ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดอัมพวันเจติยาราม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
==ประวัติ==
คาดว่าสร้างขึ้นใน[[รัชกาลที่ 1]] โดยสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี สร้างถวายแด่สมเด็จพระมารดา ([[สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี]]) หลังวัดแห่งนี้เคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และ คุณนาค ([[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]) และยังเชื่อว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดนี้เป็นสถานที่พระราชสมภพของ [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ทรงสร้างพระวิหาร และพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งแต่เดิมสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี ทรงบวชเป็นแม่ชีและฟังธรรมในพระที่นั่งนี้และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า วัดอัมพวันเจติยาราม<ref>{{cite web|url=https://thai.tourismthailand.org/Attraction/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1|title=วัดอัมพวันเจติยาราม|work=การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย}}</ref> และได้อัญเชิญพระสรีรังคารของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาบรรจุไว้ในพระปรางค์ พระวิหารและกุฏิใหม่ที่สร้างในรัชกาลนี้ ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถทั้งหลัง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้นมาวัดแห่งนี้<ref>{{cite web|url=http://www.m-culture.in.th/album/140420|title=ท่องเที่ยววัดอัมพวันเจติยาราม|work=ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม}}</ref>
 
ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถทั้งหลัง [[กรมศิลปากร]]ประกาศขึ้นทะเบียนวัดอัมพวันเจติยารามเป็นโบราณสถานของชาติใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เมื่อปี พ.ศ. 2500 พระอุโบสถตลอดจนถาวรวัตถุในวัดนี้ ส่วนใหญ่เป็นศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยกรุง[[รัตนโกสินทร์]]ตอนต้น บริเวณวัดมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประดิษฐาน<ref>{{cite web|url=https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/2897|title=วัดอัมพวันเจติยาราม|work=กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา}}</ref> ในสมัยรัชกาลที่ 9 ได้ทรงให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ณ ขณะนั้น) เป็นประธานบูรณปฏิสังขรณ์ โดยมีกรมศิลปากรดำเนินงานสนองพระราชดำริ วาดจิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติรัชกาลที่ 2 และจัดภูมิทัศน์รอบบริเวณพระอาราม<ref>{{cite web|url=https://katin.dra.go.th/temple/view?id=221|title=วัดอัมพวันเจติยาราม|work=ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม}}</ref>
 
==โบราณสถาน==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์