ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล โรงเรียน | name = สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน <...)
 
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เริ่มก่อตั้งในนาม '''ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ''' มีที่ตั้งอยู่ ณ ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม|มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคาม]] จนกระทั่งวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 [[คณะรัฐมนตรี]]เห็นชอบ อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งเป็น “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน” และในวันที่ 12 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน [[ทบวงมหาวิทยาลัย]]ประกาศให้ “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็น “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่ม 103 ตอนที่ 198 หน้า 9-10 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ<ref>[https://rinac.msu.ac.th/th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2 ประวัติสถาบันวิจัย]</ref>
 
พ.ศ. 2547 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต แบ่งเป็น 3 แขนงวิชาคือ 1.สาขาการบริหารทางวัฒนธรรม 2.สาขาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 3.สาขาการวิจัยทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2548 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ และสามารถเปิดรับนิสิตรุ่นแรกระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร์ได้แยกเป็น [[คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|“คณะวัฒนธรรมศาสตร์”]]
 
==ผู้อำนวยการ==
380,773

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์