac.th/ โรงเรียนเลยพิทยาคม]</ref>
[[โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย]]จังหวัดเลย<small> (อดีต ร.ร.ชายล้วน) </small><br/>[[โรงเรียนสตรีเลย|โรงเรียนวัฒนดรุณี]]จังหวัดเลย <small> (อดีต ร.ร.หญิงล้วน) </small>
| เดิมชื่อ[[โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย|โรงเรียนประจำจังหวัดเลย “สโมสรวิทยาลัย”]] ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม [[พ.ศ. 2515]] ได้มีการยุบ[[โรงเรียนสตรีเลย|โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเลย “วัฑฒนดรุณี”]] ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเลยพิทยาคม"
||พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2450
พ.ศ. 2482
||
|| ยุบรวมโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยจังหวัดเลย และโรงเรียนวัฒนดรุณีจังหวัดเลย เมื่อปี [[พ.ศ. 2515]] เป็น [[โรงเรียนเลยพิทยาคม]]
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดศรีสะเกษ|ศรีสะเกษ]]
| [[โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2455<ref>[http://www.skw.ac.th/ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย]</ref>
[[โรงเรียนสตรีสิริเกศ]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษวิทยาลัย”
|| [[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2455]]
|-
[[พ.ศ. 2482]]
| [[โรงเรียนสตรีสิริเกศ]]
|| <ref>[http://www.skw.ac.th/index.php/about-school.html ประวัติโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย]</ref>
| พ.ศ. 2482<ref>[http://www.ssk.ac.th/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=173:2011-03-26-05-40-51&catid=34:about-school&Itemid=53 ประวัติโรงเรียนสตรีสิริเกศ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ “สตรีสิริเกศ”
||
 
|-
| [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
|| [[โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล]]
| พ.ศ. 2455<ref>[http://www.sakolraj.ac.th/ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล]</ref>
โรงเรียนสตรีสกลรัตน์ <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร “สกลราชวิทยานุกูล” ต่อมาเมื่อวันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2511]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสกลนคร “สตรีสกลรัตน์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล"
|| [[23 มกราคม]] [[พ.ศ. 2455]]
 
||
|-
|| <br />
|rowspan=2| [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
ยุบรวมกับโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเมื่อปี [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2511]]
| [[โรงเรียนสุรวิทยาคาร]]
| พ.ศ. 2456<ref>[http://www.sura.ac.th/ โรงเรียนสุรวิทยาคาร]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสุรินทร์ “สุรวิทยาคาร”
|-
| [[โรงเรียนสิรินธร]]
| พ.ศ. 2478<ref>[http://www.ssk.ac.th/ โรงเรียนสิรินธร]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุรินทร์ “สิรินธร”
 
|-
| [[จังหวัดหนองคาย|หนองคาย]]
|| [[โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร]]
| พ.ศ. 2457<ref>[http://www.schoolptk.ac.th/ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร]</ref>
โรงเรียนสตรีหนองคาย "ปทุมเทพรังสรรค์" <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคาย “หนองคายวิทยาคาร” ต่อมาเมื่อวันที่ [[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2510]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2473 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร" โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดตั้ง[[โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร]] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดหนองคาย
|| [[พ.ศ. 2510]]
 
|| <ref>[http://www.schoolptk.ac.th/ptkweb54/22.html ประวัติโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร]</ref>
||ยุบรวมกับโรงเรียนหนองคาย "หนองคายวิทยาคาร" เมื่อวันที่ [[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2510]] ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร"
|-
| [[จังหวัดหนองบัวลำภู|หนองบัวลำภู]]
|| [[โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร]]
| พ.ศ. 2514<ref>[http://www.buapit.ac.th/ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร]</ref>
|| [[3 เมษายน]] [[พ.ศ. 2514]]
| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อปี [[พ.ศ. 2536]]
||
|| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อปี [[พ.ศ. 2536]]
|-
| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
|| [[โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล]] <small> (ชาย) </small><br />
[[โรงเรียนสตรีราชินูทิศ]] <small> (หญิง) </small>
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| [[โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล]]
| พ.ศ. 2445<ref>[http://www.udonpit.ac.th/ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลอุดร “อุดรพิทยานุกูล”
|-
| [[โรงเรียนสตรีราชินูทิศ]]
| พ.ศ. 2460<ref>[http://www.rachinuthit.ac.th/ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอุดร “สตรีราชินูทิศ”
 
|-
[[โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร]]<br />
|rowspan=2| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
|| [[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2445]]
| [[โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]]
[[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2460]]
| พ.ศ. 2440<ref>[http://www.benchama.ac.th/ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลอุบลราชธานี “เบ็ญจะมะมหาราช”
|-
| [[โรงเรียนนารีนุกูล]]
| พ.ศ. 2443<ref>[http://www.narinukun.ac.th/ โรงเรียนนารีนุกูล]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอุบลราชธานี “นารีนุกูล”
 
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
|| <ref>[http://www.udonpit.ac.th/obec/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=30&namemenu=ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล]</ref>
<ref>[http://www.rachinuthit.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=39 ประวัติโรงเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ]</ref>
 
<ref>[https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1041680824&page=history ประวัติโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลอุดร
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอุดร
 
เพื่อสดดีเกียรติยศ '''พลตรีพระเจ้าวรวงค์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม'''
|-
| [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
|| [[โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]] <small> (ชาย) </small>
[[โรงเรียนนารีนุกูล]] <small> (หญิง) </small>
|| [[พ.ศ. 2440]]
[[พ.ศ. 2443]]
|| <ref>[http://www.benchama.ac.th/site/index.php/our-school ประวัติโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]</ref>
<ref>[http://www.narinukun.ac.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1 ประวัติโรงเรียนนารีนุกูล]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลอุบลราชธานี
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอุบลราชธานี
|-
| [[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
|| [[โรงเรียนอำนาจเจริญ]]
| พ.ศ. 2494<ref>[http://www.anc.ac.th/ โรงเรียนอำนาจเจริญ]</ref>
|| [[12 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2494]]
| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปี [[พ.ศ. 2536]]
|| <ref>[http://www.anc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=32 ประวัติโรงเรียนอำนาจเจริญ]</ref>
|| เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด[[โดยพฤตินัย]]หลังจากการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปี [[พ.ศ. 2536]]
|}
 
6,038

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์