ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
"มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น"
 
ปัจจุบัน ณ วันที่ 1223 ธันวาคมมีนาคม 2562พ.ศ. 2563 มีเทศบาลทุกประเภท (ไม่รวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ทั้งสิ้น 2,448451 แห่ง <ref>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dla.go.th/workservlet/abt/index.jsp http://www.dla.go.th/work/abt/index.jspTemplateOrganizeServlet?_mode=menu&tempWebMenuId=42621] 2562. สืบค้น 12วันที่ ธันวาคม23 2562มีนาคม พ.ศ. 2563.</ref>
 
== สุขาภิบาล ==
135

การแก้ไข