ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักโทษ"

เพิ่มขึ้น 1,371 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{issues|ต้องการอ้างอิง=yes|มุมมองสากล=yes|โปร=yes}}
 
'''นักโทษ''' หมายถึง [[ผู้ต้องขัง]]ที่อยู่ภายใน[[ทัณฑสถาน]] โดยใน[[พ.ศ. 2549|พ.ศ. ๒๕๔๙]] มีนักโทษที่อยู่ในความดูแลของ[[กรมราชทัณฑ์]] 161๑๖๑,844๘๔๔ คน {{อ้างอิง}}
 
ก่อนหน้านี้ ผู้กระทำผิดซึ่ง[[ศาล]]ตัดสินให้ต้องโทษ[[จำคุก]]ถูกเรียกว่า “นักโทษ” (prisoner) แต่ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น “ผู้ต้องขัง” (inmate) เนื่องจากการเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการลงโทษใน[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]จากการลงโทษเพื่อลงโทษมาเป็นเพื่อแก้ไขฟื้นฟู
 
[[พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479|พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙]] มาตรา 4 (2) – (6) ระบุว่า ผู้ต้องขัง หมายถึง “นักโทษเด็ดขาด คนต้องขังและคนฝาก” โดยนักโทษเด็ดขาด คือ “บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย” และคนต้องขัง คือ “บุคคลที่ถูกฝากขังไว้ตามหมายขัง” นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังอีก 2 ประเภทคือ คนฝาก หมายถึง “บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือ กฎหมายอื่น โดยไม่มีหมายอาญา” และ นักโทษพิเศษ ซึ่งเป็น “นักโทษเด็ดขาดซึ่งส่งไปอยู่ทัณฑนิคมตามพระราชบัญญัตินี้”
 
ต่อมาในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522๒๕๒๒ เปลี่ยนความหมายของนักโทษเด็ดขาดเป็น “บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ลงโทษด้วย”
 
ผู้บัญชาการดูแลและมีอำนาจสูงสุดประเทศไทย ในปัจจุบันคือ จอมทัพ อนุชล กลยนี นายกรัฐมนเอก และสั่งการมอบหมายให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดูแลสัั่งการแทนในขณะนี้ นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติผู้สืบทอด ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕(๒)-๖(๓) ระบบบริหารตามกฏหมายราชทัณฑ์ ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งการตามขั้นตำแหน่งคือ
 
๑.ผู้บัญชาการอำนาจสูงสุดราชทัณฑ์
 
๒.อธิบดีกรมราชทัณฑ์
 
๓.รองอธิบดี (๑)
 
๔.รองอธิบดี (๒)
 
๕.รองอธิบดี (๓)
 
๖.รองอธิบ (๔)
 
และจะมีการอนุมัติดูแลคำสั่งต่างๆจาก คณะกรรมการบริหาร จากทุกคณะรัฐมนตรีฯ ในกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งโดย พระมหากษัตริย์
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายระหว่างประเทศ]]
ผู้ใช้นิรนาม