ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรสิตวิทยา"

แก้ไขสะกดและแก้คำ
(ผนวกข้อมูลเก่าและใหม่, แก้ความหมายเล็กน้อย, เก็บกวาดและแจ้งอ้างอิง)
(แก้ไขสะกดและแก้คำ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:California_fish_and_game_(19891706234).jpg|right|thumb|282x282px]]
'''ปรสิตวิทยา''' ({{lang-en|Parasitology}}) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ[[ปรสิต]]และการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิดในภาวะปรสิต (parasitism) มีผ้ผู้ให้นิยามไว้ว่าปรสิตวิทยาคือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรสิต (parasite) และ โฮสต์ (host), ปรสิตหมายถึง สัตว์ที่อาศัยอย่อยู่ในกายหรือบนผิวกายผิวหนังของโฮสต์ ปรสิตขึ้นอย่กับโฮสต์อยู่กับโฮสต์ จึงปรบมีการปรับตัวให้ทนต่อ สภาพแวดล้อมเพื่อยังชีพและสืบพันธ์ในโฮสต์ , ปรสิตวิทยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาองค์ ความร้เกียวกบภาวะปรสิตในประชากรธรรมชาติให้เพียงพอเพื่อควบคุมและกำจดปรสิตจากประชากรที่ไม่ปกติ, ท้งของคนและสัตว์ซึ่งมนษย์พึ่งพา” วิชาปรสิตวิทยาโดยทั่วไป จะมี ความหมายจำกัดเฉพาะปรสิตที่เปนสัตว์ (animal parasites) เท่านั้น และในปรสิตวิทยาทาง
 
ปรสิตวิทยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะปรสิตในประชากรธรรมชาติให้เพียงพอเพื่อควบคุมและกำจัดปรสิตจากประชากรที่ไม่ปกติ, ทั้งในมนุษย์และสัตว์ซึ่งมนุษย์พึ่งพา
 
วิชาปรสิตวิทยาโดยทั่วไป จะมีความหมายจำกัดเฉพาะปรสิตที่เป็นสัตว์ (animal parasites) เท่านั้น
{{ชีววิทยา}}
[[หมวดหมู่:การแพทย์เฉพาะทาง]]
1,835

การแก้ไข