ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ตรวจสอบอาคาร"

ย้อนการแก้ไขที่ 8469655 สร้างโดย 2405:9800:BA10:DF60:D873:576C:30A2:CA71 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 8469655 สร้างโดย 2405:9800:BA10:DF60:D873:576C:30A2:CA71 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''ผู้ตรวจสอบอาคาร''' คือผู้ที่ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ตามที่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารกำหนด <ref name="พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522">[http://www.dpt.go.th/law/data/building/1.pdf พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522]</ref> มีหน้าที่เข้าตรวจสอบอาคาร โดยตรวจสอบเรื่องโครงสร้างอาคาร ความปลอดภัยในการใช้อาคาร การดัดแปลงต่อเติม ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบดับเพลิง [https://protecthai.net/product-category/safety/exit-sign/ ป้ายทางออกฉุกเฉิน] ทางหนีไฟ ระบบไฟฟ้า และแผนบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น <ref>[http://www.dpt.go.th/building%5Faudit/sources/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%20%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf กรมโยธาธิการและผังเมือง, รายละเอียดการตรวจสอบป้าย (คู่มือการตรวจสอบใหญ่) สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร]</ref> เพื่อจัดทำเป็นรายงานการตรวจสอบอาคารให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกอบการพิจารณาอนุญาตใช้อาคารนั้นๆ
 
== การเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ==
567

การแก้ไข