ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25"

==รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย==
ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
# พลเอก [[ผิน ชุณหะวัณ]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 
# จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลเอก ผิน ชุณหะวัณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# จอมพลพลตรี[[เภา แปลกเพียรเลิศ พิบูลสงครามบริภัณฑ์ยุทธกิจ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมการคลัง
# พลตรีเภาพระเจ้าวรวงศ์เธอ เพียรเลิศ[[พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร]] บริภัณฑ์ยุทธกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการต่างประเทศ
# พระเจ้าวรวงศ์เธอพลเรือตรี พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรหลวงยุทธศาสตร์โกศล ([[ประยูร ศาสตระรุจิ]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหกรณ์
# พลเรือตรีโท หลวงยุทธศาสตร์โกศลสุนาวินวิวัฒ (ประยูร[[พิศาล ศาสตระรุจิสุนาวิน]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์เกษตร
# พลเรือโทอากาศเอก หลวงสุนาวินวิวัฒ[[ฟื้น (พิศาลรณนภากาศ สุนาวิน)ฤทธาคนี]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคมนาคม
# พลอากาศเอกตรี ฟื้น[[บัญญัติ รณนภากาศเทพหัสดิน ฤทธาคนีณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมหาดไทย
# พลตรีพระนิติธารณ์พิเศษ บัญญัติ([[ชุบ เทพหัสดินมัธยมจันทร์]]) ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุติธรรม
# พระนิติธารณ์พิเศษจอมพล (ชุบ[[แปลก มัธยมจันทร์)พิบูลสงคราม]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวัฒนธรรม
# จอมพลพลเอก แปลก[[มังกร พิบูลสงครามพรหมโยธี]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมศึกษาธิการ
# พลเอกนาย[[วรการบัญชา]] มังกร พรหมโยธี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเศรษฐการ
# นายวรการบัญชาพระบริรักษ์เวชชการ ([[ไล่ฮวด ติตติรานนท์]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการสาธารณสุข
# พระบริรักษ์เวชชการนาย[[สุกิจ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) นิมมานเหมินท์]]เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอุตสาหกรรม
# นายสุกิจพลอากาศตรี นิมมานเหมินท์[[มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักนายกรัฐมนตรี
# พลอากาศตรีโท มุนี[[สฤษดิ์ มหาสันทนะธนะรัชต์]] เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
# พลโทตรี สฤษดิ์[[ประยูร ธนะรัชต์ภมรมนตรี]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมการคลัง
# พลตรีนาย[[เขมชาติ ประยูรบุณยรัตพันธุ์]] ภมรมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังการต่างประเทศ
# นายเขมชาติพันตำรวจเอก บุณยรัตพันธุ์[[ละม้าย อุทยานานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกษตร
# นายพันตำรวจเอกพลเรือตรี ละม้ายหลวงชำนาญอรรถยุทธ์ อุทยานานนท์([[เอื้อน กุลไกรเวส]]) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคมนาคม
# พลเรือตรีพันเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์[[ประมาณ (เอื้อนอดิเรกสาร]] กุลไกรเวส) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมหาดไทย
# พันเอกนายพลตำรวจโท ประมาณ[[เผ่า อดิเรกสารศรียานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นายพลตำรวจโท เผ่า[[เดช ศรียานนท์เดชประดิยุทธ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พลโท เดช[[หลวงสวัสดิ์สรยุทธ]] เดชประดิยุทธ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวัฒนธรรม
# พลอากาศโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธเชิดวุฒากาศ ([[สุดใจ เชิดวุฒิ]]) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมศึกษาธิการ
# พลอากาศโทพันเอก หลวงเชิดวุฒากาศ[[ศิริ (สุดใจสิริโยธิน]] เชิดวุฒิ) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเศรษฐการ
# พันเอกนาย[[เลื่อน ศิริพงษ์โสภณ]] สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการอุตสาหกรรม
# นายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
==การแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย==
ผู้ใช้นิรนาม