ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร์ นริศรราชกุมารี''' (พ.ศ. 2431 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
* '''สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร์ นริศรราชกุมารี''' (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458)
* '''สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร์ นริศรราชกุมารี กรมพระเทพนารีรัตน์''' (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 - 210 มีนาคมกรกฎาคม พ.ศ. 2478)
* '''สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร์ นริศรราชกุมารี กรมพระเทพนารีรัตน์''' (210 มีนาคมกรกฎาคม พ.ศ. 2478 - ปัจจุบัน)
 
== พงศาวลี ==
ผู้ใช้นิรนาม