ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันสิทธิมนุษยชน"

เพิ่มคำอธิบาย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพิ่มคำอธิบาย)
'''วันสิทธิมนุษยชน''' ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม มีการเฉลิมฉลองทั่วโลก
 
วันนี้ได้รับเลือกเพื่อยกย่อง[[สหประชาชาติ]] ซึ่ง[[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|สมัชชาใหญ่]]มีมติเห็นชอบและประกาศ[[ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน]] ( Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ซึ่งเป็นการแถลง[[สิทธิมนุษยชน]]ทั่วโลกครั้งแรกและเป็นความสำเร็จใหญ่แรก ๆ ของสหประชาชาติที่เพิ่งก่อตั้ง การก่อตั้งวันสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นที่การประชุมใหญ่ที่ 317 ของสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2493 เมื่อสมัชชาใหญ่ประกาศข้อมติที่ 423(5) เชิญชวนให้รัฐสมาชิกทั้งหมดและองค์การอื่นที่สนใจเฉลิมฉลองวันดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
 
ปกติวันนี้มีการประชุมและการนัดพบทางการเมืองระดับสูง และเหตุการณ์และนิทรรศการวัฒนธรรมว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากนี้ เดิมวันที่ 10 ธันวาคม มีการมอบรางวัลสหประชาชาติในสาขาสิทธิมนุษยชนทุกห้าปีและ[[รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ]] องค์การภาครัฐและนอกภาครัฐจำนวนมากซึ่งมีกิจกรรมในสาขาสิทธิมนุษยชนยังจัดเหตุการณ์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวันนี้ เช่นเดียวกับองค์การพลเมืองและสังคมจำนวนมาก
3

การแก้ไข