ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(หน้าใหม่: '''คณะรัฐมนตรี'''คณะที่ 26 ของไทย (21 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500) [[แป...)
 
ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
# จอมพล [[ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล ([[ประยูร ศาสตระรุจิ]]) เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# จอมพล [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# พันเอก นายวรการบัญชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ [[กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# พลโท [[บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# จอมพล [[ผิน ชุณหะวัณ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
# นายพลตำรวจเอก [[เผ่า ศรียานนท์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พระยาลัดพรีธรรมประคัลภ์ ([[วงษ์ ลัดพลี]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล ([[ประยูร ศาสตระรุจิ]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลอากาศโท [[มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# พลเอก [[เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
# พลตรี [[ศิริ สิริโยธิน]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
# จอมพลอากาศ [[ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# พลตรี [[ประมาณ อดิเรกสาร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# พลโท [[ถนอม กิตติขจร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# นาย[[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# พันตรี [[รักษ์ ปันยารชุน]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# นายพลตำรวจตรี [[ละม้าย อุทยานานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
# พลอากาศโท [[เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลตรี [[ประภาส จารุเสถียร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พันเอก หลวงบุรกรรมโกวิท (ล๊อก ดิษยนิยม หรือ[[ล้อม บุรกรรมโกวิท]]) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นาย[[เลียง ไชยกาล]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
# พลเอก หลวงสวัสดิ์สรยุทธ ([[ดล บุนนาค]]) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลตรี [[เฉลิม พงศ์สวัสดิ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# ขุนคงฤทธิศึกษากร ([[ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร]]) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[สุรพงษ์ ตรีรัตน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
# นาย[[ยศ อินทรโกมาลย์สุต]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
# นาย[[สวัสดิ์ คำประกอบ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[ชื่น ระวิวรรณ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
==การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทย==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์