ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ณ วันที่ 1129 มิถุนายนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 7,851 แห่ง แยกประเภทได้ <ref>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp] 2556. สืบค้น 1129 มิถุนายนกรกฎาคม พ.ศ. 2563.</ref> ดังนี้
 
* องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง
* เทศบาล 2,464469 แห่ง
** เทศบาลนคร 30 แห่ง
** เทศบาลเมือง 190191 แห่ง
** เทศบาลตำบล 2,244248 แห่ง
* องค์การบริหารส่วนตำบล 5,310305 แห่ง
* องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง
** กรุงเทพมหานคร
**เมืองพัทยา
 
 
== องค์การบริหารส่วนจังหวัด ==
ผู้ใช้นิรนาม