ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
:
'''2) การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่ (Frequency Division Multiplexer หรือ FDM)''' เป็นวิธีที่ใช้กันทั้งระบบที่มีสายและระบบคลื่นวิทยุ ซึ่งหลักการของการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่นี้คือ การนำสัญญาณจากแหล่งต่างๆมารวมกัน ให้อยู่ในคลื่นพาห์เดียวกันที่ความถี่ต่างๆ และสัญญาณเหล่านี้สามารถที่จะใช้เส้นทางร่วมกันได้ซึ่งต่างจากแบบแรกที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
 
 
'''3) การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น (Wave Division Multiplexer หรือ WDM)''' ใช้งานกับสายไฟเบอร์ออปติก ซึ่งมีแบนด์วิดธ์ที่กว้างมากและมีอัตราการส่งข้อมูลที่สูง จะใช้แสงเป็นตัวนำส่งสัญญาณ โดยแต่ละ Channel จะถูกแบ่งออกตามความยาวคลื่นแสง
 
'''หลักการการทำงาน''' : WDM Multiplexing จะรวมคลื่นแสงจากแหลง่กำเนิดต่างๆ เข้าดว้ยกันให้เป็นหนึ่งเดียว  ก่อนที่จะสง่ออกไปยงัสายไฟเบอร์ออปติก
 
<br />
 
[[หมวดหมู่:วงจรดิจิทัล]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์