ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== แผนการเรียน ==
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) โดยมีองค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเปิดสอนในแผนการเรียนดังต่อไปนี้
 
===ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น===
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
* แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
* แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน
* กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
* โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน
* กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
===ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย===
* กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
* แผนการทั่วไป จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน
* กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
* แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
* แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน
* กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
* โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science Program-SC) จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน
 
ปัจจุบัน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา และจัดแผนการเรียนการสอนอย่างครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน ดังนี้
 
{| class="wikitable"
! colspan===ระดับ"5" |มัธยมศึกษาตอนต้น=== (ม.1 - ม.3)
|-
!แผนการเรียนพิเศษ
! colspan="1" |1 ห้องเรียน
! colspan="1" |จำนวนที่รับ
|-
*|<small> โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) จำนวน 1 ห้องเรียน รับ 40 คน</small>
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small> 40 คน</small>
|-
!ทั่วไป
! colspan="1" |4 ห้องเรียน
! colspan="1" |จำนวนที่รับ
|-
*| แผนการrowspan="2" |<small>ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน</small>
|-
|<small>2 ห้องเรียน</small>
| <small> 80 คน</small>
|-
|-
| rowspan="2" |<small>ห้องเรียนทั่วไป</small>
|-
|<small>2 ห้องเรียน</small>
| <small> 80 คน</small>
|-
! colspan="1" |รวม
! colspan="1" |5 ห้องเรียน
! colspan="1" |200 คน
|-
|}
 
{| class="wikitable"
! colspan===ระดับ"5" |มัธยมศึกษาตอนปลาย=== (ม.4 - ม.6)
|-
!กลุ่มสาระการเรียนรู้
* แผนการทั่วไป !จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน
!จำนวนที่รับ
|-
!วิทยาศาสตร์
! colspan="1" |3 ห้องเรียน
! colspan="1" |120 คน
|-
* แผนการ|<small>ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน(SC)</small>
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>40 คน</small>
|-
|<small>วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์</small>
|<small>2 ห้องเรียน</small>
|<small>80 คน</small>
|-
!คณิตศาสตร์
! colspan="1" |1 ห้องเรียน
! colspan="1" |40 คน
|-
|<small>คณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์</small>
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>40 คน</small>
|-
!ทั่วไป
! colspan="1" |2 ห้องเรียน
! colspan="1" |80 คน
|-
* |<small>แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 2 ห้องเรียน รับ 80 คน</small>
|<small>2 ห้องเรียน</small>
|<small>80 คน</small>
|-
 
! colspan="1" |รวม
! colspan="1" |6 ห้องเรียน
! colspan="1" |240 คน
|-
|}
 
== แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ==
382

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์