ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* พ.ศ. 2553 เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]]ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ ''พระธรรมมงคลญาณ สีลาจารวัตรวิมล โสภณวิเทศศาสนดิลก สาธกวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/012/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 128, ตอนที่ 12 ข , 29 กรกฎาคม 2554, หน้า 1</ref>
*พ.ศ. 2562 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]] ชั้นหิรัญบัฎ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ ''พระพรหมมงคลญาณ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิญาณโสภณ โกศลวิเทศศาสนดิลก สาธกวิปัสสนาธุราทร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/040/T_0004.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์] , เล่ม 136, ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562</ref> นับเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ รูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และรูปที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
*พ.ศ. 2563 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]] ที่ ''สมเด็จพระญาณวชิโรดม พุทธาคมวิศิษฐ์ จิตตานุภาพพัฒนดิลก สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจไพศาล วิปัสสนาญาณธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/031/T_0001.PDF ประกาศสถาปนาสมศักดิ์] เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๑ ข, ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓</ref>
 
== ผลงาน ==
1,781

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์